Traduction de "persécution des sorcières" à la langue vietnamienne:


Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Ditesmoi, que faitesvous des sorcières ?
Nói đi, các người làm gì những phù thủy?
D'autres sorcières !
Phù thủy khác!
Pourquoi les sorcières brûlentelles ?
Vậy, tại sao phù thủy cháy?
Des sorcières jumelles, ce n'est pas un cadeau!
Chúng ta tuy là chị em sinh đôi nhưng lại không hợp nhau.
Libre de la persécution des Khmers rouges.
Sự tự do được thoát khỏi sự hành hạ của Khơ me Đỏ.
C'est une chasse aux sorcières.
Dễ sợ lắm. Cũng giống như săn tìm phù thủy.
l'oppression ou la persécution.
Không phải chống áp bức, bạo ngược, hay ngược đãi.
À part les sorcières, que brûlezvous ?
Ngoài phù thủy ra các người còn đốt gì nữa?
Les monstres et les fantômes et les sorcières. Les zombies.
cô gái bất kỳ loại quái vật hoặc bóng ma hoặc một phù thủy. cậu bé
Le tableau classique Passages à l'acte, délire de persécution.
Biểu hiện thường thấy chán nản, lo lắng, có hành động bạo lực, những ảo giác về sự ngược đãi.
Je ne vais pas être soumis à cette persécution à nouveau.
Tôi sẽ không phải chịu cuộc đàn áp này một lần nữa.
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.
Nhưng các người Giu đa xui_giục những đờn bà sang_trọng sốt_sắng và dân đàn_anh trong thành gây_sự bắt_bớ Phao lô và Ba na ba , mà đuổi ra khỏi phần đất mình .
Qui nous séparera de l amour de Christ? Sera ce la tribulation, ou l angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l épée?
Ai sẽ phân_rẽ chúng_ta khỏi sự yêu_thương của Ðấng_Christ ? có phải hoạn_nạn , khốn_cùng , bắt_bớ , đói_khát , trần_truồng , nguy_hiểm , hay_là gươm giáo chăng ?
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.
Nhưng các người Giu đa xui giục những đờn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành gây sự bắt bớ Phao lô và Ba na ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình.
Qui nous séparera de l amour de Christ? Sera ce la tribulation, ou l angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l épée?
Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?
Ces masses d'ombres et inexplicables d'ombres, que lors de votre première presque pensé un artiste jeune et ambitieux, à l'époque de la Nouvelle Angleterre les sorcières, s'était efforcé de délimiter le chaos ensorcelé.
Quần chúng vô trách nhiệm như vậy của các sắc thái và bóng tối, lúc đầu gần như bạn nghĩ một số nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng, trong thời gian hags của New England, đã cố gắng để phân định hỗn loạn bỏ bùa mê.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l occasion d Étienne allèrent jusqu en Phénicie, dans l île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt_bớ xảy đến về dịp Ê tiên , bèn đi đến xứ Phê ni xi , đảo Chíp rơ và thành An ti ốt , chỉ giảng đạo cho người Giu đa thôi .
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l occasion d Étienne allèrent jusqu en Phénicie, dans l île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê tiên, bèn đi đến xứ Phê ni xi, đảo Chíp rơ và thành An ti ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu đa thôi.
mais il n a pas de racines en lui même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
song trong lòng không có rễ , chỉ tạm_thời mà thôi , đến khi vì đạo mà gặp sự cực_khổ , sự bắt_bớ , thì liền vấp phạm .
mais ils n ont pas de racine en eux mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
song vì trong lòng họ không có rễ , chỉ tạm_thời mà thôi , nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy_ra sự cực_khổ , bắt_bớ , thì liền vấp phạm .
mais il n a pas de racines en lui même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
mais ils n ont pas de racine en eux mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.
Saul avait approuvé le meurtre d Étienne. Il y eut, ce jour là, une grande persécution contre l Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Sau lơ vốn ưng_thuận về sự Ê tiên bị giết . Trong lúc đó , Hội_thánh ở thành Giê ru sa lem gặp cơn bắt_bớ đữ tợn trừ ra các sứ đồ , còn hết_thảy tín_đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu đê và xứ Sa ma ri .
Saul avait approuvé le meurtre d Étienne. Il y eut, ce jour là, une grande persécution contre l Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Sau lơ vốn ưng thuận về sự Ê tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê ru sa lem gặp cơn bắt bớ đữ tợn trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu đê và xứ Sa ma ri.
Des blagues, des blagues, des blagues... des blagues, des blagues...
Đùa, đùa, đùa! Đùa, đùa.... BABBLES
Vous voyez des insectes, des grenouilles, des serpents, des aigles, des papillons, des grenouilles, des serpents, des aigles.
Các bạn thấy côn trùng, ếch, rắn, đại bàng, bướm, ếch, rắn, đại bàng.
Des miroirs, des ciseaux, des haches, des couteaux.
Gương, kéo, búa, dao, lược.
N'avonsnous pas des yeux, des mains, des organes, des sens, des sentiments, des passions ?
Chúng tôi không có mắt sao? Chúng tôi không có tay, cơ thể, giác quan, kích cỡ, tình cảm, đam mê sao?
Ils en font des chansons, des poèmes, des romans, des sculptures, des tableaux, des mythes, des légendes.
Họ có bài hát, thơ, tiểu thuyết, điêu khắc, tranh, thần thoại, truyện cổ tích.
Des peupliers, des chênes... des chevaux sauvages... des antilopes... et des cailles.
Cây bông vải, cây sồi ngựa hoang linh dương rất nhiều chim cút.
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.
A mô nít , Ca na an , Ghi ê ga sít và Giê bu sít .
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.
A mô nít, Ca na an, Ghi ê ga sít và Giê bu sít.
Des hommes d'affaires, des professeurs, des avocats, des charpentiers.
Những doanh nhân, thầy giáo, luật sư, thợ mộc.
des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm,
Hê tít , Phê rê sít , Rê pha im ,
des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm,
Hê tít, Phê rê sít, Rê pha im,
Des opales, des émeraudes, des saphirs.
Ngọc mắt mèo, ngọc lục bảo... ngọc bích.
Des pauvres, des aveugles, des infirmes.
Họ nghèo khổ, đui mù, què quặt.
Des melons, des poires, des pommes...
Trời đất ơi! Dưa hấu, lê, táo, sung...
Des chats, des chiens, des rats.
Ho giô ng như cho , me o hay la chuô t.
Des livres, des magazines, des quotidiens.
Đọc sách, tạp chí, và cả báo hàng ngày nữa.
Des coquillages, des moules, des huitres, des palourdes, des tilapias, des ombles c'était les espèces servies.
Cua tôm, sò, hàu, nghêu, cá rô phi, cá hồi chấm hồng là những loài phổ biến.
On a des Japonais, des Chinois... des Noirs, des Espagnols des Indiens Cherokees.
Chúng ta có người Nhật, người Trung Quốc... người da đen, người Tây Ban Nha, người da đỏ Cherokee.
Des règles et des récompenses des bâtons et des carottes.
Luật lệ và sự khích lệ giống như phạt và thưởng.
l'autorité des savants, des prêtres, des traditions et des dirigeants.
linh mục, truyền thống và những luật lệ.
C'est toujours des femmes, des femmes, des femmes, des femmes.
Luôn luôn là phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ và phụ nữ.

 

Recherches associées: Des Sorcières - La Maison Des Sorcières - Fête Des Sorcières - Chasse Aux Sorcières - La Chasse Aux Sorcières - Femmes Sorcières - Les Sorcières - Mener Une Chasse Aux Sorcières - Véritable Chasse Aux Sorcières - Une Chasse Aux Sorcières -