Traduction de "annonces par centres d'intérêt" à la langue turque:


  Dictionnaire Français-Turc

D'intérêt - Traduction : D'intérêt - Traduction : Annonces - Traduction : Centres - Traduction : Annonces par centres d'intérêt - Traduction : Annonces - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Centres d'intérêt 160
İlgi alanları
Des centres d'intérêt qui nous rapprochaient.
Bizi heyecanlandıran birçok şeyimiz vardı.
Les chien ont des centres d'intérêt.
Köpeklerin ilgi alanları vardır.
Disons que nous partageons des centres d'intérêt.
Ortak ilgileri olan bir tarihimiz var.
Pour déterminer mes centres d'intérêt, mes habitudes, ou mon comportement général
Alışkanlıklarımı, ilgi alanlarımı, genel davranışlarımı belirlemek için
Quels sont vos centres d'intérêt principaux? , ce nom vous dira ça.
Ana ilgi alanların nelerdir? soracaksın ve isim de sana bunun cevabını verecek.
Les annonces sont terminées. Ça suffit pour les annonces.
Artık yeter miktarda deklare ettik.
Annonces Lanman 160
LM duyurusu
Récapitulez les annonces.
Deklarasyona yeniden başlayalım.
J'ai dit petites annonces .
Hayır, kıçından.
Je connais ces annonces.
Gazeteler onlarla dolu.
L'application d'intérêt.
Faize olan ilgi.
Taux d'intérêt
Faiz oranı
Elle veut recommencer les annonces.
Tamam, yeniden deklarasyon istiyor.
Je répondais à des annonces.
İlanlara cevap veriyordum.
Taux d'intérêt est
Faiz oranı
Taux d'intérêt fixe
Belirli faiz oranı
Taux d'intérêt variable
Değişken faiz oranı
C'est d'intérêt public.
Bu insan yararına.
Annonces des nouvelles applications pour kde
Yeni kde uygulamalarının duyurusu
Ca n'a pas d'intérêt!
Amacımız nedir?
Taux d'intérêt du marché
Pazar faiz oranı
Mars est dépourvue d'intérêt.
Mars ilginç değil.
Digne d'intérêt, n'estce pas?
Çok değerli, değil mi?
Encore plus d'intérêt dans l'émotion.
Duygulara önem verilmiş.
En tant que fan d'intérêt.
İlgili bir hayran olarak...
Le taux d'intérêt sera calculé
Faiz oranları hesaplanır
Pourquoi tant d'intérêt pour lui ?
Bu olaya neden bu kadar ilgi gösterdiğinizi bilmek isterim
Par exemple, ils ont fait des campagnes d'intérêt public pour la Cancer Society.
Örneğin, Kanser Derneği için kamu hizmeti duyuruları hazırladılar.
Taux est le taux d'intérêt périodique.
Pazar Faiz Oranı
Heureusement, cela éveille encore beaucoup d'intérêt.
Neyse ki, hala bu türlerle ilgilenenler var
3 mois d'intérêt pour Ie châle.
Rehin bıraktığın şalının 3 aylık faizi var.
On a créé des centres.
Merkezler kuruldu.
Il y a trois centres
Orada üç merkezimiz var
Et si je vous propose 5 d'intérêt ?
Yüzde 10 faize ne dersiniz?
Mais voyager n'a guère d'intérêt sans vous.
Sen yanımda olmazsan başarıların hiçbir anlamı olmaz.
La raison est qu'il existe un chemin distinct reliant les centres auditifs aux centres émotifs dans le cerveau, et qui n'est pas rompu par l'accident.
Sebep şu ki işitme merkezinden duygu merkezine giden farklı bir yol var ve bu yol kazada kopmamış.
On vient donc de voir une première façon d'interpréter le taux d'intérêt de 10 par an.
Bu ilk yoldan 10'luk yıllık faizi yorumlamaktı.
Toutes les unités, tous les centres, sont liés par un centre technologique qui les lie au serveur central. Toutes les images sont dispersées aux centres d'analyses.
Tüm üniteler, tüm merkezler dağıtım soketleri yoluyla merkez sunucuya bağlılar, ve tüm imajlar muayene istasyonlarında toplanıyorlar.
Le réseau des Euro Info Centres
Avrupa Bilgi Merkezi A ı
Cela commence avec les centres globaux.
Küresel merkezlerle başlıyor.
Elles ont des centres d'intérêts différents.
Farklı ilgileri var.
Oui mais, vous savez, le travail fourni par les centres de R amp D indiens ne peut pas être comparé au travail fourni par les centres de R amp D des États Unis.
Amerikan ArGe'lerinden çıkanlarla karşılaştırılamaz.
Mettre des annonces dans les journaux, De grandes reproductions du tableau.
İkindi gazetelerine ilân ver. Büyük boy basımını verin.
Et ça apparaît comme un problème d'intérêt général.
Genelde sorulan bir soru bu.

 

Recherches associées: Centres D'intérêt - Centres Intérêt - Les Centres D'intérêt - Vos Centres D'intérêt - Loisirs Et Centres D'intérêt - Ses Centres D'intérêt - Autres Centres D'intérêt - Quels Sont Vos Centres D'intérêt - Principaux Centres D'intérêt - Loisirs Et Centres Intérêt -