Traduction de "stockage numérique" à la langue tchèque:


  Dictionnaire Français-Tchèque

Numérique - Traduction : Stockage - Traduction : Stockage - Traduction : Stockage numérique - Traduction : Numérique - Traduction : Numérique - Traduction : Numérique - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

C'est un format de fichier extensible développée principalement pour le stockage synchronisé vidéo numérique, audio, sous titres, ou transmettre des données sur l'Internet.
Je rozšiřitelný souborový formát vyvinutý především pro synchronizované ukládání digitálního videa, zvuku, titulky, nebo předávání údajů na internetu.
USEfossé numérique (3231) fracture numérique
USE parlamentní dokument (3221) optické médium
La définition est de vidéo numérique, un format d'enregistrement qui définit le stockage et la lecture des images compressées et des données audio sur cassettes magnétiques.
Definice je digitální video, nahrávání ve formátu, který definuje ukládání a přehrávání komprimovaných obrázků a zvukových dat na magnetických videokazety.
Numérique
Číslo
Carrera 30340 Contrôleur numérique Vitesse, feuilleter, Numérique 124 132.
Carrera 30340 Speed Controller Digital, prohlížet, Digitální 124 132.
Il est entendu que le stockage d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne.
Rozumí se, že uložení chráněného díla v digitální formě na elektronický prostředek představuje rozmnožování ve smyslu článku 9 Bernské úmluvy.
Bibliothèque numérique européenne le patrimoine de l Europe investit l échelon numérique
Evropská digitální knihovna na cestě k digitalizaci evropského dědictví
Peinture numérique
Digitální kreslení
Mus'haf numérique
Elektronický Mus haf
Oscilloscope numérique
Digitální osciloskop
Extraction numérique
Ripování CD
Affichage numérique
Digitální displej
Valeur Numérique
Číselná hodnota
Valeur numérique
Číselná hodnota
Numérique 1
Digital1
Numérique 2
Digital2
Numérique 3
Digital3
Base numérique
Číselná základna
Destruction numérique
Destrukce počítačovou grafikou
Agenda numérique
Úloha předběžné kontroly
n numérique
n numerický
Numérique ..2
numerické ..2
n numérique
a alfabetický
Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.
Rozumí se, že uložení chráněného výkonu nebo zvukového záznamu v digitální formě na elektronický prostředek představuje rozmnožování ve smyslu těchto článků.
voie électronique les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique
elektronickými prostředky využití elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků
Bibliothèque d'investigation numérique
Digitální forenzní framework
Format d'extraction numérique
Vzor pro ripování
DVD Vidéodisque numérique
DVD Digital Video Disk
un caractère numérique
Číselný znak
Un caractère numérique
Číslice
Viceprésidente Stratégie numérique
Místopředsedkyně Digitální agenda
à commande numérique
Stroje a přístroje pro pekárny a stroje a přístroje pro výrobu makaronů, špaget nebo podobných výrobků
à commande numérique
Vhodné k použití pro motory motorových vozidel (včetně motorů motocyklů)
à commande numérique
Stroje pro výrobu pytlů, sáčků nebo obálek
à commande numérique
Sloupkové zvedáky, s nosností nepřesahující 90,7 t

 

Recherches associées: Stockage Numérique - Support De Stockage Numérique - Numérique - Tablette Numérique - Le Numérique - Support Numérique - économie Numérique - Fracture Numérique - Simulation Numérique - Commande Numérique -