Traduction de "nombre positif" à la langue tchèque:


  Dictionnaire Français-Tchèque

Nombre - Traduction : Positif - Traduction : Nombre positif - Traduction : Positif - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Puisqu'un nombre négatif est inférieur à un nombre positif.
Protože jakékoliv záporné je menší než jakékoliv kladné.
Si j'ai un nombre négatif, l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif.
Tedy, když mám záporné číslo, opak záporného je kladné.
Je vais écrire le nombre positif ici.
Napíšu tam přímo plus.
Ajouter un nombre négatif revient à soustraire un nombre positif, moins 15,08.
Přičtení záporného čísla je stejné jako odčítání kladného čísla. ...minus 15,08.
Eh bien, alors il est un nombre positif.
V první řadě to bude kladné číslo.
Il est soit un nombre positif, soit 0.
Je to buď kladné číslo, nebo 0.
C'est la seule façon d'obtenir un nombre positif.
To je jediná cesta, jak dostanu tady kladné číslo.
Cette pente est donc le rapport d'un nombre négatif et d'un nombre positif,
Když je váš posun kladný, tak náš růst tady je záporný. Takže tohle bude záporné děleno kladným a dostaneme záporné číslo.
Vous quadrature n'importe quel nombre reel et vous allez obtenir un nombre positif.
Umocníte jakékliv reálné číslo a vždy dostanete kladné číslo.
Un nombre négatif, puisqu'en valeur absolue, le nombre négatif est plus grand que le nombre positif.
31 mínus 29 nám dá délku té bílé šipky a ta bude záporná, protože absolutní hodnota tohoto záporného čísla je větší než kladného čísla. A obě sčítáme.
Et puisque, quand on les additionne, on obtient 1 positif, 7 est probablement le nombre positif et moins 6 est probablement le nombre négatif
A protože když je sečteme, musíme dostat kladnou jedničku, sedmička bude asi ta kladná, zatímco šestka ta záporná.
Donc on sait que ce sera un nombre positif
Víš, že to bude kladné číslo.
On va avoir un nombre positif de x à droite.
Zůstal by nám kladný násobek x na pravé straně.
Donc, indépendamment du fait que nous avons mis un nombre positif ou négatif ici on obtien un valeur positif
Takže nehleďe na to jestli používáme kladná nebo záporná čísla dostaneme tu kladnou hodnotu.
Ici, vous concilier tout nombre reel, cette partie ici devient positif.
Když umocníte jakékoliv reálné číslo, tato část tady se stane kladnou.
Et c'est une différence positive car on a un nombre positif.
Výsledkem bude kladné číslo, jsme stále na kladné straně číselné osy.
Quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif ou quand on multiplie deux nombres négatifs.
Ať už násobíš kladné číslo záporným číslem nebo dvě záporná čísla.
Et bien, la valeur absolue d'un nombre positif c'est la même valeur.
Tak absolutní hodnota kladného čísla je to samé kladné číslo.
Si il y a un nombre négatif à l'intérieur du signe de valeur absolue, il devient nombre positif
Tak, máme dva způsoby jak si to představit.
Cette fonction renvoie 1 si le nombre est négatif, 0 si le nombre est nul et 1 si le nombre est positif.
Tato funkce vrací 1 pokud je číslo záporné, 0 pokud je nulové a 1 pokud je číslo kladné.
Si vous multipliez les deux côtés par 2 9, c'est un nombre positif,
Celou rovnici vynásobím 2 devítinami.
On n'a pas à modifier le signe inégalité car 250 est un nombre positif.
Se znaménkem nerovnosti nemusíme nic dělat, protože 250 je kladné číslo.
la valeur absolue d'un nombre négatif est la même chose que multiplier ce nombre négatif par moins 1 pour en faire un nombre positif, correct?
Dobře. Udělejme limitu blížící se k 0 ze sinu 5 krát x lomeno 2 krát x .
Et comme pour tout nombre réel élevé au carré donne soit zéro soit un nombre positif, nous obtenions une forme indéterminée.
A jelikož pokud umocníte na druhou jakékoliv reálné číslo, tak je to buď nula nebo kladné číslo, toto bylo pro nás nedefinované.
Mais j'ai un plus un ici, donc peut importe le nombre si il est plus grand, sera probablement le nombre positif.
Ale mám jedno kladné tady, takže to větší z nich bude pravděpodobně kladné.
Le nombre accru de solutions à l'amiable et de règlements de dossiers est positif et louable.
Zvýšený počet smírných řešení a urovnaných případů je pozitivní a chvályhodný.
Et donc lorsqu'on additionne un nombre positif et un nombre négatif, on est en fait en train de faire une différence entre deux nombres
A když sčítáme kladné a záporné číslo, vlastně zjišťujeme rozdíl mezi nimi.
Mais si le nombre est positif, alors son opposé est négatif et donc inférieur à ce dernier.
Ale pokud máme kladné číslo, pak opačné číslo je záporné a tedy určitě menší.
Un autre développement positif concerne l'augmentation du nombre de solutions à l'amiable, comme nous l'avons déjà entendu.
Dalším příznivým vývojovým trendem, jak jsme se již dozvěděli, je zvyšování počtu uživatelsky přátelských řešení.
la meme chose un negatif fois un positif est negatif ou un positif fois un negatif est negatif vous pouvez aussi dire quand les signes sont different et vous multipliez les deux nombres, vous aurez un nombre negatif et bien sur, comme vous le savez deja, qu'est ce qu'il se passe quand vous avez un positif fois un positif c'est juste un positif
Teď vyřešíme několik příkladů a doufám, že to bude jasné. Můžete si přitom zkoušet praktické příklady a nápovědy na použití těchto pravidel. Takže máme 4 krát 3.
Le seul résultat positif pouvant émerger d'un tel changement structurel pourrait concerner l'augmentation du nombre de formations antiterroristes.
Jediným pozitivním výsledkem pramenícím z takové strukturální změny by mohla být skutečnost, že vzroste počet protiteroristických útvarů.
Alors un contre exemple dit il dit que lorsqu'il met n'importe quel nombre positif ici, j'obtient un nombre premier ici. nous devons dire lui prouve faux?
Takže protipříklad říká kdykoliv vložím nějáké kladné číslo, dostanu prvočíslo. Musíme říct, který dokazuje, že nemá pravdu?
Recapitulons, un negatif fois un negatif est un positif un negatif fois un positif est un negatif un positif fois un negatif est un negatif un positif fois un positif est un positif
To dává smysl, protože vlastně říkáme, že 4 krát 4 třikrát, je vlastně jako 4 plus 4 plus 4, což je 12. Jestli jste ještě neviděli video o sčítání a odčítání záporných čísel, měli byste si ho nejdříve zhlédnout. Vyřešíme si další příklad.
Si ce moins b carré 4ac est un nombre positif nous allons donc penser que c'est un peu peu.
Co když je (b na druhou minus 4ac) kladné číslo? Promysleme to trochu.
Si c'est déjà un nombre positif, il est juste égal à soi même quand on prend la valeur absolue.
Pokud už to kladné číslo je, po aplikaci absolutní hodnoty se nezmění.
Il faut réfléchir un peu ici car si on fait le produit ab, alors on obtient un nombre positif
Teď se musíme nad něčím zamyslet. Když budu násobit obě dvě čísla, dostanu kladné číslo.
Et une fois encore, nous n'avons pas à nous préoccuper de l'inégalité parce que nous divisons par un nombre positif.
A opět jsme se nemuseli starat o nerovnost, protože dělíme kladným číslem.
Nous savons que si vous prenez la valeur absolue de n'importe quoi, vous trouverez soit 0 soit un nombre positif.
Víme, že pokud vezmeme absolutní hodnotu čehokoli, tak dostaneme 0 nebo kladné číslo.
Afin de nous donner un nombre positif égal à la valeur qui a été réglé.(Voir ci dessous à gauche.)
Aby se nám kladné číslo rovnající se hodnotě, která byla nastavena.(Viz níže vlevo.)
Positif
Kladný
Positif
kladný
Positif
Pozitivní
Positif
Kladné
positif
Pozitivní
Mécanisme d'action La moxifloxacine est active in vitro sur un grand nombre de bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
Moxifloxacin je in vitro účinný proti širokému spektru grampozitivních i gramnegativních patogenů.

 

Recherches associées: Nombre Positif - Nombre Entier Positif - Un Nombre Positif - Un Nombre Réel Positif - Est Un Nombre Entier Positif - Un Nombre Entier Positif - Un Nombre Positif Non Nul - Nombre Pour Nombre - Et Nombre Pour Nombre - Un Nombre Nombre De Lacunes -