Traduction de "ne serait pas objet" à la langue tchèque:


  Dictionnaire Français-Tchèque

Objet - Traduction : Serait - Traduction : Objet - Traduction : Ne serait pas objet - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Le changement de bénéficiaire aurait pour conséquence que la jurisprudence Deggendorf ne serait pas applicable et que la présente procédure serait sans objet.
Změna příjemce by znamenala, že rozsudek ve věci Deggendorf by se nemohl použít a že toto řízení by bylo bezpředmětné.
Ne serait pas, ne pouvait pas, ne serait pas, ne pouvait, ne serait pas entrer dans la danse.
Nebylo by, nebylo by ne, nemohl by se nepřipojil k tanci.
Ne serait pas, ne pouvait pas, ne serait pas, ne pouvait pas, ne pouvait pas entrer dans la danse.
Nebylo by, nebylo by ne, nemohl, nemohl připojit k tanci.
(sans objet ne sera pas mentionné).
(není určeno pro potravinová zvířata nebude zmíněno)
Je ne vends pas un objet.
Neprodávám kus zboží.
Ça ne serait pas raisonnable, ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas digne d'un homme d'État qui se respecte.
To by nebylo rozumné, to by nebylo odpovědné, to by nebylo hodno skutečného státníka.
Ce ne serait pas sensé, ce ne serait pas prudent, ce serait une erreur de tactique.
Nebylo by to rozumné, nebylo by to prozíravé, nebylo by to taktické.
Sans objet ne s'applique pas ou n'a pas été évalué
Irelevantní nelze použít nebo nebylo posuzováno
Sans objet ne s'applique pas ou n'a pas été évalué.
Irelevantní nelze použít nebo nebylo posuzováno unie
Sans objet ne s'applique pas ou n'a pas été évalué.
Irelevantní nelze použít nebo nebylo posuzováno
Ne me touchez pas avec cet objet dégoûtant !
Dejte ty pracky pryč!
Sans objet (ne fait pas partie du filtre)
Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
Il serait fou d'écouler un objet volé en pleine enquête.
Musel by být blázen se zbavovat horkého zboží když je v centru případu jako je tento.
Elle ne serait pas malade ?
Snad není nemocná, milá představená?
Ça ne le serait pas.
Toho mě radši ušetřete.
Ce ne serait pas honnête.
Ne, po setmění pošlu zahradníka, aby ho vrátil zpátky.
Qui ne le serait pas ?
Kdo by se nezbláznil?
Ça ne serait pas mieux.
Ne, to sˇ nemyslím.
Ce ne serait pas sérieux.
Odváděla bys mě od práce.
Ce ne serait pas difficile.
To není tak těžké.
Ce ne serait pas drôle.
To by nebylo ono.
Ce ne serait pas grave.
To by bylo jedno.
Ce ne serait pas difficile.
To nebude tak zlé.
Ce ne serait pas contagieux ?
Že by někde chytla lupy?
Ça ne serait pas arrivé?
Neudělali by to stejně?
Cela ne serait pas une approche correcte, et ne serait pas digne d'une Union européenne de liberté.
Nebylo by dobré vydávat se tímto směrem, ani by to se svobodou dnešní Evropské unie nešlo dohromady.
Ne créez pas de relation avec aucun objet, aucune apparence.
Nevytvářejte žádný vztah s žádným objektem, žádným jevem.
Cela ne serait pas une fonction
Tohle by nebyla funkce.
Et ça ne serait pas faux.
A nebude to špatně.
Et ce ne serait pas bon.
A to by bylo špatné.
Et ce ne serait pas possible.
Ani by to nebylo možné.
Sinon, ce ne serait pas arrivé.
Nikdy jsem nenabourala do něčeho, co jelo po správné straně.
Non, ce ne serait pas convenable.
To by se nehodilo.
Ce ne serait pas forcément moi.
Nemusela bych to být já.
La plaisanterie ne serait pas drôle.
Je to divný způsob žertování. Žádná legrace to není.
On ne serait pas assez rapides.
Ne, to nedokážeme dost rychle, aby to bylo k něčemu.
Ne pas la donner serait comme...
Když to neuděláme, je to jako...
Mon associé ne serait pas d'accord.
Můj společník by nesouhlasil.
Ça ne serait pas quelque chose que nous ne savions pas.
Nebylo by to něco, co jsme neznali.
Ils ont déclaré qu Israël ne serait pas seulement puni  il serait anéanti.
Izrael by nebyl za útok pouze ztrestán, říkají, byl by totálně zničen.
Soumettre les PSP à un régime qui leur imposerait de vérifier l' objet de telles opérations ne serait par conséquent pas favorable au bon fonctionnement des systèmes de paiement .
Zavedení úpravy , která by vyžadovala , aby poskytovatelé platebních služeb ověřovali účel uvedených transakcí , by proto nepřispělo k plynulému fungování platebních systémů .
Si on lance un objet assez fort, il ne retombe pas.
Když něco zahodíte, odletí to do vesmíru.
Nous ne possédons pas de tel un objet pour l'écriture Indus.
Pro protoindické písmo takový artefakt nemáme.
Sans objet les paiements audités ne relèvent pas de la conditionnalité
Irelevantní (platby kontrolované auditem nepodléhají podmíněnosti)
Sans objet. La loi ne prévoit pas de prestations de préretraite.
Děti a mládež ve věku 16 let nebo mladší jsou kryti zdravotním pojištěním svých rodičů.

 

Recherches associées: Ce Qui Serait Intéressant Serait - Il Serait Serait Opportun De - Serait Serait - Nous Pensons Qu'il Serait Serait Bon - Serait Sans Objet - Quel Serait L'objet - Dont L'objet Social Serait - Son Objet Ne Serait - Dont Objet Serait Susceptible - Au Même Objet Ou à Un Objet Analogue -