Traduction de "état chimique" à la langue suédoise:


  Dictionnaire Français-Suédois

Chimique - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : état chimique - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : état - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

20) bon état d'une eau souterraine l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons .
20) god grundvattenstatus den status som uppnås av en grundvattenförekomst när både dess kvantitativa status och dess kemiska status åtminstone är god .
25) bon état chimique d'une eau souterraine l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V
25) god kemisk grundvattenstatus den kemiska status hos en grundvattenförekomst som uppfyller alla krav som definieras i tabell 2.3.2 i bilaga V.
18) bon état d'une eau de surface l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins bons
18) god ytvattenstatus den status som uppnås av en ytvattenförekomst när både dess ekologiska status och dess kemiska status åtminstone är god .
19) état d'une eau souterraine l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique
19) grundvattenstatus allmän benämning på statusen hos en grundvattenförekomst, som bestäms av dess kvantitativa status eller dess kemiska status, beroende på vilkendera som är sämst.
v) stabilisants , les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico chimique.
v) stabiliseringsmedel ämnen som gör det möjligt att behålla konsistensen hos ett livsmedel.
17) état d'une eau de surface l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique
17) ytvattenstatus allmän benämning på statusen hos en ytvattenförekomst som bestäms av dess ekologiska status eller dess kemiska status, beroende på vilkendera som är sämst.
d) aux fins du présent paragraphe, l'expression État non partie à la présente convention comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la convention pour cette substance chimique.
d) I denna punkt skall termen utanförstående stat med avseende på en viss kemikalie innefatta en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som inte har samtyckt till att vara bunden av denna konvention med avseende på kemikalien i fråga.
chimique
substans
Symbole chimique
Kemisk beteckning
Usine chimique.
Kemikaliefabrik.
Traitement chimique
Kemisk behandling
chimique, telle que
kemiskt, t.ex.
Traitement physico chimique,
Kemisk fysikalisk behandling.
Deuxième information nouvelle les méthodes d'inactivation chimique de routine peuvent laisser jusqu'à 10 de virus et autres agents pathogènes dans un état infectieux.
Ytterligare ett skäl är att en ändring av den rättsliga granden skulle hindra medlemsstaterna från att ha möjlighet att anta åtgärder vad gäller inneslutning och kontroll som går längre än de i direktivet, som de för när varande kan göra, eftersom medlemsstaterna för tillfället kan anta strängare standarder i sin nationella lagstiftning än de som fastställts i direktivet.
Aperçu de l'industrie chimique
Översikt över den kemiska industrin
b) agent chimique dangereux
b) farligt kemiskt agens
COMPAGNIE CHIMIQUE DE L'OUEST
Västra kemikalieföretaget
de constitution chimique définie
Klorbensilat (ISO)
de constitution chimique définie
Trietylfosfit
Ingénierie chimique, pharmacie, photochimie
LV För utövande av läkaryrken av utländska medborgare krävs tillstånd från lokala hälsomyndigheter med en ekonomisk behovsprövning för läkare och tandläkare i en given region som underlag.
Composition, formule chimique, description
Tillsats (handelsnamn)
iii) vers un État non partie à la présente convention, sur certification annuelle à la partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'État d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à
iii) till en utanförstående stat som har lämnat ett ettårigt intyg till den exporterande parten intyget skall innehålla uppgift om den avsedda användningen av kemikalien och en förklaring att den importerande staten med avseende på kemikalien i fråga har åtagit sig att
résistance chimique 1.Excellent, convient à la quasi totalité moyen chimique (forte oxydation, solvant réducteur)
1.Excellent kemisk beständighet, är lämplig för nästan alla kemiska mediet (stark oxidation, reducerande lösningsmedel)
a) des critères d'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, conformément à l'annexe II, point 2.2, et à l'annexe V, points 2.3.2 et 2.4.5
a) kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus i enlighet med avsnitt 2.2 i bilaga II samt avsnitten 2.3.2 och 2.4.5 i bilaga V,
Étude américains ont découvert BPA plastifiant peut causer l'impuissance des hommes en plastique chimique _ plastique chimique
USA studien upptäcktes Mjukgörare BPA kan orsaka Män Impotens Kemisk Plast _ Kemisk Plastic
Une grossesse chimique est un terme médical pour décrire un état dans lequel une fausse couche précoce a lieu. Dans la plupart des cas, le début de fausse couche ou de la grossesse chimique, a lieu au cours des cinq premières semaines de la grossesse.
En kemisk graviditet är en medicinsk term för att beskriva ett tillstånd i vilket en tidig missfall sker. I de flesta fall, den tidiga missfall eller kemisk graviditet, sker inom de första fem veckorna av graviditeten.
L'évolution de l'industrie chimique européenne
Den europeiska kemiska industrins utveckling
L'évolution de l'industrie chimique européenne
Den kemiska industrin
L'évolution de l'industrie chimique européenne
Den europeiska kemiska industrins utveckling
L'évolution de l'industrie chimique européenne
Den europeiska kemiska industrins utveckling
L'évolution de l'industrie chimique européenne .
Den europeiska kemiska industrins utveckling .
3.1 Industrie chimique et pétrochimique
3.1 Kemisk och petrokemisk industri
analyse chimique des matières injectées
Kemisk analys av det injekterade materialet.
Dénomination chimique de la substance
Ämnets kemiska namn
Papier mi chimique pour cannelure
Bråkat eller skäktat

 

Recherches associées: état Chimique - Changement D'état Chimique - Bon état Chimique - Bon état écologique Et Chimique - L'état Chimique De L'eau - Physico-chimique - Chimique - Levure Chimique - Produit Chimique - Industrie Chimique -