Traduction de "une déclaration" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Une déclaration - Traduction : Une déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Une déclaration - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

D' une déclaration trimestrielle à une déclaration mensuelle
Od štvrťročného vykazovania k mesačnému vykazovaniu
Avezvous une déclaration ?
Chceli by sme vyhlásenie.
Apollo, une déclaration ?
Apollo, nechceš nám niečo povedať?
Une dernière déclaration?
Máte nejaké posledné želanie?
Faire une déclaration.
Urobiť prehlásenie.
C'est une déclaration arrogante.
Je to arogantné vyhlásenie.
Pour une déclaration d'amour.
Poviem ti, ako veľmi ťa milujem.
Vous voulez une déclaration ?
Chceš aby som ti povedal, že ťa milujem?
signer une déclaration de confidentialité
podpí scaron u vyhlásenie o dôvernosti .
Mais c'est une déclaration audacieuse.
Pravdaže, toto je veľmi odvážne tvrdenie.
Mais c'est une déclaration probabiliste.
Je to však pravdepodobnostný výrok.
Pourquoi déposer une déclaration d'impôt?
Prečo podať daňové priznanie?
Une déclaration pour la presse...
Sme z novín, pane. Mohli by ste nám venovať pár minút?
5.7 Une déclaration européenne de patrimoine?
5.7 Európske vyhlásenie o aktívach?
c) L'exigence de faire une déclaration
c) Požiadavka spraviť vyhlásenie
d'accorder une dispense de déclaration écrite,
nepoužívať písomné vyhlásenia,
Je voudrais maintenant faire une déclaration.
Chcel by som teraz predniesť svoje vyhlásenie.
Une déclaration, Rocky ? Je sais pas.
Chceš nám niečo povedať?
Il fait une déclaration de vol.
Snaží sa tu nahlásiť podvod.
Une déclaration en douane peut être utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie à condition qu'elle contienne tous les renseignements devant figurer dans une déclaration sommaire.
Colné vyhlásenie možno použiť ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe za predpokladu, že obsahuje všetky náležitosti, ktoré sa vyžadujú pre predbežné colné vyhlásenie.
Déclaration déclaration en douane acte par lequel une personne manifeste la volonté d assigner à une marchandise un régime douanier déterminé.
Dovozná licencia dokument vydaný príslušnými orgánmi členského štátu povoľujúci dovoz určitého tovaru, na ktorý sa vzťahuje obmedzenie EÚ.
adoptent une déclaration commune sur ce sujet.
Pod neustálym nátlakom Parlamentu Európska komisia vypracovala smernice a akčné plány, ktoré usmerňovali štáty v boji proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.
Plus qu un label, c est une déclaration écologique
Ekoznačka nielen symbol, ale skutočný záväzok
Une fausse déclaration sous serment, c'est dangereux.
Za poskytnutie falošného alibi,aby ste pomohli inej osobe vyhnúť sa trestu. Mr.
J'ai rédigé une déclaration pour... la presse.
Napísal som tlačovú správu.
Mon client aimerait vous lire une déclaration.
Senátor, môj klient chce čítať vyhlásení.
une déclaration du producteur dans laquelle il
vyhlásenie producenta, ktorým
Périodicité et délai de déclaration La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité trimestrielle .
Periodicita a termín vykazovania Periodicita vykazovania do ECB je štvrťročná .
Périodicité et délai de déclaration La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité mensuelle .
Periodicita a termín vykazovania Údaje sa do ECB vykazujú mesačne .
J'ai demandé à faire une déclaration d'ordre personnel en réponse à la déclaration de M. Farage.
Požiadal som o osobné vyhlásenie pre vyhlásenie pána Faragea.
L'expression Personne devant faire l'objet d'une déclaration désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que
povinnosťou finančnej inštitúcie, ktorá spravuje úver zabezpečený nehnuteľnosťou, odložiť časť platby výhradne na zabezpečenie platieb daní alebo poistenia, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, v neskoršom čase
Chaque société cotée devrait publier une déclaration sur sa politique de rémunération (la déclaration sur les rémunérations).
Každá registrovaná spoločnosť by mala zverejniť vysvetlenie politiky odmeňovania spoločnosti ( zásady odmeňovania ).
une déclaration sur les cessions d' actifs importantes .
výkaz o významných rozdeleniach aktív .
Vous ne pouvez pas sauter dans une déclaration
Nemôže skočiť do výkazu
Ils représentent une déclaration politique juridiquement non contraignante.
Informačná kampaň Za rozmanitosť.

 

Recherches associées: La Déclaration Des Maladies à Déclaration Obligatoire - Une Déclaration Irrégulière Ou Une Anomalie Pourra également - Faire Une Fausse Déclaration Constitue Une Infraction Grave - Faire Une Déclaration - Déposer Une Déclaration - Une Déclaration - Souscrire Une Déclaration - Remplir Une Déclaration - Effectuer Une Déclaration - établir Une Déclaration -