Traduction de "serment" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Serment - Traduction : Serment - Traduction : Serment - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Prêtons serment.
Odprisahajme to!
Faites prêter serment.
Priveďte svedka.
Faiteslui prêter serment.
Dobre, seržant, prísaha.
Qu'il prête serment.
Seržant, prísaha.
A qui prêterastu serment ?
Pre koho budes bozkavat kriz?
Preuves, déclarations sous serment...
Evidencia, dôkazy, všetko.
Faiteslui prêter serment, sergent.
Prísaha, seržant.
Sergent, faiteslui prêter serment.
Seržant, prísaha.
J'en fais le serment.
Prisahám, na svoju prísahu.
À cause du serment.
To kvôli tomu sľubu.
Qu'il vienne prêter serment.
Môže vypovedať?
Et j'en fais le serment !
Pre neho bozkavam kriz.
Vous êtes toujours sous serment.
Stále ste pod prísahou, pán Paquette.
J'ai prêté serment au capitaine.
Na svoju česť, pane, ak sa kapitán spýta.
Prêtez serment à l'héritier légitime, Dimitri.
Bozkajte kriz pre mojho zakonneho naslednika... Dimitriho.
Rappelezvous que vous avez prêté serment.
Budete mať na pamäti, že ste pod prísahou?
Sergent Skidmore, vous êtes sous serment.
Seržant Skidmore, ste pod prísahou.
Vous avez prêté le même serment.
Ano, avšak páni, ste rovnako pod prísahou.
Le serment de la croisade nous unit.
Spája nás prísaha krížovej výpravy.
Une fausse déclaration sous serment, c'est dangereux.
Za poskytnutie falošného alibi,aby ste pomohli inej osobe vyhnúť sa trestu. Mr.
Quel serment avezvous fait sur le rosaire ?
Akú prísahu ste zložili na ruženec?
Cet homme n'a même pas prêté serment.
Tento muž nie je pod prísahou.
Tu n'es plus prisonnier de ton serment.
Ale už ďalej nechcem byť väzňom tohto sľubu.
Comme les médecins, il a prêté serment.
To je ako byť doktorom. Musíte zložiť sľub.
Ça contredit votre déposition faite sous serment.
Skrížte čestné vyhlásenie.
Je vous repose la question, sous serment.
Pripomeňte si, že ste pod prísahou.
Nous avons une déposition faite sous serment.
Sme čestné vyhlásenie.
Je devrais exiger de vous le serment d'ivrogne...
Keby bol na to predpis, donútim vás k sľubu že nebudete chlastať.
Après sa déposition, le témoin prête le serment suivant
V uznesení sa uvedie, ktoré skutočnosti sa majú dokázať.
Baisez la croix, en prêtant serment à mon fils !
Swear loyalty to my son
C'était un faux serment pour ne pas être battue ?
Prisahali ste aj keď ste klamali, len aby vás znovu neudrel?
Il est des nôtres, on a prêté serment. Exact!
Bol s nami, urobili sme dohodu, tak je McCloskey?
Vous n'avez sûrement pas oublié le serment du Forgeron?
Nezabudol si snáď na kováčsku prísahu?
Et, comme cela n a pas eu lieu sans serment,
A nakoľko nie bez prísahy
La loyauté envers le serment au cœur de la conservation.
Vernostné prísaha v srdci uchovanie.

 

Recherches associées: Prêter Serment - Serment - Prestation De Serment - Sous Serment - Déclaration Sous Serment - Prêté Serment - Prestation De Serment Avocat - A Prêté Serment - Serment D'hippocrate - La Prestation De Serment -