Traduction de "manière accélérée" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Manière - Traduction : Manière - Traduction : Maniéré - Traduction : Accélérée - Traduction : Maniéré - Traduction : Manière accélérée - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Accélérée
zrýchlené
Phase accélérée
Akcelerovaná fáza
Phase Accélérée
Akcelerovaná fáza
Sénescence accélérée.
Zrýchlené opotrebovanie!
accélérée (n 119)
Akcelerovaná fáza (n 119)
La procédure accélérée
Skrátené konanie
urgence de manière accélérée à pouvoir en cas circonscrire et combattre les menaces liées aux animaux au niveau de l UE.
Možnosť Komisie prijímať rýchle rozhodnutia o núdzových opatreniach má veľký význam pri obmedzovaní a kontrole hrozieb súvisiacich so zvieratami na úrovni EÚ.
Phase accélérée (n 235)
Akcelerovaná fáza Myeloidná blastická (n 235) kríza (n 260) pacientov (CI95 )
LMC en phase accélérée
Akcelerovaná fáza CML
accélérée Grade 3 4
Akcelerovaná fáza stupeň 3 4
Phase accélérée n 119
Akcelerovaná fáza n 119
Autorisation accélérée (article 17)
Zrýchlené schvaľovanie (článok 17)
Transmission accélérée des demandes
Zrýchlené zasielanie žiadostí
Travail à cadence accélérée
Nebezpečenstvá z dopravy, napríklad
Mise en œuvre accélérée
Vykonávanie
Mise en œuvre accélérée
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a za predpokladu splnenia vnútroštátnych procesných požiadaviek, každá zmluvná strana odstráni všetky clá a ostatné poplatky akéhokoľvek druhu na produkty uvedené v dodatkoch takto
Madame la Présidente, la politique d'ouverture accélérée des portes au Belarus a été mal préparée et menée de manière peu professionnelle.
Vážená pani predsedajúca, politika rýchleho otvárania dverí Bielorusku bola slabo navrhnutá a bola vedená amatérskym spôsobom.
L'innovation accélérée par les foules.
davom akcelerovaná inovácia.
Favorise la reproduction cellulaire accélérée.
Podporuje zrýchlenú reprodukciu buniek.
3.1 Les réseaux sociaux se sont développés de manière accélérée au cours des deux dernières années, entraînant une augmentation spectaculaire du nombre d'utilisateurs.
3.1 Sociálne siete sa v nedávnych rokoch prudko rozvinuli, čo prinieslo výrazný nárast počtu používateľov.
Introduction accélérée pétroliers à double coque
Urýchlené zavedenie požiadaviek na dvojitý trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3)
ZRÝCHLENÝ POSTUP (článok 7 ods. 3)
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3)
úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 4)
(miesto a dátum)
LMC en phase accélérée ou en crise
Akcelerovaná fáza CML a
IMOA initiative de mise en œuvre accélérée
GR Generálne riaditeľstvo Európskej komisie
Industries nautiques une mutation accélérée par la crise
Nautický priemysel reštrukturalizácia urýchlená krízou
Industries nautiques une mutation accélérée par la crise .
Nautický priemysel reštrukturalizácia urýchlená krízou .
L'étude a inclus 235 patients adultes en phase accélérée.
Zaradených bolo 235 dospelých pacientov v akcelerovanej fáze ochorenia.
Ces divers régimes ont fait l'objet d'une procédure accélérée.
Na tieto schémy bolo uplatnené skrátené konanie.
Ces divers régimes ont fait l objet d une procédure accélérée.
Na tieto schémy bolo uplatnené skrátené konanie.
Nous partageons ce souhait et soutenons la procédure accélérée.
Dnes podporíme tento návrh.
Le règlement d'aujourd'hui indique qu'une action énergique et décisive est indispensable, afin d'améliorer l'efficacité et prouver qu'il est possible d'attribuer des fonds européens de manière accélérée, efficiente et efficace.
Dnešné nariadenie ukazuje, že je potrebné urobiť odvážne a rozhodné kroky, aby sa zlepšila účinnosť a aby sa dokázalo, že európske fondy je možné rozdeľovať rýchlo, účinne a efektívne.
La semaine dernière, la crise est passée en vitesse accélérée.
Minulý týždeň nabrala kríza obrovský spád.
Cette chute s' est accélérée à partir du 2 janvier 2002 .
EUR a od 2 . januára 2002 bol tento pokles ešte výraznejší .
accélérée, à la posologie de 400 mg deux fois par jour
400 mg dvakrát denne
Cela met un terme à notre nouvelle procédure mains levées accélérée .
Týmto uzatváram náš nový rýchly postup catch the eye .
Le transport aérien a connu une évolution accélérée ces dernières années.
Letecká doprava počas posledných rokov zaznamenala intenzívny rozvoj.
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée
spôsoboch readmisie v rámci zrýchleného postupu
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée
Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée
Turecko súhlasí s uplatňovaním akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu dohodnutého s jedným členským štátom aj vo vzťahoch s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplatniteľnosť takéhoto ustanovenia v Turecku.
L'adoption en une seule lecture ou en procédure accélérée est envisagée.
Počíta sa s prijatím v jednom čítaní alebo v rámci zrýchleného konania.
Patients en phase accélérée la posologie recommandée est de 600 mg j.
U pacientov v akcelerovanej fáze je odporúčaná dávka Glivecu 600 mg deň.
Tasigna est utilisé dans les phases chronique et accélérée de la LMC.
Liek Tasigna sa používa pri chronickej a akcelerovanej fáze CML.
Cette constatation justifie l'avis du CESE, même s'il s'agit d'une procédure accélérée ( )
Toto konštatovanie odôvodňuje stanovisko EHSV, hoci ide skrátené (...)

 

Recherches associées: De Manière Accélérée - Manière Accélérée - D'une Manière Accélérée - Procédure Accélérée - Formation Accélérée - Sauvegarde Financière Accélérée - Croissance Accélérée - Méthode Accélérée De Recherche Participative - Stratégie De Croissance Accélérée - De Façon Accélérée -