Traduction de "investissement" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Investissement - Traduction : Investissement - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

USEinvestissement (2426)investissement direct (2426)investissement étranger (2426)investissement international (2426)investissement privé (2426)investissement public (2426)investissement régional (2426) mécanisme des prix législation bancaire
USEnárodný rozpočet (2436) spotrebná daň z motorových vozidiel
NT1investissement communautaireNT1 investissement directNT1 investissement étranger
NT2miestny rozpočetNT1 finančné vyrovnanieNT1 finančný predpisNT1 mimoriadny rozpočetNT1 národný rozpočet
MT2426 investissement et financement investissement, société d'
BT1 investícia intervenčný úver USE prevádzkový výdavok ES (1021) investičná spoločnosť investícia, zahraničná (2426) intranet
USEprofession financière (2421)intervention financière (2421)investissement (2426)investissement à l'étranger (2426)investissement communautaire (2426) investissement de capitaux mécanisme de change
USEhypotekárna banka (2416)spotový trh (2421)spotrebiteľská cena (241) spotrebiteľská daň
investissement
investície
Investissement
Investícia
Investissement
Článok 14
Investissement
Na tento účel zúčastnené strany podporujú akékoľvek opatrenia zamerané na prekonanie rozdielov medzi sebou v oblasti posudzovania zhody a normalizácie a zlepšenie zbližovania a zlučiteľnosti medzi príslušnými systémami zúčastnených strán v tejto oblasti.
Investissement
Ostatné kefy a kefky tvoriace časti strojov, prístrojov alebo vozidiel
Investissement
S výhradou požiadaviek na zachovanie dôverného charakteru údajov každá zmluvná strana uverejní, napríklad na internete, informácie o predbežných rozhodnutiach o colnom zatriedení, ktoré sú relevantné na pochopenie a uplatňovanie pravidiel nomenklatúrneho zatriedenia tovaru.
Investissement
Veľkoobchod s produktmi rybolovu
Investissement
Článok 15
Investissement
Politika hospodárskej súťaže
investissement visé désigne, à l'égard d'une Partie, un investissement
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby dôverné informácie získané podľa tejto kapitoly neboli používané na iné účely než na účely správy a presadzovania colných záležitostí, s výnimkou prípadov, v ktorých zmluvná strana alebo osoba, ktorá dôverné informácie poskytla, na takéto iné použitie udelila súhlas.
Nouvel investissement
Odstrániť investíciu
Capital investissement
Fondy súkromného kapitálu
SECTIONI INVESTISSEMENT
I. ČASŤ INVESTÍCIE
Investissement total
Ak nie je možné zorganizovať schôdzu zmiešanej komisie v tejto lehote, schválenie sa môže vykonať na základe písomného postupu prostredníctvom výmeny listov.
Investissement privé
Súkromné investície
Prêt d' investissement
Investičná pôžička
Retour sur investissement
Investícia
Opérations d' investissement
Investičné transakcie
Opération d' investissement
Investičné transakcie
Supprimer l' investissement
Odstrániť investíciu
Assistant Nouvel Investissement
Asistent Nová investícia
Type d' investissement
Typ Investície
Type d' investissement
Typ investície
Options d' investissement
Nastavenia investície
Paquet Investissement social
Balík o sociálnych investíciách
1.1 Investissement social
1.1 Sociálne investície
SECTION I INVESTISSEMENT
I. ČASŤ INVESTÍCIE
SECTION I INVESTISSEMENT
I. ČASŤ INVESTÍCIE
Quel mauvais investissement !
Nie veľmi múdra investícia.
Services et investissement.
Služby a investovanie.
COMMERCE ET INVESTISSEMENT
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj a diverzifikáciu svojich vzájomných obchodných výmen v najvyššej možnej miere a k vzájomnému prospechu.

 

Recherches associées: Investissement - Retour Sur Investissement - Fonds D'investissement - Investissement Personnel - Fond D'investissement - Capital Investissement - Subventions D'investissement - Investissement Immobilier - Conseil En Investissement - Subvention D'investissement -