Traduction de "faillite" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Faillite - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

faillite
konkurz
faillite
Zmluvná strana vrátane svojich obstarávateľských subjektov môže v prípade podporných dôkazov vylúčiť dodávateľa z dôvodov, ako napríklad
Bientôt, il a fait faillite.
Čoskoro zbankrotoval.
Techniquement, l'entreprise était en faillite.
Z tohto hľadiska bola prakticky v konkurze.
C'est la faillite de Lehman Brothers.
Čo sa teda stalo 15. augusta 2008?
Parmi ces faillite est la plus drastique.
Z tých úpadku je najdrastickejších.
C'est ce système qui fait faillite actuellement.
Tento systém sa teraz blíži k bankrotu.
Il mènera les agriculteurs à la faillite.
Poľnohospodárov to hospodársky zničí.
Accélérer le nouveau départ après une faillite, Danemark
Rýchlejší začiatok po bankrote, Dánsko
Ce phénomène a été baptisé tourisme de faillite .
Tento jav sa nazýva bankrotová turistika .
Loi sur la faillite faciliter un nouveau départ
Konkurzné právo uºahãenie nového zaãiatku
LOI SUR LA FAILLITE FACILITER UN NOUVEAU DÉPART
LEP IA REGULÁCIA AKO UªAHâIË MAL MPODNIKOM DODRÎIAVAË ZÁKONY
Aucune banque coopérative n'a encore fait faillite dans l'UE.
V EÚ ešte neskrachovala žiadna družstevná banka.
Ce sont les procédures de faillite qui sont compliquées.
Súvisiace konkurzné konania sú však ťažkopádne.
3.1 Mettre fin au discrédit attaché à la faillite
3.1 Destigmatizácia bankrotu
Pour mener leur société tout droit vers la faillite!
Za to, že doviedli vlastné firmy k bankrotu!
De nombreuses exploitations agricoles pourraient se retrouver en faillite.
Následkom by mohol byť úpadok mnohých fariem.
Ils font faillite parce que leurs stocks reviennent toujours!
Bankrotujú, pretože tovar sa im vždy vráti!
GM ne rendrait service à personne en faisant faillite.
Spoločnosť General Motors by neposkytovala nikomu služby, ktoré by ju ohrozili bankrotom.
Le Hyatt, en faillite, a été mis en vente.
Hotel Hyatt zbankrotoval a bol ponúknutý na predaj.
(n) le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation.
daňovník vstupuje do konkurzu alebo je v likvidácii.
Ce type de faillite permet clairement de tirer des enseignements.
Z takéhoto bankrotu treba jednoznačne vyvodiť ponaučenie.
Aujourd'hui, nous allons discuter de la faillite des mythes différents.
Dnes budeme diskutovať o rôznych úpadku mýty.
Alléger les procédures de faillite et faciliter la transmission d entreprises4.
Obchodná dynamika jednoduchšie postupy pri konkurznom konaní a prevodoch podnikov4.
ALLÉGER LES PROCÉDURES DE FAILLITE ET FACILITER LA TRANSMISSION D ENTREPRISES
OBCHODNÁ DYNAMIKA Jednoduchšie postupy pri konkurznom konaní a prevodoch podnikov
Pire encore, ils risquent d'être déclarés illégaux parce qu'en faillite.
A čo je ešte horšie, riskujú, že na základe nesolventnosti budú vyhlásené za nelegálne.
Si les grosses entreprises font faillite, les petites suivront inévitablement.
Ak padnú veľké spoločnosti, malé spoločnosti ich budú nevyhnutne nasledovať.
Nombre de producteurs laitiers sont au bord de la faillite.
Mnohí výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov to nevzdávajú len s vypätím síl.
Dismoi Enrico, pourquoi les vendeurs de boomerangs australiens font faillite?
Enrico, vieš prečo predavači austrálskych bumerangov bankrotujú?
la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers
architektonické služby
le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite
30 referenčnej sumy stanovenej v súlade s článkom 74, ak sú splnené tieto podmienky
la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers
kúpiť, použiť alebo uprednostniť tovar vyrobený na jej území, alebo služby, ktoré sa poskytujú na jej území, resp. nakupovať tovar alebo služby od fyzických osôb alebo podnikov na jej území
Dornier a demandé sa mise en faillite en mars 2002.
V marci 2002 podal Dornier žiadosť o konkurz.
On appelait Al Dunlap pour sauver les entreprises qui faisaient faillite.
Al Dunlap bol volaný aby zachránil krachujúce podniky.
Il a fait faillite l'automne dernier parce qu'il a été piraté.
Zkrachovali minulú jeseň pretože ich niekto hackol.

 

Recherches associées: Faillite - Faire Faillite - En Faillite - Au Bord De La Faillite - Faillite Personnelle - Fait Faillite - A Fait Faillite - La Faillite - Syndic De Faillite - Mise En Faillite -