Traduction de "déposition" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Déposition - Traduction : Déposition - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Prenez sa déposition.
Zapíšte jej novú výpoveď. Nech ju potvrdí podpisom.
Et votre déposition...
Píšete tú správu?
Allez rédiger votre déposition.
Tak prečo nejdete do haly a nenapíšte prehlásenie.
Votre déposition est prête ?
Máte tú správu?
C'est pour votre déposition.
To kvôli výpovedi.
Elle fait une déposition.
Je na výsluchu.
Pour faire une déposition.
Privezem tvojho zamestnanca.
C'est dans ma déposition.
Je to v spisoch, ku ktorým máte určite prístup.
Vise un peu cette déposition.
Pozri sa na to vyhlásenie.
Il nous faut votre déposition.
Musíte podpísať protokol.
La déposition atelle été sténographiée ?
Má to zaznamenané sekretárka v skratke? Nie, pane.
Il me faut sa déposition.
Potrebujeme ho kôli plnému prehláseniu.
Je suis venu faire une déposition.
Som tu, aby som vám niečo povedal.
Faites votre déposition à l'agent Conroy.
Ak chcete, spíšte prehlásenie tu s poručíkom Conroyom...
À tout hasard, faites prendre ma déposition.
Pre každý prípad, komisár, si to, prosím vás, nahrávajte.
Ça contredit votre déposition faite sous serment.
Skrížte čestné vyhlásenie.
Nous avons une déposition faite sous serment.
Sme čestné vyhlásenie.
déposition thermique par nucléation contrôlée (CNTD) ou
tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier (CNTD) alebo
Faites une déposition de ce que vous savez.
Nadiktujte do zápisu, čo viete o celom prípade.
C'est ça pour vous, prendre une déposition objective?
Toto chápate ako získanie výpovede očitého svedka?
À 10 h, Sally vint faire sa déposition.
Asi o 10 00, Sally Decker diktovala formálnu výpoveď.
Après sa déposition, le témoin prête le serment suivant
V uznesení sa uvedie, ktoré skutočnosti sa majú dokázať.
Il s'agit seulement d'une déposition formelle de ces déclarations.
Išlo o takmer formálne predloženie týchto vyhlásení.
Vous avez entendu la déposition de ce M. Miller ?
Počuli ste svedectvo tohto Millera.
Si Pepin change d'avis, je peux changer ma déposition.
Keď Pepin môže zmeniť svoj sľub, ja môžem zmeniť moju výpoveď.
Vous ne témoignez pas. Vous faites une simple déposition.
To nie je sudne svedectvo, len nam odpovedz...
Le greffier établit un procèsverbal reproduisant la déposition du témoin.
V návrhu účastníkov konania na výsluch svedka musí byť presne uvedené, akých skutočností sa má výsluch týkať a z akých dôvodov majú byť svedkovia vypočutí .
Le greffier établit un procèsverbal reproduisant la déposition du témoin.
Tajomník vyhotoví zápisnicu, v ktorej je zaznamenaná každá svedecká výpoveď.
Il fera sa déposition dés que le prisonnier sera là.
Zavolám ho, akonáhle stráž privedie väzňa.
Si vous désirez porter plainte, mon adjoint prendra votre déposition.
A čo Tibbits? Ešte tam stále je?
La déposition des victimes de torture est souvent la seule preuve.
Svedectvo obetí mučenia je v mnohých prípadoch často jediným dôkazom v procese.
J'ai vu des témoins, recueilli leur déposition. Tout ça, pour toi.
Hovoril som so svedkami, získaval vyhlásenia, staral sa o tvoje záujmy.
Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins il ne sera pas mis à mort sur la déposition d un seul témoin.
Na ústa dvoch svedkov alebo troch svedkov zomrie ten, kto má zomrieť nezomrie na ústa jedného svedka.
Après la déposition du Dr Smith, notre adversaire pourrait changer de défense ?
Vaša ctihodnosť, vo svetle svedectva doktora Smitha som si myslel... že obhajoba by chcela zmeniť svoj spôsob obhajoby.
Je ne veux pas une nouvelle information. Mais certains faits contredisent votre première déposition.
Neočakával som, že mi dáte viac informácií ale určité fakty protirečia vášmu pôvodnému vyhláseniu.

 

Recherches associées: Déposition - Faire Une Déposition - Déposition De Témoin - Prendre La Déposition - Faire Une Déposition à La Police - Une Déposition - Déposition écrite - La Déposition - Acte De Déposition - Prendre Sa Déposition -