Traduction de "déclaration" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction : Déclaration - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Déclaration de déclaration de transit
K tranzitnému vyhláseniu nemožno pripojiť ložný list a zároveň jedno alebo viacero doplnkových tlačív.
Déclaration d'importation et déclaration sommaire d'entrée
Colný režim
Déclaration de transit et déclaration sommaire d'entrée
Do políčka 5 sa vpíše hodnota, ktorá je kontrolným číslom pre celé MRN.
déclaration d'encodage ou déclaration autonome attendue lors de la lecture de la déclaration XMLQXml
behom čítania XML deklarácie bolo očakávané kódovanie deklarácie alebo samostatná deklaráciaQXml
D' une déclaration trimestrielle à une déclaration mensuelle
Od štvrťročného vykazovania k mesačnému vykazovaniu
Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d'entrée
Vývoz a predbežné colné vyhlásenie o výstupe
déclaration
deklarácia
Déclaration
Deklarácia
Déclaration
Deklarovať
Déclaration
V prípade zmien prílohy 1 k tejto dohode, ktoré si vyžiadajú zmeny primárnych právnych predpisov Islandu, pri určovaní dňa nadobudnutia platnosti takýchto zmien sa zoberie do úvahy čas, ktorý je potrebný na prijatie takýchto zmien Islandom a potreba zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek Kjótskeho protokolu a rozhodnutí.
Déclaration
Toto vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať.
Déclaration
Nasledujúce vyhlásenie
Périodicité et délai de déclaration Objet de la déclaration
Rozsah vykazovania
Périodicité et délai de déclaration Objet de la déclaration
Periodicita a termín vykazovania Rozsah vykazovania
Périodicité et délai de déclaration Objet de la déclaration
Periodicita a termín vykazovania
Dispositifs de déclaration , normes de déclaration et dates de transmission
Schémy vykazovania , normy a dátumy prenosu údajov
Déclaration de confidentialité Cette consultation faitl objetd une déclaration de confidentialité desdonnées.
Prehlásenie o utajení údajov Odpovede uvedené vrámci tohto prieskumu spadajú pod prehlásenie o utajení údajov.
DÉCLARATION 1 .
VYHLÁSENIE 1 .
déclaration attendue
Bola očakávaná deklarácia
DÉCLARATION 1.
VYHLÁSENIE 1.
( déclaration détaillée )
( Dôkladné nahlasovanie )
Déclaration volontaire
Dobrovoľné vykazovanie
DÉCLARATION COMMUNE
SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA
DÉCLARATION COMMUNE
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
Déclaration d'origine
Vyhlásenie o pôvode
Déclaration commune
Spoločné vyhlásenie
DÉCLARATION COMMUNE
Prípadné ďalšie tranzitné štáty
DÉCLARATION COMMUNE
k článku 10 dohody o diplomatických pasoch
Déclaration d exportation
KONTROLA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA DREVA
Déclaration commune
Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode
Déclaration annuelle
Štvrťročné hlásenia o úlovkoch plavidiel s vlečnými sieťami
DÉCLARATION COMMUNE
Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi požiadanej zmluvnej strany.
DÉCLARATION COMMUNE
EÚ L 149, 20.5.2014, s.
Déclaration d'origine
Pasty z hydiny položky 0105 iné ako z hydiny druhu Gallus domesticus alebo z morčat, pripravené alebo konzervované
DÉCLARATION COMMUNE
Množstvo (1)

 

Recherches associées: La Déclaration Des Maladies à Déclaration Obligatoire - Déclaration - Déclaration Fiscale - Déclaration Sur L'honneur - Déclaration De Sinistre - Déclaration De Créance - Déclaration De Conformité - Déclaration Préalable - Déclaration De Revenus - Déclaration D'impôt -