Traduction de "communiqué" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Communiqué - Traduction : Communiqué - Traduction : Communiqué - Traduction : Communique - Traduction : Communiqué - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

non communiqué
NEPOSKYTNUTÉ
Communiqué de presse IP 04 281.Communiqué de presse IP 04 994.
I Protitrustová politika články 81, 82 a 86 Zmluvy o ES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TLAČOVÁ SPRÁVA
Communiqué de presse
Tlačová správa
Commission européenne Communiqué de presse
Európska komisia Tlačová správa
USE communiqué de presse (3221)
BT1všeobecný súd tu (4411) pracovných miest, zabezpečovanie
On a reçu le communiqué.
Práve to prišlo od AP.
Voici le communiqué publié par R.R.M.
Tu je vyhlásenie vydané R.R.M.
Communiqué de presse IP 08 1509 du 15 octobre 2008.Communiqué de presse IP 08 1685 du 12 novembre 2008.
Tlačová správa IP 08 1509, 15.10.2008.Tlačová správa IP 08 1685, 12.11.2008.
Volume d rsquo émission non encore communiqué
Náklad bude oznámený neskôr
Lien court à ce communiqué de presse
Odkaz na tejto tlačovej správy
Lire le communiqué de presse ci joint.
Prečítajte si priložený tlačová správa.
Lien permanent à ce communiqué de presse
Stály odkaz na tejto tlačovej správy
NT1 communiqué de presse diversification des exportations
BT1finančný trh energetická efektívnosť MT 6606 energetická politika emisia meny MT 2411 menová ekonómia
INFORMATIONS MENSONGÈRES DANS UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ZAVÁDZAJÚCE INFORMÁCIE V TLAJOVEJ SPRÁVE
Messieurs, je préparerai un communiqué plus tard.
No, páni, svoje vyhlásenie si prichystám neskôr.
Tu as communiqué avec la Terre, Rawlings ?
Prejdeme tadiaľto k Zemi, RawIings?
Le rapport d'évaluation est communiqué à l'agent.
Zamestnanec je o hodnotiacej správe informovaný.
Le rapport d'évaluation est communiqué à l'agent.
Hodnotiaca správa sa oznámi zamestnancovi.
Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire.
Správa sa oznámi dočasnému zamestnancovi.
Communiqué de presse du 13 mai 2004.
Tlačová správa z 13. mája 2004.
Communiqué de presse Association des loteries multi État
Tlačová správa Multi State Lottery asociáciou
Communiqué de presse MEMO 06 63 du 7.2.2006.
Tlačová správa MEMO 06 63, 7. 2.
( 4806 ) communication de masse, moyen communiqué de presse
4806 dopravná politika
USE communiqué de presse (3221) nucléaire s intellectuelle
ECDC e mailová pošta, nevyžiadaná
Il m'a communiqué qu'il ne tolère point cela.
Nemôže pripustiť takú vec.
Vous nous avez communiqué un monceau de conneries.
Dali ste nám akurát grécky šalát!
Les autorités indonésiennes n ont communiqué aucune information supplémentaire.
Indonézske orgány nedoručili žiadne ďalšie informácie.
Page 163 du rapport communiqué par la SIDE.
Strana 163 správy odovzdanej spoločnosťou SIDE.
Aucun communiqué conjoint n est publié à l issue du dialogue.
No joint communiqué is issued after the dialogue.
Ce rapport sera communiqué aux institutions communautaires (point e).
Táto správa sa zašle inštitúciám Spoločenstva (písm. e).
Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.
Takéto odôvodnené zamietnutie sa oznámi aj Komisii.
Communiqué de presse Remaniement des agences de l'UE (2012)
Tlačová správa reorganizácia agentúr EÚ (2012)
2. Communiqué de presse de votre entreprise en japonais
2. Press Release Vašej firmy v japonskom jazyku
Ce dernier vous est communiqué par courrier électronique automatique.
Dočasné heslo vám bude poslané automatickým e mailom.

 

Recherches associées: Communiqué De Presse - Communiqué - Un Communiqué - Non Communiqué - Je Vous Communique - Dans Un Communiqué - Communiqué Par - Vous Sera Communiqué - Communiqué Interne - Communiqué Officiel -