Traduction de "banque" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Banque - Traduction :
Mots clés : Banky Banke Banku Banka Banka

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Banka 1 Banka 2 Banka 3 Spolu
Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
EUR ) Banka 1 Banka 2 Banka 3 Spolu
Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Banka 1 Banka 2 Banka 3 Celkom
Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
EUR ) Banka 1 Banka 2 Banka 3 Celkom
Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement
Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka
Communication banque par banque
Výsledky hodnotenia jednotlivých bánk
Banque d' Angleterre www.bankofengland.co.uk Banque du Canada www.bank banque canada.ca
Bank of Canada www.bank banque canada.ca Bank of England www.bankofengland.co.uk
Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement
Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej bank
Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement
Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej banky Skupina Európskej investičnej banky
Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement Groupe Banque européenne d investissement
Skupina Európskejinvestičnej banky Skupina Európskejinvestičnej banky Skupina Európskejinvestičnej banky Skupina Európskejinvestičnej banky
Banque du Canada www.bank banque canada.ca
Federálny rezervný systém www.federalreserve.gov
Banque Banque centrale européenne Banque européenne d investissement Bibliothèque Bureau (composition et rôle)Buvettes
Luxembursko Úrad pre vydávanie ùradných publikácií Európskych spoloãenstiev, 2004
Les détails de ces mesures spécifiques applicables au niveau national seront publiés sur les sites Internet des BCN concernées Banque centrale d Irlande, Banque d Espagne, Banque de France, Banque d Italie, Banque centrale de Chypre, Banque nationale d Autriche, Banque du Portugal.
Podrobnosti o týchto špecifických opatreniach platných v jednotlivých krajinách budú zverejnené na internetových stránkach príslušných národných centrálnych bánk Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank a Banco de Portugal.
Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement Banque européenne d investissement grandes villes telles qu Istanbul, Bursa et Antalya (Turquie).
Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka Európska investičná banka
Ces commissions sont payées par la banque du détaillant (banque acquéreuse) à la banque du titulaire de la carte (banque émettrice).
Ide o medzibankové poplatky, ktoré platia banky maloobchodníkov bankám držiteľov kariet.
La banque qui a fourni le prêt est la banque coopérative du groupe Banque populaire.
Banka, ktorá poskytla pôžičku, je družstevnou bankou skupiny Banque populaire.
Banque
Banka
Banque
Bankovníctvo
Banque
banky
BANQUE
EURÓPSKA
Banque
Európska
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
USE entrave non tarifaire (2021) banque fédérale banque publique
NT1 kriminológiaNT1 psychoanalýzaNT1 psychológia NT2 psychometrický test V4.2 NT2sexualita bariéra, administratívna USEtechnická bariéra (2021)
Traduction effectuée par la Banque nationale de Belgique, la Banque de France et la Banque centrale européenne.
Všetky práva vyhradené. Reprodukovanienavzdelávacie a nekomerčné účely je povolené s uvedením zdroja.
USEbanque centrale (2411)banque populaire (2416)banque privée (2416)banque publique (2416)barème de prix (241) AS' (2416)
USEelektronický transfer peňažnýchprostriedkov (2411) kurzový mechanizmus E0S (2406)kurzový stred (2406) kvázifiškálny poplatok
Banque centrale
Centrálna banka
Banque 160
Banka
Banque saisie
Prázdny dokument
Banque d Angleterre
Bank of England
Banque d Espagne
Banco de España
Banque d Italie
Banca d Italia
Banque centrale
Centrálne bankovníctvo
Banque mondiale
Svetová banka
Banque mondiale
World Bank
Banque 6.
Bankovníctvo 6.

 

Recherches associées: Banque à Banque - De Banque à Banque - Virement De Banque à Banque - Virements De Banque à Banque - Paiement De Banque à Banque - Dépôt De Banque à Banque - Paiement Banque à Banque - Transfert De Banque A Banque - Change De Banque à Banque - Transfert Banque à Banque -