Traduction de "affirmation" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Affirmation - Traduction : Affirmation - Traduction : Affirmation - Traduction : Affirmation - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Affirmation de principes d ensemble
4.4.5 Potvrdenie súboru princípov
Affirmation de principes d ensemble
Potvrdenie súboru princípov
Donc vous rejetez cette affirmation?
Potom to popierate.
C'est une affirmation sur la vision.
To je tvrdenie o zraku.
Affirmation forte de créativité et d'innovation
jasný odkaz tvorivosti a inovácie,
Cette affirmation va clairement trop loin.
Uvedené tvrdenie však jasne zachádza priďaleko.
Cette affirmation doit également être rejetée.
Toto tvrdenie musí byť tiež zamietnuté.
Cette affirmation est tout simplement fausse.
To jednoducho nie je pravda.
Votre affirmation est tout simplement erronée.
To, čo ste povedali, jednoducho nie je pravda.
Cette affirmation, malheureusement, est bien trop optimiste.
Toto zhodnotenie je bohuzial príliš optimistické.
Toute affirmation devrait être spécifique et réfutable.
Tvrdenia by mali byť konkrétne a falzifikovateľné.
de de ne ne contenir contenir aucune aucune juge m en t juge m en t affirmation affirmation ni ni aucun aucun
neobsahujir twdenia ani stanovisk6
Nous savons en fait comment tester cette affirmation.
Presne vieme, ako toto tvrdenie otestovať.
de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement,
neobsahujú tvrdenia ani stanoviská
Je penche en faveur de cette dernière affirmation.
Ja osobne sa prikláňam k druhému názoru.
Cette affirmation est confirmée par les éléments suivants
Tento fakt potvrdzujú nasledujúce údaje
Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation.
S týmto tvrdením úplne súhlasím.
Toutefois, l'ensemble du rapport est en contradiction avec cette affirmation.
Ale celá správa tomuto prehláseniu odporuje.
Faute d'être dûment étayée, cette affirmation a dû être rejetée.
Vzhľadom na jeho neopodstatnenosť bolo toto tvrdenie zamietnuté.
Aucune preuve convaincante n a toutefois été présentée pour étayer cette affirmation.
Na podporu tohto tvrdenia však neboli predložené žiadne presvedčivé dôkazy.
Ce paragraphe doit être supprimé car cette affirmation n'est pas fondée.
Vypustiť, keďže hodnotenie nie je ničím podložené.
Cette affirmation peut essayer de refs immédiatement dans les prochaines années.
Toto tvrdenie sa môžu pokúsiť vyvrátiť hneď v rokoch nasledujúcich.
Aucune preuve empirique ne vient étayer cette affirmation, bien au contraire.
Pre tuto požiadavku vôbec nie je empirický dôkaz práve naopak.
Certaines personnes, dont je fais partie, trouvent cette affirmation très discutable.
Niektorí vrátane mňa považujú toto vyjadrenie za veľmi diskutabilné.
D'après cette affirmation, leur vue devrait être très mauvaise, n'est ce pas ?
Podľa tohto tvrdenia by mal byť ich zrak veľmi zlý, však?
Je vous donne à présent, une courte affirmation issue de nos recherches.
Teraz vám v krátkosti ukážem niečo z nášho výskumu.
Permettez moi de vous donner un seul exemple pour appuyer cette dernière affirmation.
Poviem vám príklad, ktorý potvrdí moje posledné tvrdenie.
Nous devons tout faire pour réfuter cette affirmation dans les plus brefs délais.
Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to čo najskôr vyvrátili.
D' où l' affirmation courante selon laquelle la monnaie est ce qu' elle fait .
Inými slovami , predpokladom úspešného výmenného obchodu je existencia vzájomnej zhody potrieb .
3 niveaux d exigences de déclaration en fonction de l'application (usage interne, tiers, affirmation comparative).
3 úrovne požiadaviek na podávanie správ v závislosti od využitia (t. j. interné využitie, tretia strana, porovnávacie tvrdenie)
Le Secrétaire général de l'OTAN a par la suite réfuté cette affirmation par écrit.
Generálny tajomník NATO následne toto vyhlásenie písomne odmietol.
L' affirmation selon laquelle l' inflation est fondamentalement un phénomène monétaire relève de la même conception .
S tým súvisí aj tvrdenie , že inflácia je v konečnom dôsledku peňažným javom .
Or, à ce jour nous n'avons pas relevé la moindre preuve à l'appui de cette affirmation.
Do dnešného dňa sme však nevideli žiadny konkrétny dôkaz na podloženie tohto tvrdenia.
C'est une affirmation que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ne fait à aucun moment.
Medzivládny panel pre zmenu klímy to však vôbec netvrdí.
2.5 Le texte contenait cette affirmation optimiste la stratégie de l UE en matière de biodiversité à l horizon 2020 ...
2.5 Optimisticky sa v ňom oznamuje, že Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 ...

 

Recherches associées: Affirmation - Affirmation De Soi - Lettre D'affirmation - Cette Affirmation - L'affirmation - Une Affirmation - Affirmation Identitaire - Affirmation Gratuite - L'affirmation Selon Laquelle - L'affirmation De Soi -