Traduction de "Politique" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Politique - Traduction : Politique - Traduction : Politique - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

politique politique commerciale politique, affiliation
2031 marketingpodomové predajepredaj domapredaj od domu k domupredaj pri prahu dverí ti (2836)
politique démographique politique d'intervention politique démographique
politika zbrojenia poľnohospodárska nehnuteľnosť poľnohospodárska banka
RTaffiliation politique (0411)RTdiscrimination politique (1236)RTparti politique (0411)RTscience politique (3611)RTvie politique (0431)
RTprezidentské voľby (0416)RTvrcholná schôdzka (0806)RTzosobnenie moci (0431)
politique de l'emploi politique politique de l'emploi
politika politika Spoločenstva politika, farmárska politika, podporná (1606)
politique d'investissement politique
USEpoľnohospodárska štruktú poľnohospodárske družstvo ra (5611)
USEdéflation (1606)politique des revenus (1606)politique d'intervention (1606)politique économique (1606)politique régionale (1616)politique régionale communautaire (1616)
USEpohraničný región (1616)pohraničný región (1616) nezákonná ekonomika politika rastu
RTcoopération politique (0811)RTélection (0416)RTidéologie politique (0406)RTpresse politique (3226)RTscience politique (3611)
RTnázorové trendyRT politická skupina (0421)RTpopulizmus (0406)RTverejné rokovanie (0426)
RTidéologie politique (0406)RTrégime politique (0406)RTvie politique (0431)
RTdistribučný obchod (2036)RTmarketing (2031)
USE politique industrielle politique
6806 priemyselné štruktúry a politikaeurópsky priemysel
NT1 politique communautaire politique
BT2sociálne zabezpečenieRT pracovný úraz poistná zmluva
NT1scission politique parti politique
RTpolitická ideológia (0406)RTpolitické zameranie
USEcontrat d'assurance (2431)politique bancaire (2416)politique budgétaire (2436)politique commune des prix (241)politique de financement (2426)politique des changes (2411)politique des prix (241)
USEurčenie výdavkov (2441)určenie výdavkov (2441)určovanie cien (241)úrok (2416) úroková sadzba
BT1 politique économique politique de la communication politique de défense
BT1právny procesNT1 svedecká výpoveďNT1 znalecký posudok nariadený súdom policajné kontroly pokuta
USEpolitique foncière (606)politique agricole (606)politique agricole commune (606)politique agricole nationale (606)politique agricole régionale (606) pêcherie politique agromonétaire
USErybárska politika (641)rybárska politika (641)rybárska sieť (641) produkt stiahnutý z trhu rybárska spracovateľská loď
USEP(SC (1016)politique européenne de voisinage (1016)politique monétaire unique (1016) politique nationale politique communautaire
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vzťahy členský štát Spoločenstvo
BT1 politique industrielle politique, majorité
MT UF pomoci, režim (0811) pomoc, verejná USEštátna pomoc (1606) pomoci rodinám, politika USErodinná politika (2806)
2011 politique tarifaire politique tarifaire
2011 colná politika colná politika
5606 politique agricole politique agricole
5606 poľnohospodárska politika poľnohospodárska politika
USEviticulture (631) politique de la production agricole (611)politique des structures agricoles (611)politique européenne de la forêt (636)politique foncière (606)politique forestière (636)politique monétaire agricole (606) production fourragère politique structurelle agricole
USErybárske plavidlo (641)rybárska štatistika (641)rybárska výroba (641)rybárske plavidlo (641)rybárske zdroje (641)rybársky priemysel (641)rybársky prístav (641) rak potočný rybársky produkt
USEcontrôle de liquidité (2411)politique du crédit (2416)politique financière (2421)politique fiscale (2446)politique monétaire (2411)
USEdovozná cena (241)všeobecný rozpočet (2436)vyber daní (2446)vyhýbanie sa daňovej povinnosti (2446) výkyvy výmenných kurzov
USEpolitique des consommateurs (2026)politique des consommateurs (2026)politique des exportations (2006)politique des importations (2006) politique douanière
USEtarifná nomenklatúra (2011)tarifná nomenklatúra (2011) tarifná ochrana
BT1 politique de l'emploi politique culturelle
BT1 poistenie
NT1 politique migratoire politique nationale (1016)
BT1povolanie v zdravotníckej starostlivosti pomoci, koordinácia (0811) pomoc, súkromná (0811)
MT1606 politique économique UF politique sectorielle
BT1potravinárska technológia populačné prognózy poradná právomoc MT 0406 politický rámec
USE politique régionale politique structurelle agricole
BSEchov hospodárskych zvieratjatočný príplatokpriemysel spracovania mäsa výbor
RTréfugié politique MT 0406 cadre politique
Kórejská ľudovodemokratická republika sekularizovaný štát MT 0406 politický rámec
RTgroupe politique (0421)RTparti politique (0411)
RThlava štátu (0406)
USEgroupe politique (0421)groupe politique (0421)
USEverejná inštitúcia (0436)organizácia strany (0411)organizácia volieb (0416)orgány verejnej správy (0406)
USEmaladie professionnelle (4416)politique communautaire de l'emploi (4406)politique de l'emploi (4406)politique des salaires (4421) politique du travail
USEopätovné začlenenie do pracovného života (4421) pracovník preškoľovanie pracovníkov
C'est une politique différenciée, une politique qui doit avoir un cadre politique cohérent.
Je to rozčlenená politika, politika, ktorá musí mať konzistentný politický rámec.
DÉPENSES ADMINISTRA TIVES DU DOMAINE POLITIQUE POLITIQUE RÉGIONALE
ADMINISTRATÍVNE VÝ DAVKY V OBLASTI POLI TIKY REGIONÁLNEJ POLITIKY
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE POLITIQUE RÉGIONALE
ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY REGIO NÁLNEJ POLITIKY
NT2 commerce de l'art politique communautaire, politique
USEoblasť postihnutá pohro mou (5216) pohorie pohybovať, právo slobodne sa USEsloboda pohybu (1236) pohyb cien
BT1 politique de la pêche politique d'aide
2836 sociálna ochrana poistka, elektrická USEelektrické zariadenia (6826)
USE politique de l'emploi (4406) politique, discrimination
poľnohospodársky podnik, veľký (5616)

 

Recherches associées: Politique Politique - Adopter Une Politique Politique - Politique - Politique Commerciale - Parti Politique - La Politique - Homme Politique - Volonté Politique - Régime Politique - Politique Volontariste -