Traduction de "Gestion" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Plans de gestion de gestion
Plány riadenia
Autres dépenses de gestion Gestion non décentralisée
Ostatné výdavky na riadenie Nedecentralizované riadenie
USEpolitique de l'environnement (206)gestion de l'espace (206)gestion des déchets (206)gestion des ressources (206) espèce menacée gestion des risques
USEvoľne žijúce cicavce (211)mechanická vibrácia (216)mierne pásmo (211)miestne znečistenie (216) mikroskopická škodlivina
Gestion des commandes, gestion des retours et maintenance.
manažment objednávok, vráteného tovaru a údržba
Gestion
Server proxy môže navyše ukladať stiahnuté súbory a tak vám pri opakovanom použití urýchliť sťahovanie.
Gestion
Správa
GESTION
RIADENIE
GESTION
O RIADENÍ
GESTION
HOSPODÁRENIE S
Gestion
zavádzanie systémov a spôsobilostí ATM,
Kitting, gestion des pièces critiques et gestion des stocks
montáž, manažment kritických náhradných dielov a manažment zásob otvorených kontajnerov,
MT5206 politique de l'environnement gestion de l'environnement gestion prévisionnelle
USEzariadenia reprodukcie zvu ku (3226) globálna dohoda USE medzinárodná dohoda (0806) gramoplatňa globálne otepľovanie USE zmena podnebia (5211)
Gestion régionale de gestion des déchets solides de Fredericton
Výhrada IIIA PT 31
3.3 Ressources budgétaires en gestion partagée et en gestion directe
3.3 Rozpočtové prostriedky v rámci spoločného hospodárenia a priameho hospodárenia
Gestion du temps gestion oneis période privée et d'autres' temps.
Time Management Správa oneis súkromného obdobia a ďalšie' čas.
Procédure et fonctions Gestion Gestion des dispositifs ou des systèmes.
Postup a kľučka Managing funkcie zariadenia alebo systémov.
Montage et gestion automatique par la console Gestion des disques
Automatické pripojenie a správa cez konzolu Disk Management
La gestion de la gestion du temps propre temps d'une.
Hry časové riadenie Riadenie vlastného času jedného.
Gestion centralisée
Centralizované hospodárenie
Gestion ChannelsuiteName
Channelsuite managmentName
(gestion partagée)
(zdieľané hospodárenie)
GESTION FINANCIÈRE
Oddiel 7Automatické zrušenie záväzku
Gestion financière ..................................................................................................................
Finančné riadenie .............................................................................................................................................36
Gestion partagée ................................................................................
S po l o riadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GESTION FINANCIÈRE ........................................................................
RIADENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion budgétaire
Riadenie rozpočtu
Gestion budgétaire
Financovanie
comptable, gestion
Zníženie postavenia alebo funkcieosoby, najmä preradenie na horšie platené pracovné miesto.
Gestion d'aéroport
IT Neviazané pre povolanie biológa a chemického analytika.
Gestion d'aéroport
BE, FR, LU V prípade stážistov s vysokoškolským vzdelaním sa pre zahraničné fyzické osoby vyžaduje povolenie príslušných orgánov.
Gestion exécutive
Za Európsku úniu
GESTION GÉNÉRALE
HOSPODÁRENIE VŠEOBECNE
Gestion du temps gestion oneis moment privé ainsi l'occasion des autres.
Time Management Správa oneis súkromný moment spolu s príležitosti druhých.
Gestion du temps gestion oneis période privée ainsi que d'autres' période.
Time Management Správa oneis súkromného obdobie, rovnako ako ostatné' perióda.
Gestion gestion du temps sa propre occasion et aussi d'autres' période.
Time Management Správa vlastného príležitosť a tiež ostatné' perióda.

 

Recherches associées: Gestion Ou Conseil En Gestion De Patrimoine - Gestion Gestion Des Prix - Gestion Comptable, Contrôle De Gestion - Soldes Intermédiaires De Gestion Gestion - Gestion Gestion Des Stocks Et Des Commandes - Gestion - Contrôle De Gestion - Gestion De Projet - Gestion Des Stocks - Contrôleur De Gestion -