Traduction de "étrangère" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Langue étrangère imposée 123Langue étrangère incluse dans l offre éducative n
Tieto čísla určujú poradie, v ktorom sa špecifický povinný cudzí jazyk musí začať učiť
UFpolitique étrangère
BT1 štatistikaRT manažérske účtovníctvo
UFmain d'œuvre étrangère
výskum, priemyselný (6416)
OCCAR politique étrangère
9iedenská konferencia
RTentreprise étrangère (4011)
NT1medzinárodný kartelNT1 protizákonná dohoda
Langue(s) étrangère(s)
Cudzie jazyky
RTentreprise étrangère nationale, planification
BT1priemyselné spracovanie RT mechanizácia poľnohospodárstva mechanizácia farmy
On dirait une étrangère.
Vyzerá ako cudzinec.
Je suis une étrangère ?
To som ti cudzia?
J'étais une simple étrangère.
Bola som malé dievča z cudziny.
une banque étrangère qui
CPC 9312, časť 9319
Pour te délivrer de la femme étrangère, De l étrangère qui emploie des paroles doucereuses,
vytrhujúc ťa od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami,
Langue étrangère comme matière obligatoire, langue étrangère comme matière à option obligatoire, programme flexible voir glossaire.
Cudzie jazyky ako povinný predmet cudzie jazyky ako povinne voliteľné flexibilný obsah vzdelávania pozri slovník.
Travailler pour une société étrangère.
Práca pre zahraničné spoločnosti.
BT1 analyse économique étrangère, langue
Európskeho parlamentu, ustanovenie čle nov
BT1 production animale langue étrangère
USEspoločnosť s akciovým kapitá
Vous ne m'êtes pas étrangère.
Ale vy pre mňa nie ste cudzia.
Parce que tu es étrangère.
Lebo si cudzinka.
Une forme de vie étrangère.
Mimozemská forma života.
Politique étrangère et de sécurité
Zahraničná a bezpečnostná politika
Politique étrangère et de sécurité
Článok 5
Politique étrangère et de sécurité
Zlé zaobchádzanie a mučenie
Politique étrangère et de sécurité
dosiahnutie ďalšieho pokroku v rámci reforiem súdneho a právneho systému na účely zabezpečenia nezávislosti, kvality a účinnosti súdnictva, trestného konania a presadzovania práva
Pour qu elles te préservent de la femme étrangère, De l étrangère qui emploie des paroles doucereuses.
aby ťa chránily od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami.
Deuxièmement, comment pourrait on avoir une politique étrangère commune en matière d'énergie sans une politique étrangère commune globale?
Po druhé, ako by sme mohli mať spoločnú vonkajšiu politiku v oblasti energie bez všeobecne spoločnej zahraničnej politiky?
Association slovaque pour la politique étrangère
Slovak Foreign Policy Association
Association slovaque pour la politique étrangère
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Category Archives La politique étrangère américaine
Kategórie Archív Ľudské právo
POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA
Politique étrangère et de sécurité commune
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Politique étrangère et de sécurité commune
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Politique étrangère et de sécurité commune
Spoločná zahraničná abezpečnostná politika
Politique étrangère et de sécurité commune
Iné programy a agentúry, vrátane rezervy na pomoc v núdzi
Politique étrangère et de sécurité commune
Spoluprácapolície a justíciev trestnop rávnychzáležitostiach
Politique étrangère et de sécurité commune
Spoločná zahraničná a bezpečnostnápolitika

 

Recherches associées: étrangère - Langue étrangère - Politique étrangère - Cause étrangère - Société étrangère - Français Langue étrangère - Entreprise étrangère - D'origine étrangère - Devise étrangère - Clientèle étrangère -