Traduction de "énoncé de politique d'investissement" à la langue slovaque:


  Dictionnaire Français-Slovaque

Politique - Traduction : Politique - Traduction : Politique - Traduction : énonce - Traduction : énonce - Traduction : énoncé de politique d'investissement - Traduction : D'investissement - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

politique d'investissement politique
USEpoľnohospodárska štruktú poľnohospodárske družstvo ra (5611)
NT1 politique d'investissement
BT2plánovanie rodiny NT1 nelegálna interrupciaNT1 terapeutická interrupcia
MT0811 politique de coopération projet d'investissement
MT0436 výkonná moc a štátna správaBT1 regionálne a miestne orgány
RTcoût d'investissement investissement, politique d'
BT2finančná inštitúciaRT EIBRT investíciaRT investičná politika intervenčná cena MT 2451 ceny investičná banka, Európska USEEIB (1006)
RTpolitique d'investissement politique du gouvernement
USE poľnohospodársko potravinár poľnohospodárske vozidlo MT 4811 organizácia dopravy sky sektor (6031)
1 Un énoncé de politique sur les systèmes, le personnel et les emplois.
1 A vyhlásenie o politike v systémoch, personálne a pracovné miesta.
RTpolitique énergétique politique d'investissement gouvernementale (0436)
USE poľnohospodársko spracovate ľský priemysel (6031)
Énoncé B.
Možnosť B
BT1 politique des salaires revenu non salarial revenu d'investissement
6836 drevospracujúci priemyseldoskarám stavba, inžinierska USEstavba (4806)
USEpolitique du crédit (2416)politique d'investissement (2426) octroi de prêt politique d'open m a r Net
USEverejný výdavok (2441)voľná cena (241)voľný pohyb kapitálu (2421)voľný trh (2411) úrokový rabat vstupná cena
Pourquoi est ce quasiment un tabou de parler d'une bonne politique d'investissement?
Prečo je takmer tabu diskutovať o dobrej investičnej politike?
, Pour relever le défi énoncé ci dessus, il faut suffisamment d'incitations économiques pour que, dans le cadre des cycles d'investissement, on se tourne vers les techniques à haute efficacité énergétique, même lorsque les coûts d'investissement sont plus élevés.
Budú potrebné dostatočné trhové stimuly, aby sa v rámci investičných cyklov používali energeticky účinné techniky, prípadne aj pri vyšších investičných nákladoch.
Ainsi, nous avons créé une politique climatique commune de l'Union européenne. Cela n'a pas été énoncé explicitement, mais la directive fait effectivement référence à notre politique commune.
Týmto spôsobom sme vytvorili spoločnú klimatickú politiku Európskej únie. o tomto sa ešte veľa nehovorilo, ale smernica spomína našu spoločnú politiku.
Avis d'initiative La gouvernance économique dans l'UE Politique budgétaire et type d'investissement
Stanoviská z vlastnej iniciatívy
n a pas énoncé explicitementson modèle de politique,n afixé aucun objectifspécifique, mesurable etsitué dansletemps,n a présenté aucune analyse concernantles acteurs clés du marché.
jasne nestanovilasvoj model politiky,nestanovila merateľné a časovo ohraničené ciele,nepredstavila analýzu najdôležitejšíchtrhovýchsubjektov.
Révision de la politique de prêt de la Banque européenne d'investissement dans le secteur des transports
Preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky v odvetví dopravy .
Révision de la politique de prêt de la Banque européenne d'investissement dans le secteur des transports .
Preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky v odvetví dopravy .
Quel énoncé concernant l'équation de Stan est correct?
Ktoré tvrdenie o Stanovom riešení je pravdivé?
Énoncé de la politique 3.1 Garanties suffisantes pour le traitement des données personnelles 3.2 Respect des lois en vigueur 3.3 Principes de confidentialité 3.4 Mises à jour de la présente politique 4.
Vyhlásenie (vyhlásenia) súvisiace s touto politikou 3.1 Primerané zabezpečenie spracovania osobných údajov 3.2 Dodržiavanie platných právnych predpisov 3.3 Zásady ochrany súkromia 3.4 Aktualizácie tejto politiky 4.
inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné
vyzvať Európsku investičnú banku, aby prehodnotila svoju politiku pôžičiek voči dotknutému členskému štátu,
inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné
vyzvať Európsku investičnú banku, aby prehodnotila svoju úverovú politiku voči tomuto členskému štátu,
Par exemple, la politique régionale contribue à résoudre les problèmes de chômage, d'investissement et aussi de société.
Pomáha napríklad riešiť nezamestnanosť, investície, ako aj sociálne problémy.
Ajuster la politique commerciale et d'investissement aux pays qui ont le plus besoin d'aide
Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi
Ajuster la politique commerciale et d'investissement aux pays qui ont le plus besoin d'aide
Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi
Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 34(
1(
RTbanque d'investissement (2416)RTcoût d'investissement (4026)RTcrédit d'investissement (2416)RTépargne (1626)RTplacement de capitaux (2421)RTsociété d'investissement (4016)RTTRIMS (2021)
RTceloštátna daň (2446)RTdaňová sústava (2446)RThospodárske právo verejné (0436)RTverejná zákazka (2006)RTverejný výdavok (2441)
Énoncé du non descripteur, en caractères ordinaires
pomenovanie nedeskriptora napísané normálnym písmom,
Énoncé du non descripteur, en caractères ordinaires
Abecedné heslo podľa prvého významového slova nedeskriptora
Énoncé du non descripteur, en caractères ordinaires
Terminológia je usporiadaná do dvoch stĺpcov a obsahuje dva druhy abecedne zoradených hesiel.
La ligne de nombre est la réponse à cet énoncé.
Táto číselná os je odpoveď k tomuto zadaniu hore.
132 critère de fond énoncé dans le règlement (CEE) n
Keďže vytvorenie spoločného podniku SonyBMG bolo oznámené dňa 9. januára, Komisia posúdila tento prípad na základe podstatného testu nariadenia Rady (EHS) č. 4064 89 (132).
Cela concerne, notamment, les ressources disponibles dans le cadre des fonds structurels et d'investissement européens, du fonds d'investissement en faveur de la politique de voisinage (FIV), ou de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP).
To sa týka okrem iného zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, investičného nástroja európskej susedskej politiky (NIF) alebo nástroja predvstupovej pomoci (IPA).
Quand est ce que cet énoncé est vrai?
Kedy je toto tvrdenie pravdivé?
Nous avons énoncé notre position en la matière.
Pokiaľ ide o tieto otázky, vyjadrili sme svoje stanovisko.
Exemples d'application du principe énoncé au paragraphe 14
Nasledujú niektoré príklady uplatnenia princípu z odseku 14

 

Recherches associées: énoncé De Politique - énoncé De La Politique - énoncé De Politique Des Trois Conseils - énoncé Politique - énoncé Politique Des Trois Conseils - L'énoncé De Politique - Qui énonce La Politique - énoncé De Politique Des Trois C - L' énoncé De Politique Monétaire - Politique énonce Que -