Traduction de "sensibilisation à la diversité" à la langue roumaine:


  Dictionnaire Français-Roumain

Sensibilisation - Traduction : Sensibilisation - Traduction : Diversité - Traduction : Diversité - Traduction : Sensibilisation à la diversité - Traduction : Sensibilisation - Traduction : Diversité - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

La diversité des matières, des outils et des supports fournis par les pays participants contribue à l apprentissage interculturel et à la sensibilisation.
Diversitatea materialelor, a instrumentelor şi media furnizate de ţările participante contribuie la studiul intercultural şi conştientizare.
améliorer l enseignement et l apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle
să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor și să promoveze larga diversitate lingvistică a Uniunii și conștientizarea dimensiunii interculturale
Le label du patrimoine européen favorisera, auprès du grand public, une meilleure sensibilisation à la diversité de notre patrimoine culturel commun et à notre tourisme culturel.
Marca patrimoniului european va sensibiliza opinia publică față de diversitatea patrimoniului nostru cultural comun și a turismului cultural.
Sensibilisation à la conformité
De asemenea, OCCO monitorizează operaţiunile de împrumut și mobilizare de fonduri din străinătate.
Le programme PROGRESS, y compris la campagne d information Pour la diversité. Contre les discriminations. , qui finance des activités de sensibilisation destinées à lutter contre la discrimination à l encontre des Roms.
69 din romii chestionaţi consideră că discriminarea pe criterii de etnie sau de provenienţă din familii de imigranţi este larg răspândită în ţara lor.
RECONNAISSANT que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la diversité biologique sont d'importantes mesures d'incitation disponibles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,
RECUNOSCÂND că sensibilizarea publicului în ceea ce privește valoarea economică a ecosistemelor și a biodiversității și împărțirea corectă și echitabilă a acestei valori economice cu cei care sunt custozii biodiversității reprezintă stimulente esențiale pentru conservarea diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor sale,
La sensibilisation facilite l autonomisation, car les groupes spécifiques concernés se forgent un avis plus éclairé sur la diversité et sont en mesure de contribuer activement à l évolution de l opinion.
Sensibilizarea contribuie la emancipare, întrucât anumite grupuri își formează, în cunoștință de cauză, opinii cu privire la diversitate și se emancipează pentru a participa mai activ la schimbarea opiniilor.
Elle favorise également la diversité et combat la discrimination à travers la sensibilisation au niveau de l UE et au niveau national, et elle soutient le travail des ONG dans le domaine.
Deoarece multe persoane cu dizabilităi au nevoie de asistenă, există o nevoie crescândă de lucrători în domeniul asistenei sociale și de furnizori de servicii în acest domeniu.
Sensibilisation à la valeur du paysage
Sensibilizare cu privire la valoarea peisajelor
Formation et sensibilisation à la prévention des catastrophes
Formare și sensibilizare în materie de prevenire a dezastrelor
accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement,
sensibilizare generală la problemele ecologice
4) Renforcer la sensibilisation à l égard de la prévention.
(4) Intensificarea sensibilizării cu privire la prevenire
Célèbre pour sa diversité, la diversité humaine.
Faimoasă pentru diversitatea ei, diversitatea umană.
Amélioration de la sensibilisation
Sporirea gradului de conștientizare
Sensibilisation de la peau.
Sensibilizarea pielii.
1.2.6 Sensibilisation à l environnement marin
1.2.6 Sensibilizarea cu privire la mediul marin
Page précédente Sensibilisation à l'en...
Pagina anterioară Sensibilizarea pentru med...
Jouer augmente la créativité et la résistance, et tout ceci relève de la diversité la diversité des interactions, diversité des comportements, diversité des connections.
Joaca crește creativitatea și mobilitatea spirituală și se axează asupra diversității diversitatea interacțiunilor, a comportamentelor, a legăturilor.
Elle est parfois mentionné sous les termes suivants Gestion de la diversité , Le cas commercial en faveur de la diversité , La démarche diversité , Égalité et diversité , ou Diversité et intégration .
Aceasta este uneori evocată în formulări precum gestionarea diversităţii , argumentele economice în favoarea diversităţii , explorarea diversităţii , egalitate şi diversitate sau diversitate şi integrare .
Centre d excellence du réseau de sensibilisation à la radicalisation
Centrul de excelență din cadrul rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare
Sensibilisation
confirmarea faptului că s a obținut consimțământul prealabil în cunoștință de cauză și
sensibilisation
sensibilizare
la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels,
promovarea educării şi sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversităţii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la habitatele lor naturale,
Organisée par la Direction générale pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'égalité des chances de la Commission européenne, cette campagne vise la sensibilisation à la discrimination et au droit communautaire destiné à la combattre, mais aussi la promotion des avantages de la diversité.
Organizat de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene, această campanie are ca obiectiv să sporească conştientizarea privind discriminarea şi legile UE de combatere a acesteia şi să promoveze beneficiile diversităţii.
Organisée par la Direction générale pour l Emploi, les Affaires sociales et l Égalité des chances de la Commission européenne, cette campagne vise la sensibilisation à la discrimination et au droit communautaire destiné à la combattre, mais aussi la promotion des avantages de la diversité.
Organizat de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene, această campanie are ca obiectiv să sporească gradul de conştientizarea privind discriminarea şi legile UE de combatere a acesteia şi să promoveze beneficiile diversităţii.
Organisée par la Direction générale pour l Emploi, les Affaires sociales et l Égalité des chances de la Commission européenne, cette campagne vise la sensibilisation à la discrimination et au droit communautaire destiné à la combattre, mais aussi la promotion des avantages de la diversité.
Organizat de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene, această campanie are ca obiectiv să sporească conştientizarea privind discriminarea şi legile UE de combatere a acesteia şi să promoveze beneficiile diversităţii.
d'améliorer la sensibilisation du public
creșterea gradului de sensibilizare a publicului
a) Sensibilisation accrue des médias en ce qui concerne la diversité des dimensions et des besoins du DD, afin de soutenir les efforts visant à promouvoir une large connaissance du développement et des pratiques durables
a) sensibilizarea mass media privind diferitele dimensiuni şi cerinţe ale DD, în vederea susţinerii eforturilor de promovare a unei ample cunoaşteri a dezvoltării durabile şi a practicilor legate de aceasta
Cadre international relatif à la diversité culturelle
Cadrul internaţional privind diversitatea culturală
4. La loi de la sensibilisation
4. Legea de conștientizare
la sensibilisation, l éducation et la formation.
închiderea și dezafectarea în condiții de siguranță a centralei nucleare de la Medzamor și adoptarea rapidă a unei foi de parcurs sau a unui plan de acțiune în acest sens, având în vedere necesitatea înlocuirii acesteia cu capacități noi pentru a asigura securitatea energetică a Republicii Armenia și condițiile necesare unei dezvoltări durabile
3.4 Sensibilisation à l'existence de la Charte des droits fondamentaux
3.4 Acțiuni de sensibilizare cu privire la cartă
1 Sensibilisation
1 Sensibilizare
4.10 Sensibilisation
4.10 Sensibilizarea
Concernant la diversité
Referitor la diversitate
Gérer la diversité
Gestionarea diversităii
la diversité culturelle?
Cercetarea va aborda, între altele, cauzele, efecte le i impacturile viitoare posibile milioane de Euro.
Pour la diversité.
Pentru diversitatea. Împotriva discriminării http ec.europa.eu employment_social fdad cms stopdiscrimination?langid en
Célébrons la diversité.
Haideți să sărbătorim diversitatea.
la diversité biologique
diversitatea biologică
Vital signs sensibilisation des écoliers à l environnement
Semne vitale conştientizarea problemelor de mediu în rândul elevilor
Amélioration de la sensibilisation du public
Creșterea sensibilizării publicului
la sensibilisation et l autonomisation des migrants
Sensibilizarea și emanciparea migranților
Mais la sensibilisation ne suffit pas.
Cu toate acestea, sensibilizarea publicului nu este suficientă.
Émulsions pour la sensibilisation des surfaces
Filme cu developare și revelare instantanee

 

Recherches associées: Ateliers De Sensibilisation Sensibilisation - Sensibilisation à La Diversité - Sensibilisation à La Diversité Culturelle - La Sensibilisation à La Diversité - Sensibilisation - Campagne De Sensibilisation - Actions De Sensibilisation - Sensibilisation Du Personnel - Action De Sensibilisation - Campagnes De Sensibilisation -