Traduction de "public diversifié" à la langue polonaise:


  Dictionnaire Français-Polonais

Public - Traduction : Public - Traduction : Public diversifié - Traduction : Diversifié - Traduction : Diversifié - Traduction : Public diversifié - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

L éventail d organisations participantes a été aussitrès diversifié.
Także wachlarz organizacji biorących udział w akcji był szeroki.
Il s agit d un marché gigantesque et très diversifié.
To olbrzymi i zróżnicowany rynek.
Nous avons besoin d'un approvisionnement sûr et diversifié.
Potrzebne nam są bezpieczne i zdywersyfikowane dostawy.
Nous avons diversifié la palette de nos intermédiaires.
Zdywersyfikowaliśmy gamę naszych pośredników.
le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.
Portfel wierzytelności nabytych jest należycie zdywersyfikowany.
ii) aient un portefeuille en produits de base diversifié
ii) posiadają zdywersyfikowany portfel towarów oraz
Recrutez auprès d un vivier de talents plus diversifié 53.
Rekrutuj pracowników z bardziej różnorodnej grupy kandydatów 53.
Pour detels programmes, un profil de personnel diversifié s impose.
Do zarządzaniatymi programami niezbędny jest personel o wszechstronnej wiedzy.
(RO) Nous vivons sur une planète au climat diversifié.
(RO) Żyjemy na planecie o zróżnicowanym klimacie.
aient un portefeuille en produits de base diversifié et
posiadają zdywersyfikowany portfel towarów oraz
Accroître la diffusion et la visibilité des œuvres audiovisuelles dans le monde ainsi que la demande, de la part du public (en particulier des jeunes), de contenu audiovisuel culturellement diversifié.
Poprawa obiegu i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na całym świecie oraz zwiększenie zapotrzebowania na zróżnicowane kulturowo treści audiowizualne wśród widzów (w szczególności wśród młodej publiczności).
(c) accroître la diffusion et la visibilité des œuvres audiovisuelles dans le monde ainsi que la demande, de la part du public (en particulier des jeunes), de contenu audiovisuel culturellement diversifié.
(c) poprawa obiegu i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na całym świecie oraz zwiększenie zapotrzebowania na zróżnicowane kulturowo treści audiowizualne wśród widzów (w szczególności wśród młodej publiczności).
Les publications de l Observatoire constituent une des principales sources d information pour un public très diversifié, comprenant des décideurs et leurs conseillers, des professionnels et des chercheurs travaillant dans le domaine de la toxicomanie et, plus largement, les médias et le grand public.
Publikacje wydawane przez Centrum są cennym źródłem informacji dla szerokiego grona odbiorców, w tym decydentów oraz ich doradców, specjalistów i badaczy pracujących w dziedzinie uzależnienia od narkotyków oraz, ogólniej, mediów i masowego odbiorcy.
Les publications de l Observatoire constituent une des principales sources d information pour un public très diversifié, comprenant des décideurs et leurs conseillers, des professionnels et des chercheurs travaillant dans le domaine de la toxicomanie et, plus largement, les médias et le grand public.
Publikacje wydawane przez Centrum są cennym źródłem informacji dla szerokiego grona odbiorców, w tym decydentów oraz ich doradców, specjalistów i badaczy pracujących w dziedzinie uzależnienia od narkotyków oraz, ogólniej, mediów i masowego odbiorcy.
Mais le marché de la B.D. au Brésil s'est aujourd'hui diversifié.
Obecnie, rynek komiksów w Brazylii wyróżnia się jeżeli chodzi o różnorodność.
Au niveau régional, le tableau est plus diversifié qu'au niveau national.
Na poziomie regionalnym sytuacja jest znów jeszcze bardziej zróżnicowana niż na poziomie krajowym.
Au niveau régional, le tableau est plus diversifié qu au niveau national.
Obraz ten jest bardziej zróżnicowany na poziomie regionalnym niż krajowym.
Au niveau régional, le tableau est plus diversifié qu au niveau national.
Chodzi o ułatwienie wymiany pomiędzy nimi i o informowanie szerokiej publiczności o osiągniętym postępie.
L'éventail d'expertise est ainsi aussi diversifié que les solutions qu elle génère.
Zakres posiadanej wiedzy jest tak szeroki, jak wynikające z niej rozwiązania.
Ils ont eu plus de calories dans le cadre d'un repas diversifié.
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
3.4 Dans ce secteur diversifié, le résultat des consultations doit être représentatif.
3.4 W tak zróżnicowanym sektorze wynik konsultacji musi być reprezentatywny.
Un esprit d entreprise diversifié dans une Europe unie L esprit d entreprise des communautés
Głównymi tematami będą istniejące różnice, sposoby rozwiązywania problemów, kwestie związane z wiedzą, komunikacją i działaniami polityków i zainteresowanych stron.
Par ailleurs, le Viêt Nam a diversifié avec fruit sa base d'exportation.
Co więcej, Wietnam z powodzeniem zróżnicował swoją bazę eksportową.
l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme
Współpraca w dziedzinie migracji
2.7 Le tableau est extrêmement diversifié sans qu'il n'y ait un dénominateur commun.
2.7 Sytuacja jest bardzo zróżnicowana i nie da się wskazać wspólnego mianownika.
Aujourd hui que le marché unique s est élargi et est plus diversifié, il doit
W większej i bardziej zróżnicowanej UE jednolity rynek musi
Canon a diversifié son offre avec les disques durs portables M80 et M30
Canon zróżnicowany swoją ofertę przenośnych dysków twardych M80 i M30
Un paysage européen diversifié en ce qui concerne la portabilité des aides financières
Ministrom ob r a d u ją cy m w B e r g en za d stanie to wy d a w a ło się a m b it nfie e
l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme et
nawiązanie znaczącego, szeroko zakrojonego dialogu w zakresie praw człowieka oraz
5.11 Le CESE rappelle qu'il est favorable à un bouquet énergétique diversifié et durable.
5.11 EKES przypomina, że popiera zróżnicowany i zrównoważony koszyk energetyczny.
Approvisionnement en gaz diversifié alimentant un réseau gazier pleinement interconnecté et flexible dans l UE
Zdywersyfikowane dostawy gazu do w pełni wyposażonej w połączenia międzysystemowe i elastycznej sieci gazowej UE
Depuis lors, le marché des produits du tabac s est de plus en plus diversifié.
W kolejnych latach zróżnicowanie rynku wyrobów tytoniowych zwiększyło się.
Un système médiatique diversifié est essentiel pour consolider la démocratie et la libre pensée.
Szeroki zakres mediów ma zasadnicze znaczenie dla kultywowania demokracji i wolności przekonań.
Pour tirer profit de l'éventail diversifié de technologies vertes, une gamme variée d'instruments s'impose.
Aby wykorzystać zróżnicowany wachlarz ekologicznych technologii, potrzebny jest zróżnicowany wachlarz instrumentów.
Elle donnera au patrimoine multilingue et diversifié de l Europe une nette visibilité sur l internet.
Pozwoli to na stworzenie w Internecie wyraźnego profilu różnorodnego i wielojęzycznego dziedzictwa kulturowego Europy.
Dans le cadre institutionnel actuel, les nouvelles modalités de financement garantiront un financement stable, diversifié, sûr et adapté permettant aux organismes concernés de remplir efficacement et en toute indépendance leur mission d intérêt public pour l Union ou concernant l Union.
W obecnych ramach instytucjonalnych nowe mechanizmy finansowania zapewnią stabilne, zróżnicowane, solidne i odpowiednie finansowanie, dzięki któremu instytucje te będą mogły sprawnie i w sposób niezależny realizować swoje zadania związane z Unią lub leżące w publicznym interesie Unii.
J'ai vécu dans un quartier très dynamique, diversifié où j'ai écrit plusieurs de mes romans.
Mieszkałam w bardzo wibrującej, różnorodnej dzielnicy, gdzie napisałam kilka swoich powieści.
Approvisionnement en gaz diversifié destiné à un réseau gazier de l UE pleinement interconnecté et flexible
Zdywersyfikowane dostawy gazu do wyposażonej we wszelkie połączenia międzysystemowe i elastycznej sieci gazowej UE
(5) L'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d'exploitation.
(5) Rozwój technologiczny zwiększył i zróżnicował wskaźniki kreatywności, produkcji i eksploatacji.
Aujourd hui, le cercle des parties prenantes de cetteentreprise d envergure mondiale s est considérablement agrandi, diversifié et internationalisé.
W firmie wylicza się trzyfilary zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.
détient des instruments financiers de l entité notée, autre qu une participation dans un organisme de placement collectif diversifié
posiada instrumenty finansowe ocenianego podmiotu inne niż jednostki uczestnictwa w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania
Appui solide et diversifié aux PME dans les nouveaux États membres le Mécanisme de financement des PME
Silne i zróżnicowane wsparcie dla MŚP w nowych państwach członkowskich Instrument Finansowy MŚP
4.3 L année 2010 donc est en Europe une occasion unique de sensibiliser et mobiliser un public très large et très diversifié s agissant de la lutte contre la pauvreté et du rôle que peut jouer l éducation afin d avancer vers l élimination de celle ci.
4.3 Tym samym rok 2010 będzie stanowił w Europie wyjątkową okazję do uświadomienia szerokiej i bardzo zróżnicowanej opinii publicznej konieczności walki z ubóstwem oraz roli edukacji w tym zakresie, jak też zmobilizowania ludzi do działania, tak aby zrealizować cel wykorzenienia ubóstwa.
Elles découlent de la conception selon laquelle l existence de chaînes publiques à vocation généraliste et rassemblant un public suffisamment divers est une condition nécessaire du pluralisme de l information, de la variété des programmes et d un soutien diversifié à la création audiovisuelle et cinématographique.
Wynika to z koncepcji, zgodnie z którą istnienie stacji telewizji publicznej o profilu ogólnym, gromadzących wystarczająco szeroką widownię stanowi niezbędny warunek pluralizmu informacji, różnorodności programowej oraz wspierania twórczości telewizyjnej i filmowej.
Ensemble, un usage efficace et un approvisionnement renouvelable dispersé diversifié commencent à transformer tout le secteur de l'électricité.
Wydajne użytkowanie i różnorodność źródeł energii odnawialnej zaczyna przekształcać cały sektor produkcji prądu.

 

Recherches associées: Public Diversifié - Un Public Diversifié - Public Très Diversifié - S'adresser à Un Public Diversifié - à Un Public Diversifié - Attirer Un Public Diversifié - Diversifié - Très Diversifié - Peu Diversifié - S'est Diversifié -