Traduction de "prolongation de prêt" à la langue polonaise:


  Dictionnaire Français-Polonais

Prêt - Traduction : Prêt - Traduction : Prêt - Traduction : Prêt - Traduction : Prêt - Traduction : Prolongation de prêt - Traduction : Prolongation - Traduction : Prêt - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

bonifications (pas de prolongation, prolongation ou modification du régime)
superjednostki (bez dalszego stosowania, przedłużenie stosowania lub zmiana systemu)
Motifs de la prolongation
Powody przedłużenia
Prolongation des délais
Przedłużenie terminów
Prolongation du délai
Przedłużenie terminu
Prêt ? Prêt !
Gotów?
Prêt ? Prêt !
Gotów?
Certains demandent une prolongation.
Niektórzy proszą o prolongatę.
Une telle prolongation ferait l objet de publication.
Informacja o przedłużeniu terminu zostanie opublikowana.
Prêt, Joe ? Prêt, Harry.
Przygotowane do jazdy, Joe?
Danscertainscas, ilestprévu une prolongation du délai de deuxans.
Ubezpieczyciele mogą ubezpieczyć lub nie, z tytułu ubezpieczenia uzupełniającego, osobę, która o to występuje.
Comment voulez vous nommer ce prêt? Exemples de noms 'Emprunt Auto ', 'Prêt Scolaire', 'Prêt Immobilier '.
Jak chcesz nazwać tę pożyczkę? Przykładami nazw są 'kredyt na samochód', 'pożyczka szkolna', 'kredyt właściciela lokalu'.
En casd arrêtde travail(arrêtinitialou prolongation),vousdevez
Wysokość renty inwalidzkiej zależy od pozostałej zdolności do pracy.
Prolongation des accords de swap avec d autres banques centrales
Wydłużenie okresu obowiązywania linii swap z innymi bankami centralnymi
Tu viens me demander une prolongation de ton échéance?
Przypuszczam, że przyszedłeś prolongatę weksla?
Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation.
Jeżeli ważność świadectwa została przedłużona, nowy okres ważności świadectwa biegnie od daty wygaśnięcia świadectwa sprzed jego przedłużenia.
Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée.
W żaden sposób nie przedłuża się okresu wynikającego z umowy.
Cette prolongation ne peut dépasser trois mois.
To przedłużenie nie może przekraczać trzech miesięcy.
Cette prolongation ne peut dépasser trois mois.
Takie przedłużenie nie może przekraczać trzech miesięcy.
Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée.
W żaden sposób nie przedłuża się okresu wynikającego z umowy.
Aucun délai n est fixé pour cette prolongation.
Zobacz na przykład wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C 262 99 Louloudakis, Rec. s.
Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée.
Nie przedłuża się okresu zawierania umów.
Des effets cardiaques ont été observés dans quelques études chez le chien (prolongation des potentiels d'action des fibres de Purkinje ou prolongation de l intervalle QTc).
W badaniach nieklinicznych u psów obserwowano wpływ na mięsień sercowy (wydłużenie potencjału czynnościowego włókien Purkinjego lub wydłużenie odcinka QT).
Paiement de prêt
Spłata pożyczki
Type de prêt
Rodzaj kredytu
Capacité de prêt
Zdolność udzielania pożyczek
Ces résultats se sont maintenus dans les études de prolongation.
Podobne wyniki uzyskano również w przedłużonych badaniach.
b) Prolongation du mandat de la Commission du Règlement intérieur
b) Przedłużenie mandatu komisji ds. regulaminu wewnętrznego
Cette prolongation de validité doit figurer sur le certificat communautaire.
Przedłużenie to zostanie umieszczone w świadectwie wspólnotowym.
le déjeuner est prêt, le dîner est prêt...
Śniadanie podano, obiad podano...
Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation.
Dostawca jest obowiązany zaakceptować przesunięcie terminu.
PROLONGATION DU DÉLAI POUR LES PROCÉDURES EN COURS
PRZEDŁUŻENIE TERMINU DLA BIEŻĄCEGO POSTĘPOWANIA
Prêt
Czerwony
Prêt
Gotów
Prêt
Gotowy
Prêt
Gotowe

 

Recherches associées: Prolongation Du Prêt - Prolongation De Prêt - La Prolongation Du Prêt - Une Prolongation De Prêt - Un Prêt Hypothécaire à Rapport Prêt-valeur élevé - Prolongation - Prolongation Du Contrat - Prolongation De Contrat - Prolongation De Délai - Prolongation Du Délai -