Traduction de "prévisions budgétaires" à la langue néerlandaise:


  Dictionnaire Français-Néerlandais

Prévisions budgétaires - Traduction : Prévisions budgétaires - Traduction : Prévisions - Traduction : Prévisions budgétaires - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Troisième point l'imprécision des prévisions budgétaires.
We hebben de tekst geanalyseerd en tijdens onze vergadering op dinsdag besproken.
b) préparer des prévisions budgétaires pour la Commission
b) hij bereidt begrotingsramingen voor de Commissie voor
J'ouvre le chapitre 8 en parlant des prévisions budgétaires.
Ik introduceer hoofdstuk acht over budgettering.
C'est donc une petite réserve dissimulée dans ces prévisions budgétaires.
Het andere belangrijke bij het Britse correctiemechanisme in de nieuwe versie is dat daar niet langer een gedeelte van de eigen middelen mee wordt verbruikt.
Nous n'avons pas voulu faire d'évaluations ou de prévisions budgétaires.
Maar het moet ook een geloofwaardig beleid zijn dat gestoeld is op ambities ik heb ze zojuist genoemd en waarvoor voldoende middelen vrijgemaakt worden.
Ce montant représente 81,07 des prévisions budgétaires pour les recettes provenant des taxes.
Dit bedrag vertegenwoordigt 81,07 van de begrotingsramingen inzake inkomsten uit rechten.
Aussi les prévisions budgétaires doivent elles prendre en compte les priorités dans ce domaine.
Derhalve moeten bij het opstellen van de begroting de juiste prioriteiten worden gesteld.
Ce montant représente 95 o des prévisions budgétaires pour les recettes provenant des taxes.
Dit bedrag vertegenwoordigt 95 van de begrotingsramingen inzake inkomsten uit rechten.
Cela constitue une amélioration majeure par rapport aux actualisations précédentes, dans desquelles les prévisions budgétaires se basaient souvent sur des prévisions macroéconomiques trop optimistes.
Dit is een grote verbetering ten opzichte van de vorige jaren, toen de begrotingsvoorspellingen steevast gebaseerd waren op al te optimistische macro economische voorspellingen.
Ces mesures sont assorties des prévisions budgétaires précises conformes aux procédures visées à l'article 4.
Deze maatregelen zullen nauwkeurige budgettaire eisen bevatten, waarbij de in artikel 4 vastgestelde procedures zullen worden gevolgd.
La raison principale des problèmes budgétaires de la Communauté est le montant croissant des dé penses agricoles, qui, chaque année, dépasse les prévisions budgétaires.
Tenslotte als Europa niet met één stem over de structurele en institutionele problemen spreekt, als het niet het nodige doet voor zijn institutionele hervorming, waar men eens een eer in stelde, maar die nu vergeten is in dit Parlement, als Europa zijn toevlucht neemt tot teleurstellende beleidsmaatregelen, kunnen wij de voornemens, die door alle fracties worden verkondigd, niet realiseren.
(2) Veiller à maintenir le contrôle strict des dépenses dont ses prévisions budgétaires sont fortement tributaires.
(2) De strakke beheersing van de uitgaven, waarvan de begrotingsvooruitzichten sterk afhankelijk zijn, handhaven.
Cette mise à jour prend en considération l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que les prévisions d'exécution.
Bij die actualisering wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke uitvoering van de begrotingskredieten voor vastleggingen en de begrotingskredieten voor betalingen alsmede met de prognoses voor de uitvoering.
L'excédent budgétaire de 2004, supérieur aux prévisions, est conforme à la recommandation d'éviter les politiques budgétaires procycliques.
Het hoger dan verwachte begrotingsoverschot in 2004 spoort met de aanbeveling om een procyclisch begrotingsbeleid te vermijden.
Cependant, les prévisions budgétaires pourraient s'avérer fragiles si les risques macroéconomiques à moyen terme venaient à se concrétiser.
Wel zouden de budgettaire prognoses kwetsbaar kunnen blijken als de neerwaartse macro economische risico's op middellange termijn zich daadwerkelijk voordoen.
En premier lieu, toutes les institutions doivent fonctionner dans les limites budgétaires établies dans les prévisions financières pluriannuelles.
Ten eerste, alle instellingen moeten binnen de budgettaire grenzen blijven die in het financiële meerjarenplan vastgelegd zijn.
Ces programmes de travail transposeront les objectifs généraux en actions concrètes et seront assortis de prévisions budgétaires précises.
In deze werkprogramma's worden de algemene doelen in concrete acties omgezet ze bevatten een nauwkeurige beschrijving van de budgettaire behoeften.
Cette planification s appuie sur les priorités politiques de la Commission, l évolution prévisible du personnel et les prévisions budgétaires.
Bij deze planning wordt uitgegaan van de politieke prioriteiten van de Commissie, de verwachte personeelsontwikkeling en de begrotingsramingen.
Les prévisions budgétaires retenues dans l' Agenda 2000, pour la période en cours, ont un caractère fort restrictif.
In Agenda 2000 zijn richtsnoeren opgenomen voor de begrotingen voor de nu lopende periode, en deze leggen belangrijke beperkingen op.
S' agissant des politiques budgétaires , les dernières projections pour les pays de la zone euro font état de révisions continues des estimations et des prévisions de soldes budgétaires .
Wat betreft het begrotingsbeleid , de jongste prognoses voor de landen van het eurogebied duiden op verdere herzieningen van de ramingen en prognoses voor het begrotingssaldo .
Dans le domaine des politiques budgétaires , les informations et prévisions récentes laissent entrevoir des progrès limités sur la voie de la réduction des déséquilibres budgétaires dans la zone euro .
Wat betreft het begrotingsbeleid , blijkt uit recente gegevens en prognoses dat weinig vooruitgang wordt geboekt met het terugdringen van begrotingsonevenwichtigheden in het eurogebied .
En même temps, nous avons soumis les prévisions budgétaires quadriennales, car la Commission es time que, lorsque le Conseil prendra sa décision au sujet de sa propre forme de discipline budgétaire, il sera peutêtre utile qu'il puisse le faire à la lumière de prévisions budgétaires quadriennales.
Tevens hebben wij de 4 jarige begrotingsraming voorgelegd, omdat wij in de Commissie van mening zijn dat, wanneer de Raad een besluit moet nemen over de toepassing van zijn eigen vorm van begrotingsdiscipline, het nuttig zou kunnen zijn dit te doen in het kader van
On pourrait naturellement recourir au barème appliqué à l'époque par les chefs d'administration pour leurs prévisions budgétaires à moyen terme.
De Voor zitter heeft niet alleen geantwoord dat de verspreiding van de brochure over Brussel een particulier initiatief was, maar ook dat de parlementaire autoriteiten er zich van distantieerden.
La politique de recherche ne doit donc pas être à la merci de prévisions budgétaires à court terme ou d'orientations expérimentales.
Onderzoeksbeleid mag geen speelbal worden van kortetermijnbudgettering en bestuurlijke experimenten.
Le fait que ces mêmes problèmes se répètent pose une fois de plus la question de la fiabilité des prévisions budgétaires.
Het feit dat we wederom met dezelfde problemen te maken krijgen stelt ons voor de vraag hoe betrouwbaar de begrotingsvooruitzichten eigenlijk zijn.
En ce qui concerne les politiques budgétaires , les prévisions économiques d' automne 2007 de la Commission européenne confirment globalement le tableau d' une amélioration des soldes budgétaires dans la zone euro cette année .
Wat betreft het begrotingsbeleid , bevestigt de Economische Najaarsprognose van de Europese Commissie 2007 globaal het beeld van een verbetering van de begrotingssaldi in het eurogebied dit jaar .
4.2.3 Les imprécisions et les lacunes dans les chiffres et les prévisions budgétaires des États membres ont multiplié les problèmes de contrôle.
Het toezicht op de begrotingsdicipline is bemoeilijkt door de onnauwkeurige en onvolledige cijfers en voorspellingen die de lidstaten t.a.v. hun begrotingen hebben verschaft.
4.2.3 Les imprécisions et les lacunes dans les chiffres et les prévisions budgétaires des États membres ont multiplié les problèmes de contrôle.
Het toezicht op de begrotingsdiscipline is bemoeilijkt door de onnauwkeurige en onvolledige cijfers en voorspellingen die de lidstaten t.a.v. hun begrotingen hebben verschaft.
iii) affecter toute recette supérieure aux prévisions ou les recettes supplémentaires et les lignes budgétaires non utilisées à la réduction du déficit.
iii) meevallende of extra inkomsten en ongebruikte uitgavenposten aanwendt voor afbouw van het tekort.
Ces dernières années, l'Estonie s'est en effet distinguée par la prudence de ses prévisions et par des dépassements répétés de ses objectifs budgétaires.
Estland heeft de afgelopen jaren immers de reputatie opgebouwd dat het doorgaans voorzichtige prognoses opstelt en dat het de begrotingsdoelstellingen herhaaldelijk overtreft.
En ce qui concerne les politiques budgétaires , les évolutions actuelles observées dans l' ensemble de la zone euro apparaissent globalement conformes aux prévisions antérieures .
Wat betreft het begrotingsbeleid lijken de huidige ontwikkelingen op geaggregeerd niveau van het eurogebied globaal in overeenstemming te zijn met eerdere verwachtingen .
Premièrement, l'exercice financier 2000 a été caractérisé par un excédent budgétaire exceptionnel, un excédent qui révèle une carence grave en matière de prévisions budgétaires.
Ten eerste werd het financieel jaar 2000 gekenmerkt door een uitzonderlijk groot begrotingsoverschot. Daaruit blijkt dat de raming van de begroting heel wat te wensen overlaat.
Nous constatons une nouvelle fois qu'une large disparité sépare les prévisions budgétaires et la mise en ?uvre effective dans le domaine des Fonds structurels.
Het is eens te meer gebleken dat de financiële ramingen sterk afwijken van het reële uitvoeringspercentage van de Structuurfondsen.
Alors que le gouvernement négocie avec Bruxelles ses orientations budgétaires pour 2014, il a dû réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour 2013,
Terwijl de Deense regering met de Europese Commissie onderhandelt over de begroting voor 2014, heeft het land zijn groeivoorspelling voor 2013 moeten verlagen van 1,25
Il a établi des prévisions de dépenses pluriannuelles, définies dans tous les chapitres budgétaires, et a ainsi modifié considérablement le panorama financier de la Communauté.
Mijnheer de Voorzitter, wij kunnen niet ontkennen dat de patrimoniale opvatting van de Gemeenschap, of als u dat liever heeft, de bilateralisatie van de financiële betrekkingen tussen Gemeenschap en Lid Staat, een feit is.
Les prévisions budgétaires sont en effet marquées, dans la rubrique 3, par toutes les priorités politiques, à savoir l'élargissement, la stabilité et la croissance durable.
Rubriek 3 van de begroting raakt immers alle beleidsprioriteiten uitbreiding, stabiliteit en duurzame groei.
Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d une part, les prévisions de dépense et d autre part, les disponibilités budgétaires.
Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de begrotingsmiddelen.
Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.
Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de begrotingsmiddelen.
Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général des Communautés, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.
Voor zover de raming in een subsidie ten laste van de algemene begroting van de Gemeenschappen voorziet, wordt de begroting van het Bureau in voorkomend geval aangepast.
Les recettes se sont élevées à 10.227.120 écus et les dépenses à 8.664.903,56 écus, soit une différence de 3 et 13 par rapport aux prévisions budgétaires.
De ontvangsten bedroegen 10.227.120 ecu en de uitgaven à 8.664.903,56 ecu, d.w.z. een verschil van 3 en 13 ten opzichte van de budgettaire ramingen.
Les recettes s'établissent à 14 987 864 écus et les dépenses à 12 837 800 écus soit, respectivement, 4,4 et 18 par rapport aux prévisions budgétaires.
De ontvangsten belopen 14.987.864 ecu en de uitgaven 12.837.800 ecu, dat wil zeggen 4,4 respectievelijk 18 minder in vergelijking met de ramingen.
Si nous admettons qu'il y a un problème fondamental de ressources, je dois rappeler un facteur restrictif important, à savoir l'accord interinstitutionnel sur les prévisions budgétaires.
Dit om de door de Europese Raad in december hier in Straatsburg genomen besluiten concreet te maken.
De même, ni la Commission, ni le Conseil n'ont jugé utile de modifier les prévisions budgétaires pour tenir compte des conséquences de la crise du Golfe.
De Duitse eenwording was een plotselinge geboorte na een niet geheel voldragen zwangerschap. Bovendien is door de crisis in de Golf veel onzekerheid ontstaan.
(29) Concernant les opérations de recettes, il est nécessaire de rationaliser les règles relatives aux prévisions de créances de manière à prendre en considération les besoins budgétaires.
(29) Wat de ontvangsten betreft, is het voor de behoeften van de begroting noodzakelijk de regels inzake het ramen van het bedrag van schuldvorderingen te stroomlijnen.
Une des dernières étapes a été le budget 2001, que la Commission a présenté pour la première fois sous forme de prévisions budgétaires basées sur l' activité.
We zijn al bepaalde mijlpalen gepasseerd, zoals de begroting 2001, die voor het eerst in het teken stond van een activity based budgeting.

 

Recherches associées: Prévisions Budgétaires - Les Prévisions Budgétaires - établir Les Prévisions Budgétaires - Respect Des Prévisions Budgétaires - établir Des Prévisions Budgétaires - Prévisions Budgétaires Annuelles - Nos Prévisions Budgétaires - Des Prévisions Budgétaires - établir Prévisions Budgétaires - Prévisions Financières Et Budgétaires -