Traduction de "la formation de la main d'œuvre" à la langue lituanienne:


  Dictionnaire Français-Lituanien

Formation - Traduction : Main - Traduction : Formation - Traduction : Main - Traduction : Main - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Nous ne maintiendrons notre compétitivité que si notre main d'œuvre dispose de la formation adaptée.
Konkurencinį privalumą mes galėsime išsaugoti tik tuo atveju, jei mūsų darbuotojai bus tinkamai rengiami.
Coûts de la main d'œuvre
Kartu panašiai padidėjo ir gamybos apimtis.
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE
DARBO KAŠTAI Darbo kaštai reiškia visas darbdavių išlaidas, atsiradusias samdant darbuotojus.
Attirer la main d'œuvre
Pritraukti darbo jėgą
Coût de la main d'œuvre D
Darbo kaštai D
La main d'œuvre agricole transfrontalière
Žemės ūkio darbuotojų judėjimas per sieną
La main d'œuvre agricole transfrontalière
Žemės ūkio darbuotojų tarpvalstybinio judėjimo
La main d'œuvre agricole transfrontalière .
Žemės ūkio darbuotojų tarpvalstybinio judėjimo.
4.3.3 Garantir la main d'œuvre
4.3.3 Kvalifikuotos darbo jėgos išsaugojimas
Composantes de la mobilité de la main d'œuvre
Darbuotojų judumo elementai
Il licenciait 30 de la main d'œuvre.
Jis atleisdavo 30 darbuotojų.
coût de la main d'œuvre moins élevé.
mažesnė darbo kaina.
coût de la main d'œuvre moins élevé
mažesnės darbo sąnaudos
Main d'œuvre
Vieta ir data.
La formation permet de créer une main d'œuvre plus qualifiée et plus compétitive, ce qui permet une meilleure croissance.
Švietimo sistema padeda sukurti geresnę ir konkurencingesnę darbo jėgą, kuri leidžia pasiekti spartesnį augimą.
les frais de personnel hors chaîne coût de la main d'œuvre pendant les activités de formation en salle de cours.
išlaidos ne prie konvejerio dirbančiam personalui darbo jėgos išlaikymo išlaidos vykstant mokymui auditorijose.
Augmentation de la productivité de la main d'œuvre (EUROSTAT)
Darbo našumo augimas (EUROSTATAS)
Coûts moyens de la main d'œuvre par salarié
Užimtumo ir našumo raida per nagrinėjamąjį laikotarpį
Emploi, productivité et coûts de la main d'œuvre
Darbuotojų skaičius, našumas ir darbo kaštai
Coût de la main d'œuvre par travailleur (EUR)
Darbo jėgos išlaidos EUR vienam darbuotojui
Coût de la main d'œuvre et principales composantes
Darbo kaštai ir pagrindinės jų sudedamosios dalys
Des problèmes liés à la disponibilité de la main d'œuvre nécessaire et à son degré de formation vont également se faire jour.
Taip pat kils problemų, susijusių su tinkamos kvalifikacijos darbo jėgos stygiumi.
Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (n 100)
Dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 100)
Et ça fait de nous de la main d'œuvre.
O mus tiesiog darbininkais.
Cela permettra une plus grande mobilité de la main d'œuvre et, plus important encore, une mobilité de la main d'œuvre sans entraves dans l'UE.
Tai prisidėtų prie didesnio ir laisvesnio darbo judėjimo Europos Sąjungoje.
(8) favoriser l'emploi et la mobilité de la main d'œuvre
(8) užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimas
Doter la main d'œuvre de demain des qualifications adéquates
Tinkami ateities darbuotojų įgūdžiai
Statistiques structurelles sur le coût de la main d'œuvre
Darbo kaštų struktūros statistika
Le coût de la main d'œuvre pendant cette assemblée
Darbo jėgos išlaidos šiam susirinkimui
Besoins futurs de main d'œuvre
Būsimas darbuotojų poreikis
placement de main d'œuvre ( Arbeitsvermittlung ),
įdarbinimo agentas ( Arbeitsvermittlung ),
7.1.3.1 pour éduquer et former la main d'œuvre
7.1.3.1 lavinti ir mokyti darbuotojus
Près de 1 de la main d'œuvre perdrait son emploi.
Maždaug 1 proc. darbo jėgos praras darbo vietas.
Main d'œuvre agricole transfrontalière
Žemės ūkio darbuotojų tarpvalstybinio judėjimo
Main d'œuvre pas chère.
Pigios darbo jėgos.
emballage main d'œuvre directe
Įpakavimas tiesioginė darbo jėga
Dans certains pays, elle dépasse la moitié de la main d'œuvre.
Kai kuriose šalyse netgi daugiau kaip pusė darbuotojų dirba nelegaliai.
Il faut absolument lancer des offensives de formation afin d'éliminer la pénurie de main d'œuvre qualifiée qui sert de prétexte pour justifier la situation actuelle.
Siekiant panaikinti kvalifikuotos darbo jėgos stygių, kuris naudojamas dabartinei padėčiai pateisinti, būtina pradėti mokymo kampanijas.
Coût horaire de la main d'œuvre et productivité du travail
Darbo jėgos ir produktyvumo valandos kaina
La main d'œuvre de demain sera composée des jeunes d'aujourd'hui.
Ateityje darbo jėgą sudarys dabartiniai jauni žmonės.
Ou la main d'œuvre risque de se mettre en grève.
Nes kitaip darbininkai gali ir sustreikuoti. Supratai mane?
Coût moyen de la main d'œuvre par travailleur (en euros)
Vidutinės darbo sąnaudos vienam darbuotojui (eurais)
Il convient de restructurer les programmes d'éducation et de formation afin de répondre aux besoins de la main d'œuvre et de l'économie fondée sur la connaissance.
Švietimas ir mokymo kursai turi būti pertvarkyti taip, kad juose būtų pripažįstami darbo jėgos ir žinių ekonomikos poreikiai.
Règlement du ministère de la main d'œuvre de la transmigration 01 1978
Patvirtinti su medienos gamybos ataskaita susiję dokumentai
Règlement du ministère de la main d'œuvre de la transmigration 16 2001
Leidimo turėtojas pateikia įrodymą, kad sumokėjo mokestį Miškų atkūrimo fondui ir (arba) miško išteklių mokestį, kuris nustatytas pagal apdorotų rąstų kiekį ir taikytiną tarifą.

 

Recherches associées: Le Ministère De La Main-d'œuvre - La Loi Sur La Main-d'œuvre - Main-d'œuvre Féminine Pour Un Travail - La Demande De Main-d'œuvre - Les Coûts De Main-d'œuvre - La Migration De Main-d'œuvre - Forte Intensité De Main-d'œuvre - Les Migrations De Main-d'œuvre - Enquête Sur La Main-d'œuvre - Travailler Main Dans La Main -