Traduction de "sollicitation générale" à la langue lettone:


  Dictionnaire Français-Letton

Sollicitation - Traduction : Sollicitation - Traduction : Sollicitation générale - Traduction : Sollicitation - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

La sollicitation d'enfants à des fins sexuelles doit être considérée comme une infraction.
Bērnu izmantošana seksuāliem nolūkiem ir jāuzskata par noziegumu.
Mendicité Sollicitation Nous n'acceptons pas que les joueurs mendient pour des jetons, qu'ils soient en argent fictif ou en argent réel. À aucun moment, aucune sollicitation ne sera autorisée dans les parties de poker.
Lūgšana uzmākšanās mēs neļaujam spēlētājiem uzmākties citiem lūdzot žetonus, neskatoties uz to, vai tie ir spēļu vai īstas naudas žetoni. Uzmākšanās nav atļauta nevienā pokera spēlē.
En effet, la sollicitation en ligne des enfants à des fins sexuelles doit être considérée comme un délit.
Patiesi, uzmākšanās bērniem internetā ir jānosaka par noziegumu.
Ce hack est livré avec un système de sollicitation de procurations, qui garantissent une 100 processus de hack indétectable.
This hack comes with a Proxy system, kas garantē 100 nenosakāms banalizēt process.
La pédopornographie en est une. Il y en a d'autres, comme la sollicitation d'enfants, auxquelles a fait allusion Mme Angelilli.
Bērnu pornogrāfija ir viens no tādiem, un pastāv arī citi, tādi kā uzmākšanās bērniem, uz ko norādīja Angelilli kundze.
3.3.3.2 L'autre définition a été établie par l'instance française initiatrice de la sollicitation du présent avis et propose les composantes suivantes
3.3.3.2 Otru definīciju izstrādājusi Francijas ministrija, kas pieprasījusi šo atzinumu tajā paredzēti šādi aspekti
3.3.3.2 L'autre définition a été établie par l'instance française initiatrice de la sollicitation du présent avis et propose les composantes suivantes
Otru definīciju izstrādājusi Francijas ministrija, kas pieprasījusi šo atzinumu tajā paredzēti šādi aspekti
Cette initiative sera complétée par d autres études intersectorielles et la sollicitation active des opérateurs économiques, des consommateurs et des pouvoirs publics4.
Šo iniciatīvu papildinās citi starpnozaru pētījumi un aktīva sadarbība ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem un valsts iestādēm4.
Tous les États membres doivent définir la notion de pédopornographie et criminaliser la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles sur l'internet.
Visās dalībvalstīs ir jānodefinē bērnu pornogrāfijas jēdziens un jānosaka seksuāla uzmākšanās bērniem internetā par noziegumu.
Indéniablement, le grooming (la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles) et les espaces de discussion pédophiles devraient être passibles de sanctions.
Nav šaubu, ka krāpnieciska uzmākšanās (tuvināšanās bērniem seksuālos nolūkos) un pedofilu tērzētavas ir jāsoda.
La communication xe également les règles applicables à la portée géographique des restrictions et aux clauses de non sollicitation et de confidentialité.
Tajā arī ir precizēti ģeogrāfisko ierobežojumu noteikumi attiecībā uz lūgumu neiesniegšanas un konfidencialitātes nosacījumiem.
D'ailleurs, nous disons non à la formation sans sollicitation, ce qui réduit les canaux de diffusion et donc les risques de publicité.
Turklāt mēs sakām nē neprasītai informācijai, kas ir iemesls, kādēļ samazināsies informācijas izplatīšanas kanālu skaits un tādējādi arī reklāmas riski.
Deuxièmement, la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles (grooming) devrait être considérée comme une infraction pénale dans tous les États membres.
Otrkārt, bērnu uzticības iegūšana jeb psiholoģiska manipulēšana tiešsaistē ar mērķi uzmākties bērniem seksuālā nolūkā, ir jānosaka par noziedzīgu nodarījumu visās dalībvalstīs.
(f) les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l'utilisation de l'instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition
(f) potenciālie pārņēmēji, pie kuriem ir vērsušās kompetentās iestādes vai kuriem piedāvājumu izteikušas noregulējuma iestādes, neatkarīgi no tā, vai saziņa vai piedāvājums veikti kā sagatavošanās uzņēmējdarbības pārdošanas instrumenta izmantošanai, un neatkarīgi no tā, vai piedāvājuma rezultāts bijusi pārņemšana
Des pratiques commerciales telles que, par exemple, la sollicitation commerciale dans la rue peuvent être malvenues dans certains États membres pour des raisons culturelles.
Tāda komercprakse kā, piemēram, klientu piesaistīšana publiskās vietās var nebūt vēlama dalībvalstu kultūras tradīciju dēļ.
Ce principe s'applique à la fois aux périodes durant lesquelles le travailleur effectue un travail en réponse à une sollicitation (période active du temps de garde) et aux périodes durant lesquelles il lui est permis de se reposer dans l'attente d'une sollicitation (période inactive du temps de garde), à condition qu'il ne quitte pas son lieu de travail.
Šis princips attiecas gan uz periodiem, kad darba ņēmējs veic dežūras darbu ( aktīvās dežūras laiks), gan uz periodiem, kad darba ņēmējs neveic dežūras darbu un gaida dežūras izsaukumu ( pasīvās dežūras laiks), ja vien darba ņēmējs atrodas darba vietā.
Les états membres de l'Union européenne doivent sanctionner sévèrement toute forme d'abus sexuel commis sur des enfants et toute forme de sollicitation sexuelle en ligne.
Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu stingri jāsoda jebkāda veida seksuāla vardarbība pret bērnu un jebkāda veida krāpnieciska uzmākšanās tiešsaistē (online grooming).
1.1 La sollicitation de cet avis est liée à une décision du Gouvernement français d'organiser en novembre prochain à Grenoble des Rencontres de l'Expérimentation sociale en Europe .
1.1 Šā atzinuma pieprasījums ir saistīts ar Francijas valdības lēmumu novembrī Grenoblē rīkot tikšanos par eksperimentiem sociālajā jomā Eiropā.
En effet, la Commission a commencé à rédiger des communications sur le thème de la simplification en 1997, soit deux ans après la première sollicitation du CESE.
Komisijas paziņojumu sērija sākās ar 1997. gadu, t.i., divus gadus pēc EESK aicinājuma par vienkāršošanu.
Des premiers éléments de cadrage avaient été exposés, à cette occasion, par le Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté qui est à l'origine de cette sollicitation.
Šā lūguma pamatā ir Augstā komisāra aktīvai solidaritātei cīņā pret nabadzību izklāstītie sākotnējie pamatelementi.
En outre, la sollicitation d enfants à des fins sexuelles ( grooming ) est intégrée en tant que nouvelle infraction en suivant de près le libellé convenu dans la convention CdE.
Turklāt tiek iekļauts jauns nodarījumu veids iedraudzēšanās (grooming), cieši sekojot šā jēdziena formulējumam, par ko panākta vienošanās EP Konvencijā.
En somme, l amélioration de l efficacité de l approche globale dépend en partie du mode et du mandat de financement et passera par une plus grande sollicitation des ressources humaines.
Kopumā, vispārējās pieejas efektivitātes uzlabošana daļēji ir atkarīga finansēšanas metodes un uzdevuma, un tai būs nepieciešami vairāk cilvēkresursu.
Aussi, nous devons interdire les salons de discussion et les forums de pédophiles et considérer la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles sur l'internet comme une infraction pénale.
Tāpēc mums ir jāaizliedz pedofilu tērzētavas un interneta forumi un jānosaka, ka uzmākšanās, izmantojot šādas metodes, ir noziegums.
Générale
Pamata
De même, il y a lieu d'exclure toute sollicitation excessive des travailleurs mettant en danger leur sécurité, avec le risque de négliger les temps de conduite et de repos.
Jāizslēdz arī iespēja dzelzceļa uzņēmumiem izdarīt pārmērīgu spiedienu uz darbiniekiem, kas varētu radīt pārkāpumus attiecībā uz darba, braukšanas un atpūtas laikiem.
Maintenant, lancez le jeu et profiter.Star Wars commandant Outil de piratage utiliser Anti Ban script de protection et de sollicitation de procurations si vous êtes 100 indétectable et sans danger.
Tagad palaist spēli un baudīt.Star Wars komandieris Hack Tool izmantot Anti Ban aizsardzība skriptu un Proxy tāpēc jūsu ir 100 nenosakāms un droša.
( Direction générale )
Cilvēkresursu , budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāts
Configuration générale
Pamata iestatījumi
Utilisation générale
Lietot globāli
Utilisation générale
Lietot globālos iestatījumus
Ponctuation générale
Pamata pieturzīmes
Configuration générale
Pamata
Configuration générale
Pamata konfigurācija
Recommandation générale
Vispārīgs ieteikums
Action générale
Vispārīgi
(description générale)
(vispārīgs apraksts)
Agrotechnique générale.
Vispārīga agrotehnika
Approche générale
Vispārējā pieeja
Appréciation générale
Vispārējs novērtējums
Appréciation générale
Vispārīgs novērtējums
Assemblée générale
Dalībnieku sapulce
Assemblée générale
Ģenerālā asambleja
Autorisation générale
Vispārēja atļauja
Comptabilité générale
Vispārējie konti
Comptabilité générale
Vispārējā uzskaite

 

Recherches associées: Sollicitation Générale - Direction Générale De La Sûreté Générale - Inspection Générale De La Société Générale - Sollicitation - Non Sollicitation - Sollicitation Mécanique - Non Sollicitation De Personnel - Clause De Non Sollicitation - Non Sollicitation Du Personnel - Lettre De Sollicitation -