Traduction de "montant à" à la langue lettone:


  Dictionnaire Français-Letton

Montant - Traduction : Montant - Traduction : Montant - Traduction : Montant - Traduction : Montant à - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Lorsque l'estimation conduit à un montant inférieur à 60 dudit montant maximal, le montant unitaire de l'acompte est égal à 80 du montant de l'estimation.
Ja provizoriskais aprēķins ir mazāk nekā 60 no minētās maksimālās summas, tad avansa vienotā summa ir 80 no minētās aprēķinātās summas.
Montant total à couvrir
Uzkrātie procenti
Montant arrivant à échéance
Dzēstā darījuma apjoms
Montant total à couvrir
Kopējā sedzamā summa
le montant à verser
Bosnija un Hercegovina piedalās ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas budžeta finansēšanā.
Le montant des saisies de garantie à effectuer est déduit du montant final à payer.
Garantiju summu, kas ir jāietur, atskaita no galīgās maksājamās summas.
Le montant de cette garantie est fixé à 50 du montant de l'avance.
Šī nodrošinājuma apjoms ir 50 no avansa summas.
Le montant de cette garantie est fixé à 50 du montant de l'avance.
Šī nodrošinājuma apjoms ir 50 no avansa summas.
a) le montant à verser
a) attiecīgo summu
a) le montant à verser,
a) attiecīgo summu
Calcul du montant à récupérer
Summas aprēķins, kuras atmaksa jāpieprasa
Calcul du montant à récupérer
Atmaksājamās summas aprēķins
Calcul du montant à récupérer
Atgūstamās summas aprēķināšana
CALCUL DU MONTANT À RÉCUPÉRER
Atgūstamās summas aprēķināšana
Il paye parfois un certain montant à l'aller et un autre montant au retour.
Reizēm viņš maksā vienu summu par turpceļu un citu summu par atpakaļceļu.
à l'annexe partie 1, le montant de 380 écus est remplacé par le montant de 459 écus et le montant de 110 écus par le montant de 133 écus ,
pielikuma 1. daļā summu ECU 380 aizstāj ar summu ECU 459 un summu ECU 110 aizstāj ar summu ECU 133 ,
Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 379.
Summa, kas jāsedz ar vispārējo galvojumu, ir tāda pati kā 379. pantā minētā atskaites summa.
La garantie est acquise à concurrence du montant dont l'avance versée dépasse le montant de l'aide à octroyer.
Drošības naudu ietur proporcionāli tai summai, par kādu samaksātais avanss pārsniedz piešķiramā atbalsta apjomu.
Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 52.
Summa, kas jāsedz ar vispārējo galvojumu, ir tāda pati kā 52. pantā minētā atsauces summa.
Intérêts courus Montant total à couvrir
Galvenā refinansēšana Ilgāka termiņa refinansēšana
Intérêts courus Montant total à couvrir
Nodrošinātie līdzekļi
3.7 Montant à garantir et exemptions
3.7 Garantējamā summa un izņēmumi.
4.7 Montant à garantir et exemptions
4.7 Garantējamā summa un izņēmumi.
Le montant à payer ne peut
Maksājamā summa
Onestimeleur montant à 2,3 milliards d EUR.
Tiek lēsts, ka šādu aizdevumu kopējā summa ir sasniegusi vēl 2,3 miljar dus EUR.
à concurrence d'un montant maximal de
par maksimālo summu
à concurrence d'un montant maximal de
līdz maksimālajai summai
à concurrence d'un montant maximal de
līdz maksimālajai summai ,
à concurrence d'un montant maximal de
PIELIKUMS
Montant maximal à ne pas dépasser
Kopā
à concurrence d'un montant maximal de
ar šo apstiprina, ka tranzīta deklarācija T1, T2, T2F (1),
à concurrence d'un montant maximal de
(Oficiāls zīmogs)
à concurrence d'un montant maximal de
GALVINIEKA SAISTĪBAS VISPĀRĒJAIS GALVOJUMS
Montant de la restitution à l exportation
Eksporta kompensācija
Montant de la subvention à l expédition
Sūtījuma subsīdija

 

Recherches associées: Montant Montant Notionnel - D'un Montant équivalent à 5% Du Montant Total - Sur Ce Montant S'imputera Le Montant Nominal - Montant Différent Du Montant - Montant Du Remboursement Plafonné à Un Montant Fixé - Montant Correspond Au Montant - D'un Montant égal à 5 Fois Le Montant - Montant Majoré Du Montant - Ce Montant Du Montant - D'un Montant égal Au Montant -