Traduction de "le percevoir comme" à la langue hongroise:


  Dictionnaire Français-Hongrois

Comme - Traduction : Comme - Traduction : Comme - Traduction : Comme - Traduction : Comme - Traduction : Comme - Traduction : Comme - Traduction :
Azt

Le percevoir comme - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Je viens percevoir le loyer.
Lakbért gyűjtök.
C'est ainsi qu'il faut le percevoir.
Így kellene szemlélnünk ezt a kérdést.
Il est impossible de de le percevoir correctement.
Sehogy sem lehet megoldani.
les dividendes à percevoir,
esedékes osztalékok,
Est ce que nous devrions la percevoir comme, vous savez, un brouillon, comme une sorte de sous version de la Bible?
Az eredeti szándékot keresve közelítsük meg, mint Scalia legfelsőbb bíró az alkotmányt?
Piste Aidez le à Kuzco laboratoire, avant de percevoir...
Kifutópálya Segíts neki, hogy Kuzco laborban, összegyűjti...
Emmenez une troupe chez le Marquis pour percevoir l'impôt.
Vigyél egy csapatot Granezia márki kastélyába. Szedd be az adóját.
Impôts indirects à percevoir par le budget de l UE
Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók
de percevoir correctement son environnement.
a környezetét helyesen érzékelje.
de percevoir correctement son environnement.
helyesen érzékeli környezetét.
de percevoir correctement son environnement.
helyesen érzékelje környezetét.
de percevoir correctement son environnement.
megfelelően észlelje a környezetet.
Droits à percevoir (en EUR)
Felszámítandó díjak (EUR)
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
d) haszonélvezeti jog.
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
d) az eszközök haszonélvezetére vonatkozó dologi jog.
Dans ce contexte, il y a lieu de les percevoir comme un catalyseur des évolutions novatrices dans l'industrie et le secteur des services.
Ebben az összefüggésben az iparban és a szolgáltatói ágazatban végbemenő újító folyamatok katalizátoraként kell őket felfogni.
Donc vraiment, je ne crois pas que nous devrions les percevoir comme des démons volants de la nuit, mais plus comme nos super héros.
Tehát tényleg nem hiszem, hogy úgy kéne gondoljunk a denevérekre, mint az éjszaka repkedő démonjaira, sokkal inkább, mint szuperhőseinkre.
(ae) de percevoir correctement son environnement.
környezetének helyes érzékelésére.
(dd) de percevoir correctement leur environnement.
környezetének helyes érzékelésére.
Comment devrions nous percevoir la Bible?
Hogyan nézzünk a Bibliára?
les montants de cotisations à percevoir,
a beszedendő díjak összege,
Rendre, parce que vous devez permettre à vos consommateurs ainsi qu'aux gens d'affaires de percevoir vos offres comme authentique.
Mivel meg kell győzni a fogyasztókat, mint üzletembereket, hogy hitelesnek tekintsék, amit kínálsz.
J'en suis donc arrivé à un point où j'étais capable de percevoir 360 couleurs, exactement comme la vision humaine.
Végül eljutottam odáig, hogy 360 színt vagyok képes érzékelni, az emberi látásnak megfelelően.
Impôts indirects à percevoir par le budget de l' UE 1B .
Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók 1B .
On commence à mieux percevoir le mouvement, mais il reste saccadé.
Itt már látunk valamiféle mozgást, de ez még elég darabos.
Et vous dites Il n'y a que le sens de percevoir.
Mi van itt? És erre te azt mondod, csak az érzékelés érzete van itt.
Ensuite, il faut percevoir les avantagesd'une réaction contre le traitement discriminatoire.
Végül pedig, tudniuk kell, kihez forduljanak. Kiben bízhatnak meg?
Pour percevoir le salaire de maladie, iln'existe aucuneexigence de revenu minimal.
Kockázati esemény alatt az az időpont értendő, amelyben a munkaképesség legalább egynegyedével csökkent, és ez az állapot várhatóan legalább egy évig fennmarad.
L'Union européenne oblige le gouvernement irlandais à percevoir ces nouvelles taxes.
Az Európai Unió kötelezi az ír kormányt ezeknek az új adónemeknek a bevezetésére.
Utiliser ce potentiel implique de libérer le marché unique de ses chaînes, de vaincre le protectionnisme et le nationalisme et de choisir de percevoir l'UE comme un continent.
A potenciális eszközök felhasználása egyet jelent azzal, hogy kiszabadítjuk az egységes piacot béklyóiból, leküzdjük a protekcionizmust és a nacionalizmust, és úgy döntünk, hogy az EU t kontinensként fogjuk föl.
Je pense que certains députés ont une façon très étrange de percevoir la démocratie comme étant très statique et absolue.
Úgy vélem, néhány képviselő igen furcsán közelíti meg a demokráciát, és azt valami állandó és abszolút minőségnek tekintik.
déterminer les droits à l'importation à percevoir,
meg lehessen határozni a felszámítandó behozatali vámokat,
Personne qui doit percevoir les prestations familiales
A személy, akinek a családi juttatást kell kapnia
Impôts indirects à percevoir par le budget de l' Union européenne 1B .
Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók 1B .
Vous ne pouvez pas vraiment percevoir directement le monde qui vous entoure.
Nem tudjuk közvetlenül érzékelni a körülöttünk lévő világot.
Recouvrements des pertes et autres recettes à percevoir sur le compte fiduciaire
A veszteségek fedezése és egyéb, a vagyonkezelői számlán jóváírandó bevételek
Comprendre tout ça nous permet de cesser de considérer les produits de la mer comme des denrées pour les percevoir comme une opportunité de restaurer notre écosystème.
Ha minderre választ kapunk, akkor képesek leszünk a tenger gyümölcseivel kapcsolatos beidegződéseink megváltoztatására, immár nem értéktárgyakként, hanem lehetőségként gondolva e csemegékre, hogy így az ökoszisztémát is helyreállítsuk.
1. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.
(1) A fizetendő lefölözésnek a behozatal napján érvényes lefölözést kell tekinteni.
Il ne veut pas dire que ces personnes peuvent percevoir jusqu à 100 de toutes les variétés d odeurs subtiles disponibles ou qu ils puissent le percevoir tout le temps et à tout moment.
Ez szintén nem jelenti azt, hogy a személy az összes lehetséges szubtilis illatot 100 osan érzékeli vagy, hogy állandóan és bármikor képes azt érzékelni.
Je dois indiquer que les consommateurs commencent à percevoir ce logo comme un passeport technique pour tous les produits qui arrivent sur le marché unique européen.
Meg kell említenem, hogy a fogyasztói nagyközönség erre a jelölésre úgy kezdett el tekinteni, mint egy technikai útlevélre minden, az európai egységes piacra belépő áru tekintetében.
Banu ne pouvait pas encore percevoir elle même.
Banu még mindig nem jött rendbe.
NON vous devriez uniquement percevoir les allocations allemandes.
NINCS Önök csak a németországi ellátásokat vehetik igénybe.
4.4 Un entrepreneur peut percevoir une perspective commerciale.
4.4 A vállalkozó például kereskedelmi lehetőséget láthat valamiben.
des précisions relatives aux montants dus à percevoir.
a még beszedendő követelések részletei.
Dans ce cas, le prélèvement à percevoir est le dernier prélèvement minimal fixé avant l'importation.
Ilyen esetekben azt a lefölözést kell kiszabni, amely a behozatalt megelőzően a legutóbb alkalmazott minimális lefölözés volt.

 

Recherches associées: Percevoir Comme - Se Percevoir Comme - Percevoir Comme Une Menace - Le Percevoir Comme - Percevoir Cela Comme - De Les Percevoir Comme - Percevoir - Percevoir Un Salaire - Percevoir Une Rémunération - Percevoir Une Commission -