Traduction de "règlement bancaire" à la langue finlandaise:


  Dictionnaire Français-Finlandais

Bancaire - Traduction : Règlement - Traduction : Règlement - Traduction : Règlement - Traduction : Règlement bancaire - Traduction : Règlement - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

de l' Autorité bancaire européenne instituée par l' article 1er du règlement ( CE ) n ...
vakuutus ja työeläkeviranomainen Euroopan pankkiviranomainen , joka perustetaan asetuksen ( EY ) N o ...
Traite bancaire, chèque, Maestro, Neteller, Solo, Visa et virement bancaire
Pankkiluonnos, sekki, Maestro, Neteller, Solo, Visa ja Wire Transfer
Traite bancaire, chèque, Master Card, mandat, Visa et virement bancaire
Pankkisuunnittelu, Check, Master Card, Money Order, Visa ja Wire Transfer
Virement bancaire
Tilisiirto
Supervision bancaire
Pankkivalvonta
Surveillance bancaire
Pankkivalvonta
Législation bancaire
Pankkilainsäädäntö
Secteur bancaire
Pankkiala
Compte bancaire
Kieliosastot
Compte Bancaire
Pankkitili
Compte bancaire
Pankkitili
Compte bancaire
Kalastusluvat
Compte bancaire
16 artikla
Traite bancaire, chèque, Maestro, Master Card, Neteller, Solo, Visa et virement bancaire
Pankkiluonnos, sekki, Maestro, Master Card, Neteller, Solo, Visa ja Wire Transfer
Comité consultatif bancaire
Neuvoa antava pankkikomitea
Comité bancaire européen
Euroopan pankkikomitea
LA SURVEILLANCE BANCAIRE
PANKKIVALVONTA
COMPENSATION INTER BANCAIRE
PANKKIEN VÄLISET SELVITYKSET
Formation d'agent bancaire.
Pankkialan kaupallinen ammattikoulutus.
Le secteur bancaire
Pankkiala
Secteur bancaire 1.2.2.
Pankkitoiminta 1.2.2.
Un exemple de service amélioré est la possibilité de règlement rapide des virements ( paiements prioritaires ) , grâce à laquelle la communauté bancaire pourrait permettre à ses clients de régler des virements urgents en un jour ouvrable bancaire .
Maksutapoja parantaisi esimerkiksi se , että pankkiyhteisö mahdollistaisi tilisiirtomaksujen nopeamman toimituksen ( kiireelliset maksut ) niin , että tarvittaessa maksun voisi saada perille yhden pankkipäivän kuluessa .
Traite bancaire, Chèque, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Solo, Switch, Visa et virement bancaire
Pankkisuunnittelu, sekki, maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Solo, Switch, Visa ja Wire Transfer
La surveillance bancaire Glossaire
Pankkivalvonta Sanasto 2
La surveillance bancaire Glossaire
Pankkivalvonta 28 29 30 32
Exposer la fraude bancaire.
Paljasta pankkihuijaus.
Procédure judiciaire Caution bancaire
Oikeudellinen menettely pankkivakuus
Procédure judiciaire Garantie bancaire
Oikeudellinen menettely pankkivakuus
Procédure judiciaire Garantie bancaire
Oikeudellinen menettely pankkivakuus
Procédure judiciaire  Caution bancaire
Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustajia aluksen lippuvaltiosta ja Euroopan unionista.
Procédure judiciaire Cautionnement bancaire
Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen pysäyttämistä koskevasta ilmoituksesta.
Procédure judiciaire Caution bancaire
jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.
Procédure judiciaire  Cautionnement bancaire
Madagaskar toimittaa jäljennöksen tarkastusraportista ja rikkomusilmoituksesta sähköisesti EU lle 72 tunnin kuluessa.
Procédure judiciaire  Cautionnement bancaire
Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua havaitun rikkomuksen suhteen.
Procédure judiciaire caution bancaire
Vakuutta ei vapauteta ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.
Procédure judiciaire Caution bancaire
Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, aluksen varustajan on asetettava Liberian osoittamaan pankkiin Liberian vahvistaman suuruinen vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset.
Procédure judiciaire Garantie bancaire
Mauritius vahvistaa rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Procédure judiciaire  caution bancaire
Oikeustoimet pankkivakuus
Adresse et identification bancaire
Osoite ja pankkiyhteystiedot
Code bancaire (BIC SWIFT)
Pankin tunnus (BIC SWIFT)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne ( COM ( 2009 ) 501 ) , pdf 277 kB , fr
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta ( KOM ( 2009 ) 501 ) , pdf 263 kB , fi
Cette avance est payée par chèque ou virement bancaire sur le compte bancaire de l'intéressé.
Ennakko maksetaan sekillä tai pankkisiirtona työntekijän pank kitilille.
Législation bancaire et financière européenne
EU n rahoitus ja pankkilainsäädäntö
le Comité bancaire européen ( CBE ) ,
Euroopan pankkikomitea ( European Banking Committee , EBC )
REGLEMENT INTER BANCAIRE PAIEMENTS MULTIPLES
PANKKIEN VÄLISET SELVITYKSET

 

Recherches associées: Carte Bancaire Ou Par Virement Bancaire - Pouvoir Signature Bancaire Bancaire - Règlement Bancaire - Règlement Par Virement Bancaire - Règlement Par Carte Bancaire - Le Règlement Bancaire - Règlement Par Prélèvement Bancaire - Règlement De La Commission Bancaire, Financière - Règlement Du Comité De La Réglementation Bancaire - Règlement 95-02 Du Comité De La Réglementation Bancaire -