Traduction de "possibilités de changement" à la langue finlandaise:


  Dictionnaire Français-Finlandais

Changement - Traduction : Possibilités de changement - Traduction : Possibilités de changement - Traduction : Possibilités de changement - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Sans emplois suffisants, sans cotisations, il existe peu de possibilités d'affronter les coûts sociaux que ce changement démographique va en traîner.
Meillä on yhteisymmärryspöytäkirja Tsernobylin sulkemisesta.
Un marché intérieur tel que l'Union européenne offre de nombreuses possibilités de procéder à la coordination d'un tel changement au niveau européen.
Euroopan unionin sisämarkki nat tarjoavat hyvät mahdollisuudet tällaisen veromuutoksen toteuttamiseen Euroopan laajuisesti.
Vous êtes responsable de la, et accepter, Un chèque de tout changement à toutes les possibilités d'utilisation du site ou les données.
Olet vastuussa, ja hyväksyn, Shekki, mitään muutoksia jokaisen tilaisuuden tullen käyttää sivustoa tai mitään tietoja.
Le FAQ contient des instructions sur les possibilités de création d'un profil SIP, changement de nom d'un profil SIP et suppression d'un profil SIP.Un profil...
Näissä usein kysytyissä kysymyksissä on ohjeet, joissa kuvataan, miten SIP profiili luodaan, SIP profiili nimetään uudelleen ja SIP profiili...
Ce changement nous offre de grandes possibilités que nous pourrons d'autant mieux exploiter que nous unirons nos forces et défendrons nos intérêts en commun.
Tämä muutos tarjoaa meille suuria mahdollisuuksia, joita me pystymme hyödyntämään sitä paremmin, mitä paremmin yhdistämme voimamme ja puolustamme yhteisiä etujamme.
Changement de genre, Changement de genre ...
Lajin muutos, lajin muutos...
Les participants découvrent d'autres approches possibles des problèmes et surtout, ils entrevoient des possibilités de changement, soit dans leur propre vie, soit dans celle de leur communauté.
Osallistujat oppivat, että ongelmia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta.
Cela signifie que nous sommes face à un changement de paradigme, pas seulement au niveau économique, mais dans de larges couches de la société, et pas uniquement via l'e Learning et les nouvelles possibilités technologiques mais aussi grâce à un changement des mentalités.
Toisin sanoen mallit muuttuvat eivätkä ainoastaan taloudessa vaan myös laajoissa yhteiskuntakerroksissa, eikä ainoastaan sähköisen oppimisen tai uusien teknisten mahdollisuuksien ansiosta vaan myös tietoisuuden muutoksen vuoksi.
Changement peutêtre insuffisant, mais changement tout de même.
Kyse on vain logiikasta.
Changement d'entreprise (à l'exclusion de tout autre changement)
YRITYKSEN JA PAIKALLISYKSIKÖN JATKUVUUDEN YHTYMÄKOHDAT
Changement de localisation principale (à l'exclusion de tout autre changement)
RISTIRIITAISTEN SÄÄNTÖJEN VÄLTTÄMINEN
Changement d'activité principale (à l'exclusion de tout autre changement)
Myös irtautuminen, joka ajallisesti on valtauksen käänteisilmiö, voi johtaa vastaaviin ristiriitoihin.
Il y a un changement de plan. Un changement ?
Meidän täytyy tehdä vähän muutoksia.
Hier, nous avons assisté à un début prometteur, mais je pense que vous devriez faire en sorte de nous démontrer à nouveau qu'il y a encore effectivement des possibilités de changement.
Tähän oli eilen nähtävissä hyviä lähtökohtia, mutta mielestäni teidän pitäisi tuoda vielä kerran selvästi esiin se, onko asiassa todella vielä liikkumavaraa.
Ce changement est un changement complexe.
Muutos on monimutkainen.
Possibilités de peche
Kalastusmahdollisuudet
Possibilités de contrat
Liitteessä 19 3 olevaa Kanadan B jaksoa koskevat huomautukset
Possibilités de pêche
Merimiesten palvelukseenottoa unionin aluksille ohjaa työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus, jota sovelletaan työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin.
possibilités de pêche
kalastusmahdollisuudet tarkoittaa
Il peut servir non seulement à évaluer les résultats personnels et le degré de satisfaction à l'égard des services existants mais aussi à examiner de nouvelles possibilités et de nouveaux désirs de changement.
Nimensä mukaisesti sen päätavoite oli tehdä tiivistä yhteistyötä lähiyhteisön kanssa teini ikäisten ja nuorten aikuisten näkövammaisten sosiaalisen ja ammatillisen integroitumisen edistämiseksi.
Changement de commentaire
Kommentti
Changement de bureau
Työpöydän vaihtaminen
pas de changement
ei muutoksia
Changement de police...
Kirjasimen vaihto...
Changement de modeComment
TilamuutosComment
Changement de bureau
Työpöydän vaihto
Changement de bureau
Vaihto
Changement de traitement
Hoidon vaihtaminen
Changement de poste.
Työvuoro vaihtuu.
Changement de cap.
Muutamme kurssia.
Changement de programme?
Mitä nyt? Onko tämä vaihtopysäkki?
Changement de plan.
Suunnitelmiimme on tullut ehkä muutos.
Changement de plan.
Muuta aikaa varhemmaksi.
Changement de service.
Neljäyksi, syötön vaihto.
Changement de circonstances
Sopimuspuolet sopivat, että ne tutkivat, mikä käytännön merkitys on liitteessä I olevan III jakson A kohdalla, jonka mukaan aiempia Käteisarvovakuutussopimuksia ja Elinkorkosopimuksia ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida edellyttäen, että Raportoivaa finanssilaitosta estetään lailla myymästä kyseisenkaltaisia sopimuksia Raportoitavan lainkäyttöalueen asukkaille.
Changement de circonstances
Puolan tasavalta Minister Finansów tai valtuutettu edustaja,
Changement de circonstances
Sen Finanssilaitoksen osoite, jossa Yksikkö ylläpitää tiliä, postilokero osoite tai osoite, jota käytetään yksinomaan postitustarkoituksiin, ei ole Yksikön päätoimipaikan osoite, paitsi jos kyseinen osoite on ainoa Yksikön käyttämä osoite ja käy ilmi yksikön rekisteröitynä osoitteena Yksikön perustamisasiakirjoista.
Changement de circonstances
tarkastettu tilinpäätös, kolmannen osapuolen luottoraportti, konkurssihakemus tai arvopaperimarkkinavalvojien raportti.
Changement de circonstances
tehokkaat täytäntöönpanosäännökset, joita sovelletaan, jos sääntöjä ei noudateta.
Changement de circonstances
luonnollisen henkilön osalta voimassa oleva henkilöllisyystodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto tai kunta), joka sisältää luonnollisen henkilön nimen ja jota tyypillisesti käytetään identifiointiin
Changement de catégorie
Luokan muutos
Changement d'unité légale détentrice du contrôle (à l'exclusion de tout autre changement)
Määräysvaltaisen oikeudellisen yksikön muutos (ei muita muutoksia)
Possibilités
Kyvyt
L'examen couvre les possibilités de langue du traducteur, traduction qualifications, et possibilités de étude.
Tämä tutkimus koskee kääntäjän kielelle, käännös ja taitojen oppimisen ominaisuuksia.
Nouvelles possibilités de pêche
Uudet kalastusmahdollisuudet

 

Recherches associées: Possibilités De Changement - Plusieurs Possibilités De Changement - De Changement à Changement - Les Possibilités - Deux Possibilités - Possibilités D'évolution - Différentes Possibilités - Selon Les Possibilités - Possibilités Offertes - Toutes Les Possibilités -