Traduction de "capacités données" à la langue finlandaise:


  Dictionnaire Français-Finlandais

Données - Traduction : Capacités données - Traduction : Données - Traduction : Données - Traduction : Données - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Continuer de renforcer les capacités du Centre national pour la protection des données à caractère personnel.
Luodaan talousrikosten tutkintajärjestelmä, jonka painopisteinä ovat järjestäytyneestä rikollisuudesta saatujen varojen etsintä, takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen, ja käytetään järjestelmää tehokkaasti.
Ces données corroborent le fait que la production et les capacités chinoises sont principalement destinées à l'exportation.
Edellä esitettyä päätelmää tukevat myös niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka eivät toimineet tutkimuksessa yhteistyössä, unioniin suuntautuneen vähäisen viennin alhaiset hinnat.
Capacités et utilisation des capacités
Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Continuer à renforcer les capacités de l'autorité chargée de la protection des données (le bureau de l'inspecteur) et surveiller l'application des normes de protection des données.
Tähän kuuluu terroritekojen oikeudellinen määrittely muun muassa edistämällä yhteisymmärrystä laajasta kansainvälistä terrorismia koskevasta yleissopimuksesta.
Ce paramètre fondamental énonce les capacités minimales obligatoires de transmission de données entre le véhicule et le sol.
Tässä perusparametrissa selostetaan vaadittavat vähimmäisominaisuudet tiedon siirtämiseen vaunun ja maan välillä.
Capacités et taux d'utilisation des capacités
Kapasiteetti ja sen käyttöaste
Production, capacités et utilisation des capacités
Tuotanto, kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Stocks, capacités et taux d'utilisation des capacités
Varastot, kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Production, capacités, utilisation des capacités et stocks
Tuotanto, kapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste ja varastot
Production, capacités et taux d utilisation des capacités
Tuotanto, kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Capacités de production, production, utilisation des capacités
Tuotantokapasiteetti, tuotanto ja kapasiteetin käyttöaste
Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttö
production, capacités de production et utilisation des capacités
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Capacités
Tämän artiklan tehokkuutta arvioidaan tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivassa osapuolten konferenssissa tämän pöytäkirjan 31 artiklan mukaisesti.
CAPACITÉS
IV VALMIUDET
Capacités de production et utilisation des capacités des producteurs communautaires
Yhteisön tuottajien tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
De cette façon, nous nous assurons des données fiables sur les capacités des États, et nous les aidons aussi à devenir compétitifs.
Minun on kuitenkin ilmoitettava parlamentille, että jotkin jäsenvaltiot ovat ilmaisseet jyrkkiä varauksia tähän ehdotukseen.
Capacités d'adaptation
Mukautumiskyky
Capacités (t)
Kapasiteetti (tonnia)
Capacités communautaires
Tuotantokapasiteetti yhteisössä
Capacités (Indice)
Kapasiteetin indeksi
Capacités (tonnes)
Tuotantokapasiteetti (tonnia)
Capacités administratives
Hallinnolliset valmiudet
IV Capacités
IV Valmiudet
Capacités Sieve 160
Sieve ominaisuudet
Priorité aux capacités
Kykyjen korostaminen
Renforcement des capacités
Valmiuksien vahvistaminen
Utilisation des capacités
Kapasiteetin käyttöaste ( )
Décrivez les capacités
Kuvatkaa kapasiteettia
Capacités (en unités)
Kapasiteetti (yksikköä)
Utilisation des capacités
Tuotantokapasiteetin käyttöaste
capacités de production
tuotantokapasiteetti
utilisation des capacités
kapasiteetin käyttöaste
Coordination des capacités.
Kapasiteetin yhteensovittaminen.
Elle utilise pour ce faire des données existantes, en se basant sur les capacités des Etats membres et des institutions européennes, tout en les améliorant.
Tässä toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia tietoja siten, että jäsenvaltioissa ja EU n toimielimissä olevaa kapasiteettia kehitetään ja parannetaan.
La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste kehittyivät seuraavasti
améliorer vos capacités fonctionelles.
parantamaan fyysistä toimintakykyä.
Capacités des cales (m )
Kalaruumien tilavuus (m
Capacités des cales (m
Kalaruumien tilavuus (m
L'Europe a des capacités.
Euroopalla on kykyjä.
Renforcement des capacités institutionnelles
Voimaantulo
Utilisation des capacités  Indice
Tuotantomäärä (tonnia) (vaihteluväli)
le renforcement de capacités
kuluttajien ja oikeudenhaltijoiden tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen.
Effet d'éventuelles capacités excédentaires
Liikakapasiteetin vaikutus
Capacités disponibles et investissements
Käyttämätön kapasiteetti ja investoinnit

 

Recherches associées: Données Enregistrées Dans La Base De Données - Les Données Sont Données - Données Conservées Dans La Base De Données - Type De Données Données - Données Alimentent Une Base De Données - Renforcement Des Capacités - Capacités D'adaptation - Capacités De Production - Capacités Relationnelles - Capacités Financières -