Traduction de "État de l'engagement" à la langue finlandaise:


  Dictionnaire Français-Finlandais

Etat - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : Etat - Traduction : état - Traduction : État de l'engagement - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

J'ai effectivement tout à l'heure fait état de l'engagement des banques européennes en Asie.
En halua, että minua päästään syyttämään optimismista.
Nous voulons en effet conserver l'engagement clair et la responsabilité de chaque État membre que permet le caractère intergouvernemental.
Haluamme tosiasiassa säilyttää selvän sitoutumisen ja jokaisen jäsenvaltion vastuun, mikä mahdollistaa hallitusten välisen luonteen.
Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli.
Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen, ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus pannaan täytäntöön.
Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli.
Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus pannaan täytäntöön.
Révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement et résiliation de l'engagement
Vakuustullitoimipaikan on hyväksyttävä takaajan antama sitoumus ja ilmoitettava hyväksynnästä henkilölle, jonka oli annettava vakuus.
Agrément de l'engagement
Tullitoimipaikan on annettava tiedoksi kunkin tositteen tunnistenumero tositteessa mainittavalle vakuustullitoimipaikalle.
ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
SITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Déjà, lors du Sommet de Luxembourg, l'instauration de lignes directrices dans chaque État membre nous a permis de prendre toute la mesure de l'engagement de ces derniers.
Luxemburgin työllisyyshuippukokouksessa jokaiselle jäsenvaltiolle vahvistettujen työllisyyden edistämistä koskevien suuntaviivojen avulla meillä on jo ollut mahdollisuus arvioida jäsenvaltioiden sitoutumista työttömyyden torjunta taisteluun.
RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
SITOUMUKSEN HYVÄKSYNNÄN KUMOAMINEN
i) l'engagement de poursuites criminelles
i) rikossyytteen nostaminen
Bref historique de l'engagement communautaire
Kööpenhaminan Eurooppa neuvosto v. 1993 vahvisti jäsenyyskriteerit ja vuoteen 1997 mennessä kymmenen Keski ja Itä Euroopan maata anoi jäsenyyttä.
J'apprécie l'engagement de la Commission.
Arvostan komission sitoutumista tähän asiaan.
Au dessus de l'engagement d'accès
toteuttaa kaikki aiheellisiksi katsomansa lisätutkimukset.
durée de l'engagement des participants,
osanottajien sitoumuksen kesto,
durée de l'engagement des participants
osanottajien sitoumuksen kesto
MOTIFS DE L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE
SYYT MENETTELYN ALOITTAMISEEN
L'engagement politique existe.
Meidän on oltava avokätisiä.
Parés pour l'engagement.
Tykkimiehet, valmiina tulittamaan perää!
Comme je l'ai déjà souligné, le rapport contient des indices qui font état d'un renforcement de l'engagement politique et de grands progrès dans le domaine de l'accès au financement.
Kuten jo sanoin, kertomuksessa näkyy merkkejä kasvavasta poliittisesta sitoutumisesta, ja rahoituksen saatavuudessa on otettu suuria edistysaskeleita.
86 d) la durée de l'engagement
86 d) sitoumuksen kesto,
Je salue l'engagement de la Commission.
Pidän komission sitoumusta myönteisenä.
Autres Au dessus de l'engagement d'accès
Välimiespaneelin kokoonpano
Foies Au dessus de l'engagement d'accès
Yksi puheenjohtajista voi suorittaa arvonnan yksin, jos toiselle puheenjohtajalle on ilmoitettu arvonnan päivä, aika ja paikka mutta hän ei viiden työpäivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta pyynnöstä ole päättänyt osallistua arvontatilaisuuteen.
Au dessus de l'engagement d'accès, désossés
Kyseinen luettelo koostuu kolmesta alaluettelosta yksi alaluettelo kummallekin osapuolelle ja yksi alaluettelo henkilöistä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia puheenjohtajana toimimista varten.
Lait Au dessus de l'engagement d'accès
Jolleivät osapuolet toisin sovi, välimiespaneeli antaa loppuraportin tämän luvun mukaisesti.
Crème Au dessus de l'engagement d'accès
Välimiespaneelin loppuraportissa annettu välitystuomio sitoo osapuolia.
Entier Au dessus de l'engagement d'accès
Välimiespaneelin välitystuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää tässä sopimuksessa määrättyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia.
De conserverie Au dessus de l'engagement d'accès
Jos 29.8 artiklassa tarkoitettua luetteloa ei ole laadittu tai jos se ei sisällä riittävästi nimiä silloin kun tämän artiklan 3 kohdan mukainen pyyntö esitetään, välimiehet valitaan arvalla niiden henkilöiden joukosta, joita joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet ovat 29.8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdottaneet.
III MOTIFS DE L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE
III MENETTELYN ALOITTAMISEN PERUSTEET
par l'engagement d'une caution
Vakuus voidaan antaa jossakin seuraavista muodoista
L'Allemagne a pris l'engagement
Saksa on sitoutunut
Je sais. S'engager, ça demande... De l'engagement.
Kiintyminen on niin kiinteää.
Autres Au dessus de l'engagement d'accès, désossés
CETA sekakomitean puheenjohtaja tai tämän valtuuttama henkilö valitsee välimiehet mahdollisimman nopeasti ja yleensä viiden työpäivän kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuoli on esittänyt 3 kohdassa tarkoitetun pyynnön.
Au dessus de l'engagement d'accès, non désossés
Välimiesten luettelo
Autres Dans les limites de l'engagement d'accès
Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella.
Autres Autres, au dessus de l'engagement d'accès
29.16 artikla
l'engagement existant soit renforcé de manière significative
voimassa oleva sitoumus tehostuu merkittävästi
L'engagement d'un État membre de privatiser le bénéficiaire de l'aide peut cependant être un élément décisif lors de l'évaluation par la Commission de la future viabilité de la société sans autre aide.
Jos kuitenkin jäsenvaltio sitoutuu yksityistämään tuen saavan yrityksen, tällä saattaa olla ratkaiseva merkitys komission arvioidessa yrityksen elinkelpoisuutta tulevaisuudessa ilman lisätuen tarvetta.
L'engagement rigoureux envers le pacte de stabilité et de croissance pour l'action de chaque État membre a justement engendré la confiance que le Traité recherche et dont l'économie a besoin pour l'instant.
Vakaus ja kasvusopimukseen sitoutuminen tiukasti jokaisen maan toimesta luo juuri sitä luottamusta, johon itse sopimus pyrkii ja jota talous nyt tarvitsee.
Et ainsi atteindre l'engagement correct
Ja siten saavuttaa oikea sitoutuminen
Vous venez d'en prendre l'engagement.
Sitouduitte äsken tähän.
le respect de l'engagement de remboursement du crédit pont dans les huit jours ouvrés suivant la réalisation de la recapitalisation d'AZ Fly, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2005.
sen sitoumuksen noudattamisen, jonka mukaan tilapäislaina on maksettava takaisin kahdeksan päivän kuluessa AZ Fly yhtiön pääomankorotuksen toteutuksesta ja joka tapauksessa 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä.
Croyez vous que l'engagement de la Commission suffira ?
Onko komissio mielestänne sitoutunut asiaan riittävästi?
Dindons et dindes Au dessus de l'engagement d'accès
Osapuolet neuvottelevat päästäkseen sopimukseen välimiespaneelin kokoonpanosta kymmenen päivän kuluessa siitä, kun vastaajana oleva osapuoli on vastaanottanut välimiespaneelin asettamispyynnön.
Babeurre en poudre Au dessus de l'engagement d'accès
Kiireellisissä tilanteissa, kuten niissä, jotka koskevat pilaantuvia tai kausitavaroita taikka palveluita, jotka menettävät nopeasti arvonsa, välimiespaneeli ja osapuolet pyrkivät kaikin tavoin nopeuttamaan menettelyä mahdollisimman paljon.

 

Recherches associées: Libre De Tout Engagement Engagement - Avec Engagement Ou Sans Engagement - Engagement De L'etat - état D'engagement - L'engagement De L'état - état Engagement - L'état D'engagement - Etat De L'engagement - Engagement De état - L'état De L'engagement -