Traduction de "évaluation des clients" à la langue estonienne:


  Dictionnaire Français-Estonien

évaluation - Traduction : évaluation - Traduction : évaluation des clients - Traduction : Clients - Traduction : évaluation des clients - Traduction : évaluation des clients - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Le plan d'activités de chaque membre d'EURES comprend une évaluation globale de la situation d'EURES dans ce pays, y compris une évaluation de la qualité des services EURES, du degré de satisfaction des clients et une évaluation d'impact.
Iga EURESi liikme tegevuskavas antakse üldine hinnang EURESi tegevuse hetkeolukorrale asjaomases riigis, kusjuures hinnatakse ka EURESi teenuste kvaliteeti, klientide rahulolu ja EURESi mõju.
Des clients !
Oh, üks klient!
Gain de nouveaux clients et fidélisation des anciens clients
Ettevõtted, kes jälgivad oma tulemuste kolmikmõõdet
Madame, des clients !
Proua, keegi tuli.
Évaluation et vérification Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et communiquer les informations données aux clients.
Hindamis ja kontrollinõuded Taotleja esitab deklaratsiooni kõnealusele kriteeriumile vastavuse kohta ning asjakohase külalistele mõeldud teabe.
Évaluation et vérification Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les informations données aux clients.
Hindamis ja kontrollinõuded Taotleja esitab deklaratsiooni kõnealusele kriteeriumile vastavuse kohta ja külalistele mõeldud teabe.
MT (09) UF évaluation sur l'enseignant BT évaluation évaluation des étudiants
MT (04) UF haridusasutuste võrk BT hariduskorraldus koormus
Configuration des clients réseau
Võrgu klientide seadistused
Configuration des clients réseau
Võrgukliendi seadistused
Qui sont des clients?
Hetkel on välja kliendid?
USE évaluation des chefs d'établissement évaluation de l'intelligence
MT (04) UF pühad BT kooliaasta korraldus RT vaba aeg koolivaheaegade korraldus
Des clients arrivent ! Venez vite !
Tulge kiiresti!
Évaluation des titres .
Väärtpaberite hindamine .
Évaluation des médicaments
Artikkel 3 0 0 Kokku
Après évaluation des
Vastunäidustused Inimravimite komitee märkis, et teave ei ühtinud küsimuses, kas Diovani kasutada neerupuudulikkusega patsientidel.
Évaluation des réponses
Vastuste hindamine
Évaluation des risques
Riskianalüüs
Évaluation des résultats
Tulemuste hindamine
Évaluation des concentrations
Saasteainete sisalduse hindamine
Évaluation des concentrations
Saasteainete kontsentratsioonide määramine
Évaluation des dossiers
Toimiku hindamine
Évaluation des intermédiaires
Vaheainete hindamine
Évaluation des programmes
1 meetodite liigituse on välja töötanud Bernd Schuh (
ÉVALUATION DES MÉTHODES
Kontsentratsioon õhus
Évaluation des risques
Riskihindamine
ÉVALUATION DES RISQUES
RISKIHINDAMINE
Évaluation des systèmes
Veamäära skaala
Évaluation des systèmes
Hinnang süsteemidele
ÉVALUATION DES SYSTÈMES
VEAMÄÄRA VAHEMIK
Évaluation des risques
Riskihindamine
évaluation des demandes
taotluste hindamine ning
Évaluation des incidences
Nõukogu 21. juuni 1999. aasta direktiiv 1999 63 EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet meremeeste tööaja korralduse kohta (EÜT L 167, 2.7.1999, lk 33).
ÉVALUATION DES DOSSIERS
TOIMIKUTE HINDAMINE
Évaluation des mesures
Meetmete läbivaatamine
Évaluation des risques
Riski hindamine

 

Recherches associées: évaluation Des Clients - évaluation Des Risques Clients - La Phase D'évaluation évaluation - Clients Et Futurs Clients - Clients Et Clients Potentiels - Clients Clients - Clients - Non-clients - évaluation Des Bénéfices Et Des Risques - Ouverture Des Plis Et évaluation Des Offres - évaluation Des Risques Et Des Bénéfices -