Traduction de "total des débiteurs" à la langue danoise:


  Dictionnaire Français-Danois

Total - Traduction : Total - Traduction : Total - Traduction : Total des débiteurs - Traduction : Total - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Tiers débiteurs
Udeståender
Les débiteurs sont
Debitorer er
Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants .
Overtræk er debetsaldi på anfordringskonti .
Chaque débiteur est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée ( les co débiteurs conjointement responsables de créances privées individuelles sont exclus ) .
De enkelte debitorer hæfter særskilt for den fulde tilbagebetaling af gældsfordringen ( meddebitorer , der hæfter kollektivt for enkelte gældsfordringer , dog undtaget ) .
Cette situation démontre, à l'évidence, la faible solvabilité des pays débiteurs.
Om Omfordeling af ubenyttede fiskekvoter
Débiteurs éligibles Il s agit des sociétés non financières et des administrations publiques 2 .
Godkendte debitorer Ikke finansielle selskaber og offentlig forvaltning og service 2 .
A tout moment, par conséquent, d une valeur Lm250,000 des débiteurs est remarquable.
Til enhver tid, derfor, Lm250,000 værd af debitorer er enestående.
Débiteurs éligibles Il s' agit des sociétés non financières et des administrations publiques 2 .
Godkendte debitorer Ikke finansielle selskaber og offentlig forvaltning og service 2 .
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement , y compris les chèques en cours de recouvrement
Afviklingskonti ( tilgodehavender ) , herunder checks under inkasso
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement , y compris les chèques en cours de recouvrement
Afviklingskonti ( tilgodeha vender ) , herunder checks under inkasso
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement , y compris les chèques en cours de recouvrement
Afviklingskonti ( tilgodehavender ) , herunder checks under inkasso .
Catégorie 3 Traités comme les débiteurs ou garants privés
Behandles som udstedere eller debitorer i den private sektor . Klasse 3
Catégorie 3 Traités comme les débiteurs ou garants privés
Behandles som udstedere eller debi torer i den private sektor . Klasse 3
Total des actifs Total des actifs des succursales Total des actifs des filiales
Aktiver i alt Filialers aktiver i alt Datterselskabers aktiver i alt
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement , y compris les chèques en cours de recouvre ment
Afviklingskonti ( tilgodehaven der ) , herunder checks under inkasso
Soldes débiteurs des comptes de recou vrement , y compris les chèques en cours de recouvrement
Afviklingskonti ( tilgodehavender ) , herunder checks under inkasso
À leur avis , cette approche éviterait d' avoir à envoyer des notifications aux divers débiteurs .
Metoden kan efter deres mening overflødiggøre behovet for at sende meddelelse til de enkelte debitorer .
L'article 203 du code des douanes, considéré comme la base d'habilitation à la mise à contribution des débiteurs potentiels, en cas de non exécution d'une procédure de transit, contient, en son paragraphe 3, un ordre de priorité des débiteurs.
For nogen tid siden påbegyndtes en informering informationsudvekslingen må fortsættes.
a) un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées jusqu'à la fin avril et à la fin de l'exercice, dans le cadre du FEOGA, section 'garantie'
a) en tabel i form af et uddrag af hoveddebitorbogen, som indeholder summen af alle de konstaterede, men indtil ultimo april og ved regnskabsårets udgang stadig udestående fordringer under EUGFL, Garantisektionen
Total des soumissions Total adjugé
Bud i alt Tildeling i alt
Total des soumissions Total adjugé
Bud i alt Bud i alt
source principale choisie est censée couvrir le plus grand nombre des débiteurs présentés par la contrepartie .
Den valgte hovedkreditvurderingskilde forventes at dække hovedparten af de debitorer , som er angivet af modparten .
Total des soumis sions Total adjugé
Bud i alt Tildeling i alt
Total des actifs des succursales Total des actifs des filiales
Filialers samlede aktiver Datterselskabers samlede aktiver
Je tiens également à souligner les problèmes que suscite le paiement des pensions alimentaires par leurs débiteurs.
Det er også ved at blive klart, at de, der ønsker en total regelsanering, er ved at blive en hindring for
En d'autres termes, les débiteurs potentiels qui se succèdent dans cette enumeration ne doivent être sollicités que s'il apparaît que les montants exigibles ou recouvrables ne peuvent être effectivement récupérés auprès des débiteurs qui apparaissent en i64
Der bør være kontakt og forbindelsespunkter, som kan give fortrolig vejledning til speditører, transportvirksomheder og sikkerhedssti liere samt nationale organer, hvis opgave det er at håndhæve forsendelsesordningen.
Total des actifs des succur sales Total des actifs des filiales
Filialers aktiver i alt S25 S28
qu' elle couvre aussi bien les flux débiteurs que les flux créditeurs
direktivet dækker både debet og kreditoverførsler
DA Total DE Total EL Total EN Total ES Total FI Total FR Total IT Total NL Total PT Total SV Total CS Total IS Total LV Total NO Total ET Total SK Total PO Total
DA I alt DE I alt EL I alt EN I alt ES I alt Fl I alt FR I alt IT i alt NL I alt PT I alt SV I alt CS I alt IS I alt LV i alt NO I alt ET I alt SK I alt PO i alt
La source principale choisie est censée couvrir le plus grand nombre des débiteurs présentés par la contre partie .
Modparter kan , efter at have indgivet en begrundet ansøgning , opnå tilla delse til at anvende mere end et system eller en kilde .
par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie.
ved inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer, som fonden har indfriet.
DA Total DE Total EL Total EN Total ES Total FI Total FR Total IT Total NL Total PT Total SV Total CS Total IS Total LV Total NO Total ET Total SK Total
DA i alt DE i alt EL i alt EN i alt ES i alt Fl i alt FR i alt IT i alt NL i alt PT i alt SV i alt CS i alt IS i alt LV i alt NO i alt ET i alt SK i alt
EL Total EN Total ES Total FI Total FR Total IT Total NL Total PT Total SV Total CS Total IS Total LV Total NO Total ET Total SK Total RU Total
IT i alt NL 1 alt PT 1 alt SV 1 alt CS 1 alt IS 1 alt LV 1 alt NO 1 alt ET 1 alt SK 1 alt RU i alt
EL Total EN Total ES Total FI Total FR Total IT Total NL Total PT Total SV Total CS Total IS Total LV Total NO Total ET Total SK Total RU Total
DA I alt DE i alt EL I alt EN I alt ES I alt Fl I alt FR I alt IT I alt NL I alt PT I alt SV i alt CS I alt IS I alt LV i alt NO i alt ET i alt SK I alt RU I alt
Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total DKK
Andre medlemssta ters valutaer i alt Andre medlemssta ters valutaer i alt Andre medlemssta ters valutaer i alt DKK

 

Recherches associées: Obligations Des Tiers Débiteurs - Les Créanciers Et Les Débiteurs - Entre Débiteurs Et Créanciers - Comptes Débiteurs Et Créditeurs - Total Ou Quasi Total - Total Total Hors Taxe - Total Des Produits Des Activités Ordinaires - Total Des Capitaux Propres Et Des Passifs - Total Des Flux De Trésorerie Provenant Des - Le Total Des Recettes Et Des Dons -