Traduction de "question lieu" à la langue danoise:


  Dictionnaire Français-Danois

Lieu - Traduction : Lieu - Traduction : Question - Traduction : Question - Traduction : Lieu - Traduction : Question - Traduction : Question - Traduction : Question lieu - Traduction : Lieu - Traduction : Question - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

En premier lieu se pose la grande question du protectionnisme.
I første rækker er der det store spørgsmål om protektionisme.
La seconde question n'a donc pas lieu de se poser.
Det andet spørgsmål opstår derfor ikke.
En troisième lieu, il y a la question de la juridiction.
Den første bemærkning vedrører problematikken om radioaktivt affald.
Le lait en question avait été renvoyé dans son lieu d'origine.
Europa Parlamentets forhandlinger
La question est de savoir comment et où il a lieu.
Spørgsmålet er hvordan og hvor.
Il y a lieu de répondre à cette question par la négative.
Andriessen. (NL) Jeg er ikke sikker på, at en lavere import vil føre til en bedre situation med hensyn til prisen for den europæiske forbruger.
En deuxième lieu, j'ai soulevé la question des contrôles et des statistiques.
For det andet har jeg rejst spørgsmålet om overvågning og statistik.
La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique.
Spørgsmålet om, hvorvidt det tilkommer den menneskelige tænkning objektiv sandhed, er ikke et teoretisk, men et praktisk spørgsmål.
Chaque modification de la liste en question donne lieu à une communication analogue .
Der skal på samme måde gives underretning om enhver ændring i denne liste .
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement en question,
den pågældende forordning bør derfor ændres
Il est question, en premier lieu, du respect de la légalité des traités.
Kommissionen har støttet en del sportsarrangementer med kvindelig deltagelse.
Il y a, en premier lieu, la question des décisions à la majorité.
For det første er der spørgsmålet om flertalsbeslutninger.
La question des enchères donne lieu à des discussions qui se renouvellent quotidiennement.
Auktionsspørgsmålet har skabt diskussion og gør det hver eneste dag.
Mais il a répondu et ma question n' a plus lieu d' être.
Men nu har han givet svaret.
Il y a donc lieu de supprimer les mentions pertinentes de l'annexe en question.
Henvisningerne til disse radiostationer bør derfor slettes i det pågældende bilag.
En premier lieu, la question de l'obéissance à ce qu'on appelle la discipline budgétaire.
For det første spørgsmålet om at overholde den så kaldte budgetdisciplin.
Le deuxième vote porte sur la question de savoir si le vote sur les résolutions en question devrait avoir lieu mercredi ou jeudi.
Den anden afstemning går ud på, om afstemningen om afstemningsforslagene kan udsættes til onsdag eller torsdag.
Monsieur Andrews, il n'y a pas lieu, bien sûr, d'entamer un débat sur cette question.
Hr. Andrews, der er naturligvis ingen grund til at indlede en debat om dette spørgsmål.
Cette question sera décisive, en particulier lors des élections, qui doivent avoir lieu en automne.
Særligt ved det valg, som finder sted til efteråret, vil det være et afgørende spørgsmål.
La question se pose de savoir ce qu'il y a lieu de faire à cet égard.
Spørgsmålet er nu, hvad vi kan gøre ved det.
Je vais, quand même, consulter l'Assemblée sur la question de savoir s'il y a lieu de
(Det vedtoges ikke at sætte beslutningsforslaget under afstemning)
En premier lieu, il y a la question de la prise de décision à la majorité.
For det første spørgsmålet om flertalsbeslutninger.
En premier lieu, les Parties contractantes concernées doivent s'efforcer de résoudre la question d'un commun accord.
Når en ansøgning om FN typegodkendelse nødvendiggør, at den godkendende myndighed foretager en væsentlig fortolkning af FN regulativets anvendelse, eller hvis ansøgeren om godkendelse anmoder herom, skal den godkendende myndighed aktivt informere og søge vejledning fra andre godkendende myndigheder, inden den træffer en afgørelse.
considérant qu'il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté aux programmes en question,
det er noedvendigt at fastsaette bestemmelser om finansiel deltagelse fra Faellesskabets side i de paagaeldende programmer
c) le lieu où les produits de base en question se trouvent au moment de la communication.
c) hvor de pågældende basisprodukter befinder sig på meddelelsestidspunktet.
Il y a donc lieu de supprimer les références aux stations radio en question de l'annexe pertinente.
Henvisningerne til de pågældende radiostationer bør derfor slettes i nævnte bilag.
II y a sans doute lieu de répondre par l'affirmative à cette question, du moins nous l'espérons.
Svaret er formodentlig ja det håber vi i det mindste.
La question de l'Honorable parlementaire semble s'adresser en premier lieu à la Commission, auteur des propositions visées.
Det ærede medlems spørgsmål synes primært rettet til Kommissionen, der har fremsat ovennævnte for slag.
Je crois que dans ce cadre vient s'intégrer en tout premier lieu la question de notre sécurité.
Endvidere forudsætter denne type rettigheder altid en voldgiftsinstans og i dette tilfælde desuden mere specifikke gennemførelsesbestemmelser, og alt dette savnes fuldstændigt i forslaget.
Question n 73, de M. Hutton Siège des institutions et lieu de travail principal du Parlement européen
Kommissionen tager imidlertid det ærede medlems bemærkninger til efterretning og vil indrage dem i sine betragtninger over programmets fremtidige forlob og i sine analyser af evalueringsrapporten om programmet, som blev fremlagt af Kommissionen i slutningen af 1988.
En deuxième lieu, il est question d'un thème qu'il s'agit, en quelque sorte, de tirer de l'ombre.
For det andet drejer det sig om et emne, der i en vis udstrækning skal fremhæves.
Cela n'a pas lieu d'être pour les processus puisqu' il n' est pas question d' effets transfrontaliers.
For processer er dette ikke tilfældet, i betragtning af at der ikke er tale om grænseoverskridende virkninger.
Le Président. Monsieur Fitzgerald, en premier lieu je voudrais confirmer que la présidence n'a pas eu connaissance de votre demande de question supplémentaire à la question n 2.
rekte resultat, eftersom den bidrog til en forlængelse af fristen for deltagelse i licitationen.
Lorsqu'il y a lieu, cette révision est opérée avant le 30 novembre qui précède la campagne en question.
I givet fald foretages denne forhoejelse inden den 30. november forud for det paagaeldende produktionsaar.
que le PE n'est pas sorti de sa compétence en traitant de la question du lieu de travail,
at EP ikke har overskredet sin kompetence ved at behandle spørgsmålet om arbejdssted

 

Recherches associées: La Réunion A Lieu Au Siège Social Ou En Tout Autre Lieu - La Mission Qui Aura Lieu Lieu - Qui A Lieu Lieu Le - Avortement Peut Avoir Lieu Lieu - Du Lieu De Départ Au Lieu D'arrivée - A Eu Lieu Lieu - Le Lieu En Question - La Question N'a Pas Lieu D'être - Question N'a Pas Lieu D'être - Il Y A Lieu De Se Poser La Question -