Traduction de "de commissions financières" à la langue danoise:


  Dictionnaire Français-Danois

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

commissions réelles pour les services financiers des banques, postes, caisses d'épargne, bureaux de change et institutions financières similaires,
faktiske gebyrer for finansielle tjenester ydet af banker, postkontorer, sparekasser, vekselkontorer og lignende finansielle institutioner
l'existence éventuelle d'accords de rétrocession de commissions et de commissions en nature (soft commissions).
en angivelse af tilstedeværelsen af gebyrdelingsaftaler og bløde provisioner.
aux incidences financières de tous les actes communautaires et à leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel, sans préjudice des compétences des commissions pertinentes
de finansielle virkninger af alle Fællesskabets retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
Commissions perçues et commissions versées
Provisionsindtaegter og provisionsudgifter
Commissions ( produits ) Commissions ( charges ) 3 .
Indtægter fra gebyrer og provisioner Udgifter til gebyrer og provisioner 3 .
Les missions des commissions temporaires et des commissions d'enquête sont fixées lors de leur constitution ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.
Midlertidige udvalgs og undersøgelsesudvalgs opgaver fastsættes i forbindelse med deres nedsættelse de kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.
Identification des commissions en nature soft commissions )
Identificering af bløde provisioner
Les missions des commissions temporaires et des commissions temporaires d'enquête sont fixées lors de leur constitution ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions'.
Midlertidige udvalgs og midleftidigeundersogelsesudvalgs opgaver fastsettes i forbindelse med deres nedsettelse dekan ikke afgive udtalelser til andreudvalgl. udvalgl.
Le renforcement de la structure de l Assemblée parlementaire paritaire, qui comprend maintenant trois commissions permanentes thématiques, nécessite des ressources financières supplémentaires afin de permettre la participation efficace des ACP.
Yderligere økonomiske midler er nødvendige for at give mulighed for effektiv AVS deltagelse til styrkelse af strukturen for Den Blandede Parlamentariske Forsamling, der nu omfatter tre tematiske stående udvalg.
les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
provisioner og maeglerhonorarer, bortset fra indkoebsprovisioner
Commissions de performance
Udbyttegebyrer
Pour avoir un aperçu général des commissions, à l'exclusion des sous commissions et commissions ad hoc, se reporter au Tableau synoptique des commissions.
Udvalgslisten giver et samlet overblik over udvalgene. Underud valg og ad Λοο udvalg er ikke nævnt i denne liste.
a) les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat
a) provision og mæglerhonorar, bortset fra indkøbsprovision
Outre ces 20 commissions permanentes, le Parlement peut également créer des sous commissions, des commissions temporaires qui traitent de problèmes spécifiques, ou des commissions d'enquête déjà évoquées plus haut.
Udvalget om Institutionelle Spørgsmål Udvalget om Fiskeri Udvalget for Forretningsordenen, Valgs Prøvelse og Medlem mernes Immunitet Udvalget om Kvinders Rettigheder Udvalget for Andragender.
Outre ces 20 commissions permanentes, le Parlement peut également créer des sous commissions, des commissions temporaires qui traitent de problèmes spécifiques, ou des commissions d'enquête déjà évoquées plus haut.
Ud over de 20 stående udvalg kan Parlamentet oprette under udvalg, midlertidige udvalg, undersøgelsesudvalg f.eks. om narkotika, racisme etc. samt midlertidige undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser, fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelse af EF retten.
Outre ces 20 commissions permanentes, le Parlement peut également créer des sous commissions, des commissions temporaires qui traitent de problèmes spécifiques, ou des commissions d'enquête déjà évoquées plus haut.
Udover de 20 stående udvalg kan Parlamentet oprette under udvalg, midlertidige udvalg, undersøgelsesudvalg f.eks. om narkotika, racisme etc. samt midlertidige undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser, fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelse af EF retten.
Précisions concernant les notions d' accords de rétrocession de commissions et de soft commissions
Præcisering af begreberne gebyrdelingsaftaler og bløde provisioner
Commissions
Gebyrer
ivi) mettre en place les commissions ou sous commissions de sécurité biologique requises
ivi) der nedsaettes biologiske sikkerhedsudvalg eller underudvalg efter behov
Améliorer les règles de fonctionnement des commissions parlementaires et des commissions d enquête parlementaire.
Forbedre reglerne for parlamentariske udvalg og parlamentariske undersøgelsesudvalg.
La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous commissions.
Den fremgangsmäde, der anvendes for udvalgene, galder ogsä forunderudvalgene.
les commissions en nature (soft commissions), conformément au point 4.
bløde provisioner i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.
La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous commissions.
Den fremgangsmåde, der anvendes for udvalgene, gælder også for underudvalgene.
Outre ces commissions permanentes, le Parlement peut également créer des sous commissions, des commissions temporaires qui traitent des problèmes spécifiques, ou des commissions d'enquête déjà évoquées plus haut.
Europa Parlamentet har nedsat 20 såkaldte interparlamentariske delegationer som mødes regelmæssigt med en lang række parlamenter i andre lande og med internationale organisationer.
Commissions perçues.
Provisionsindtaegter.
Commissions versées.
Provisionsudgifter.
Commissions perçues.
Provisionsindtaegter,
Commissions consultatives
Rådgivende kommissioner
i) Commissions
i) Provision
Commissions d'enquête
Undersøgelsesudvalg
COMMISSIONS D'ENQUÊTE
UNDERSØGELSESUDVALG
COMMISSIONS TEMPORAIRES
MIDLERTIDIGE UDVALG
SOUS COMMISSIONS
UNDERUDVALG
Sous commissions
Underudvalg
Commissions parlementaires
Fuldstandigt forhandl ngs gs i re fer at
Aux commissions.
På indkøb.
Aux commissions.
På indkøb.
commissions perçues
provisionsindtægter
Commissions scolaires
Dette bilag omfatter ikke udbud gennemført af Canada Lands Company Limited og dets datterselskaber til udvikling af fast ejendom til kommercielt salg eller videresalg.
COMMISSIONS FONCTIONNEMENT
UDVALG FUNKTIONSMÅDE
En plus de ces commissions permanentes, le PE a également la possibilité de nommer des commissions provisoires ou des commissions d'enquête chargées d'examiner des problèmes particuliers.
Ved siden af disse stående udvalg kan EP også nedsætte midlertidige udvalg eller undersøgelsesudvalg, som behandler specifikke problemer
Traitement des commissions de service
Behandling af gebyrer
Produits d honoraires et de commissions
Honorar og provisionsindtægter,
Charges d honoraires et de commissions
Gebyr og provisionsomkostninger,
Il dit que les missions des commissions temporaires sont fixées lors de leur constitution et que ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.
Den traf den derfor i aftes, og derfor har jeg også underskrevet min gruppes og udvalgsformandens forslag.

 

Recherches associées: Commissions Financières - Des Commissions Financières - Les Commissions Financières - Sociétés Financières Et Non Financières - Sociétés Financières Et Institutions Financières Spécialisée - Financières Et Non Financières - Commissions Bancaires - Commissions De Mouvement - Commissions Rogatoires - Les Commissions -